Artykuły

BS w Lesznowoli współpracuje z TUW MACIF Życie

Bank Spółdzielczy w Lesznowoli podpisała umowę o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych MACIF Życie.

Macif jest francuskim Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) działającym od 1960 roku w ubezpieczeniach majątkowych. Jest numerem jeden we Francji w ubezpieczeniach komunikacyjnych i ubezpieczeniach mieszkań. MUATIVIE jest to córka Macif działająca od 1979 roku i jest spółką, która oferuje ubezpieczenia na życie.

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymało zezwolenie Ministerstwa Finansów RP w 2003 roku na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce w zakresie Działu I – Ubezpieczenia na Życie.

Działalność operacyjna Towarzystwa rozpoczęła się 16 grudnia 2004 roku, gdy zostały sprzedane pierwsze polisy ubezpieczeniowe. Na dzień dzisiejszy Towarzystwo oferuje dla swoich klientów 3 indywidualne produkty na Życie.

Oferta MACIF Życie TUW dla Banków Spółdzielczych została przygotowana w sposób dostosowany do wymagań Klientów: produkt jasny, prosty i przejrzysty.

Rodzaj produktu – UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU

Ubezpieczony to osoba fizyczna, która zaciągnęła zobowiązanie finansowe w Banku (kredyt), określone w umowie ubezpieczenia, której życie i zdrowie objęte jest ubezpieczeniem. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres do 30 lat, nie dłuższy jednak niż okres trwania umowy kredytowej. Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie dla każdego ubezpieczonego (kredytobiorcy). Suma ubezpieczenia jest równa wysokości pozostałemu do spłaty zadłużeniu kapitałowemu bez odsetek. Zakres sumy ubezpieczenia wynosi od 5 000 do 3 000 000 zł. W umowie kredytowej, ubezpieczony (kredytobiorca) dokonuje przelewu praw z tytułu umowy ubezpieczenia (cesja) i wskazuje Bank Spółdzielczy jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia.

Kwota wypłacona jednorazowo przez Towarzystwo w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, która równa jest wysokości aktualnego zadłużenia kapitałowego.

Dla Klientów Naszego Banku Spółdzielczego w Lesznowoli oznacza to możliwość ubezpieczenia się za niewielką kwotę przy zaciągania zobowiązania kredytowego, zwłaszcza długoterminowego. To również doskonała forma zabezpieczenia kredytu przy uproszczonej procedurze.

źródło: www.lesznowola.bs.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *