Artykuły

Kongres Przedsiębiorczości inauguruje działalność

28 lipca 2008 r. na konferencji prasowej z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka liderzy największych organizacji biznesowych ogłosili decyzję o powołaniu Kongresu Przedsiębiorczości.

 Kongres Przedsiębiorczości tworzą: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Idea opracowania założeń nowej organizacji zrzeszającej największe, ogólnopolskie organizacje pracodawców zrodziła się po sukcesie, jakim okazał się I Kongres Pracodawców. Głównym celem działania Kongresu Przedsiębiorczości jest reprezentowanie istotnych interesów społecznych i gospodarczych zrzeszonych organizacji wobec organów władzy publicznej i opinii społecznej, a także podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju.

Pierwszym przewodniczącym Kongresu Przedsiębiorczości jest Pan Zbigniew Jakubas. Wiceprzewodniczącymi są Pan Andrzej Malinowski, Prezydent KPP oraz Pan Roman Rewald, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej. Kolejne przewodnictwa będą zmieniać się co pół roku.

Roman Rewald, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej przedstawił genezę i założenia Kongresu Przedsiębiorczości. – „Jest to nowa platforma współpracy. W jej ramach organizacje pracodawców będą współdziałały w rozwiązywaniu najistotniejszych spraw z punktu widzenia optymalnych warunków rozwoju polskiej gospodarki”. Według prezesa Amerykańskiej Izby Handlowej największym problemem dla inwestorów zagranicznych jest brak infrastruktury drogowej. – „Widać już pewne zmiany, ale to za mało, potrzebne są rozwiązania systemowe” – przekonywał.

Zbigniew Jakubas, prezes Polskiej Rady Biznesu, a jednocześnie pierwszy przewodniczący Kongresu Przedsiębiorczości, zadeklarował w imieniu przedsiębiorców daleko idącą pomoc dla rządu w celu przeprowadzenia niezbędnych reform. – „Minął rok od powołania gabinetu Donalda Tuska, a w wielu strategicznych dziedzinach życia gospodarczego nadal niewiele się dzieje. Potrzebne są zmiany w prawie budowlanym i gospodarczym. Trzeba stworzyć takie regulacje, by przedsiębiorcy mieli możliwość dochodzenia swoich praw. Mamy nadzieję, że premier Waldemar Pawlak, który jest dobrym duchem dla przedsiębiorczości, pomoże nam szybciej niezbędne reformy wprowadzić”.

Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich podkreślał: – „Jest takie powiedzenie, że zmiana zaczyna się wówczas, gdy ktoś dostrzega, jak uczynić następny krok. Wydaje mi się, że świadomość tego, jakie kroki są niezbędne na drodze do „Przyjaznego Państwa” staje się coraz bardziej powszechna wśród politycznych i gospodarczych decydentów”. Prezydent KPP przypomniał, że program prac legislacyjnych rządu na drugie półrocze zawiera 175 pozycji. – „W mojej opinii, przyjęcie części tych ustaw, pozwoliłoby rozwiązać znaczną część problemów naszego życia gospodarczego i społecznego. To ambitny plan, w dużej mierze wypełniający nasze postulaty legislacyjne” – stwierdził Andrzej Malinowski.

– „Chcielibyśmy, aby swoją reprezentację w Kongresie miały wszystkie znaczące organizacje biznesowe. W Polsce konieczne jest utworzenie wspólnej płaszczyzny współpracy środowiska przedsiębiorców, której efektem byłoby wypracowanie jednolitego stanowiska w dialogu z rządem i partnerami społecznymi. Przedmiotem działalności Kongresu powinna być także nieustanna praca na rzecz poprawy klimatu dla przedsiębiorczości w Polsce oraz budowy coraz lepszego obrazu przedsiębiorcy w oczach społeczeństwa” – przekonywał Andrzej Arendarski, prezes KIG.

O trudnym dialogu społecznym mówiła Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. – „Obecny rząd sprzyja dialogowi społecznemu, ale dwa lata kulawego dialogu lub jego braku za poprzedniego rządu sprawiły, że powrót do skutecznych negocjacji jest trudny. Szczególnie, że pojawiły się sprawy tak skomplikowane jak pakiet 50 , a w nim emerytury pomostowe. Nie ma też dziś porozumienia społecznego co do priorytetów społecznych i gospodarczych dla zapewnienia rozwoju i w tej sprawie rząd powinien uparcie organizować debatę z udziałem partnerów społecznych i innych organizacji obywatelskich” – powiedziała Prezydent PKPP Lewiatan. – „Cieszy nas powstanie Kongresu Przedsiębiorczości, bo będzie to wyższy etap integracji środowiska biznesowego niż była Rada Przedsiębiorczości. Zasady statutowe, na jakich opierać się ma działalność KP, eliminują te problemy, które występowały w Radzie. Przede wszystkim nie będzie zasady jednomyślności, a sam Kongres jest strukturą otwartą na wszystkich, którzy spełnią kryteria statutowe i chcą się porozumieć w sprawie lepszych warunków dla rozwoju gospodarki” – podsumowała Henryka Bochniarz.

Christian Schnell, członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wskazywał, że do stworzenia modelu partnerstwa publiczno-prywatnego potrzeba pracy zespołowej wielu ministerstw. Niestety, niektóre resorty działają w tym zakresie za wolno. – „Niepokoi nas projekt ustawy o koncesjach, który ma również regulować partnerstwo publiczno-prywatne. Ten projekt jest niepotrzebny, bo ustawa o zamówieniach publicznych reguluje te kwestie od wielu lat i ewentualnie to ona powinna być znowelizowana. Tworzenie kolejnej regulacji nie jest potrzebne” – stwierdził Christian Schnell.

O potrzebnych reformach na rynku pracy mówił Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego: – „Największą przeszkodą w rozwiązywaniu problemów z bezrobociem jest kwestia braku kwalifikacji obywateli, którzy wchodzą na rynek pracy. Dlatego popieramy podjęcie przez Ministra Edukacji Narodowej prac koncepcyjnych nad modelem kształcenia zawodowego, założone do roku 2012 i powołanie międzyresortowego zespołu doradczego z udziałem partnerów społecznych. Tematem nadal budzącym kontrowersje jest relacja czasu przeznaczonego na naukę teorii ogólnej i naukę przedmiotów zawodowych, w tym kształcenie praktyczne. Obawiam się, że nadal mamy odmienne podejście do rozwiązania tego problemu. Z aprobatą przyjmujemy też otwarcie możliwości szkolenia osób dorosłych przez pracodawców. Nauka zawodu lub przyuczenie osoby bezrobotnej, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym dadzą jej szansę znalezienia nowego zatrudnienia. Przypominam, że postulowaliśmy o takie rozwiązania podczas I Kongresu Pracodawców. Nasze organizacje pracodawców są zainteresowane udziałem w dalszych pracach nad rozwiązywaniem tego problemu w ramach funkcjonowania nowej organizacji” – powiedział prezes ZRP.

Wspólnej inicjatywy pogratulował pracodawcom wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, który uznał Kongres Przedsiębiorczości za wielki sukces jego inicjatorów. „Mam nadzieję, że razem zbudujemy lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce” – powiedział wicepremier Pawlak.

źródło: www.prywatni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *