Artykuły

„Gazeta Prawna” o Banku PBS SA

ImageGłównymi klientami Banku PBS są klienci korporacyjni – małe i średnie przedsiębiorstwa (przemysłu rolnospożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki), jednostki samorządu terytorialnego, ale także klienci detaliczni.

Zaufaj najbliższym Z nami zawsze bezpiecznie

Bank Polskiej Spółdzielczości SA został utworzony w 2002 r. przez połączenie 7 banków: Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA, Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA oraz Dolnośląskiego Banku Regionalnego. Hasło banku "zaufaj najbliższym z nami zawsze bezpiecznie" odzwierciedla stabilną i rzetelną wobec klientów politykę banku gwarantującą bezpieczeństwo powierzonych środków.

Zobowiązująca pozycja lidera

W skład Zrzeszenia BPS wchodzi Bank BPS S. A. oraz 350 zrzeszonych z nim banków spółdzielczych, które stanowią największą grupę w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce. Zrzeszenie BPS jest jednym z największych graczy na rynku bankowym w naszym kraju. Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. dysponuje 80 placówkami, a zrzeszone banki spółdzielcze mają ich prawie 2400. Razem tworzą sieć 2500 placówek i 1350 bankomatów w całej Polsce, co powoduje, że Zrzeszenie BPS posiada jeden z największych zasięgów terytorialnych wśród instytucji finansowych w naszym kraju. Zatrudnienie w bankach spółdzielczych i w BPS S. A. wynosi 18 600 pracowników. Wg stanu na 30.09.2008 r. łączna suma bilansowa Zrzeszenia, tj. Banku BPS SA oraz zrzeszonych banków spółdzielczych, wyniosła 40 320 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła o 17,4 proc.

Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. to spółka akcyjna o specyficznym charakterze, który z jednej strony wynika z faktu, że jego dominującymi właścicielami są banki spółdzielcze (86% akcjonariatu), a z drugiej strony te same banki działające w formie spółdzielni są strategicznymi klientami i partnerami biznesowymi Spółki. Dla uniknięcia konfliktu interesów pomiędzy BPS S.A. a zrzeszonymi bankami spółdzielczymi jako właścicielami, a BPS S.A. i bankami spółdzielczymi jako klientami Spółki należy postawić tezę, że Bank BPS S. A. jest przede wszystkim Bankiem Zrzeszającym. Należy to rozumieć jako wykonywanie określonych zadań i funkcji wynikających z przepisów prawa i z postanowień Umowy Zrzeszenia, czyli jest przede wszystkim partnerem biznesowym banków spółdzielczych i dostawcą bądź wykonawcą usług na ich rzecz. Trzeba mieć jednak na uwadze również to, że BPS S. A. jest ponadto bankiem uniwersalnym i wykonuje czynności przewidziane w Statucie i licencji bankowej.

– O powstaniu takiego podmiotu bankowego, zrzeszającego wiele placówek spółdzielczych w Polsce, zdecydowała potrzeba nieco innego spojrzenia na banki spółdzielcze i ich możliwości konkurowania z sektorem banków komercyjnych. Z perspektywy czasu należy koncepcję połączenia, które nastąpiło prawie 7 lat temu ocenić pozytywnie – mówi Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. – Podstawowym celem naszego działania jest osiągnięcie wyższych kapitałów gwarantujących harmonijny i zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach: stabilności dla akcjonariuszy, możliwości obsługi w zakresie potrzeb klientów oraz zabezpieczenia ryzyk w tym szczególnie wynikających z Nowej Umowy Kapitałowej.


Bank dla wszystkich

Głównymi klientami Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. są klienci korporacyjni – małe i średnie przedsiębiorstwa (przemysłu rolnospożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki), jednostki samorządu terytorialnego, ale także klienci detaliczni. Instytucja specjalizuje się w obsłudze sektora rolniczego i klientów z nim powiązanych, którym służy ponad 1,3 tys. wysoce wyspecjalizowanych pracowników. Ś w i a d -czy nowoczesne i konkurencyjne usługi finansowe, łącząc tradycyjne idee spółdzielczości z nowoczesnością, oferując tradycyjne i nowoczesne produkty bankowe, m.in. związane z bankowością elektroniczną czy międzynarodowe karty płatnicze i kredytowe.

Bank wspiera polską wieś w dostosowywaniu do unijnych standardów. Istotnym elementem jego strategii jest wspieranie powstawania i rozwoju rodzimej małej i średniej przedsiębiorczości.

Misją banku BPS jest świadczenie w sposób profesjonalny wysokiej jakości usług finansowych i organizacyjnych zrzeszonym bankom spółdzielczym oraz komercyjnych usług finansowych klientom Banku BPS S. A. i banków spółdzielczych. – BPS, to bank wspierający i uzupełniający potencjał finansowy oraz ludzki zrzeszonych banków spółdzielczych. Jesteśmy bankiem wiarygodnym, konkurencyjnym, bezpiecznym i nowoczesnym – dla akcjonariuszy oraz klientów, głównie dzięki niemal stuprocentowemu polskiemu kapitałowi i doskonałej kondycji finansowej – podkreśla prezes Potulski.

Imponujący bilans Zrzeszenie szczyci się bardzo wysoką sumą bilansową, sięgającą blisko 40,3 mld zł za ub. rok. Suma bilansowa wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych za 10 miesięcy ub. roku wyniosła 30 mld zł.

Kapitały własne BPS S. A. wynoszą 418,8 mln zł, a fundusze własne zrzeszonych banków spółdzielczych to 3 mld zł. -Wszystkie banki zrzeszone z nami, systematycznie zwiększają swój udział w rynku usług finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania i tożsamości spółdzielczej, konsekwentnie realizując misję służenia rozwojowi lokalnych społeczności – podkreśla Mirosław Potulski.

Społecznie odpowiedzialny Dla Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. od początku niezwykle istotna była, obok działalności komercyjnej i zrzeszeniowej, działalność filantropijna. Realizacja tych zasad odbywa się poprzez sponsoring oraz zaangażowanie w życie społeczności lokalnych.

– Nasza działalność społeczna i sponsorska doskonale wpisuje się w działalność statutową banku w odniesieniu do wspierania polskiego kapitału, przedsiębiorczości i społeczności – mówi prezes Potulski. – Zatem i nasza działalność charytatywna skupia się na inicjatywach lokalnych, rozwijających potencjał społeczności, której służymy, w myśl słów "Cudze chwalicie, swego nie znacie"

Jednocześnie BPS S. A. chce być bankiem otwartym na świat dając mu to, co najlepsze z polskich doświadczeń i wieloletniej historii bankowości spółdzielczej, a jednocześnie przenosząc na polski grunt światowe standardy. Bank Polskiej Spółdzielczości reprezentuje polski sektor bankowości spółdzielczej, uczestnicząc w Komitecie Wykonawczym (międzynarodowej organizacji zrzeszającej banki spółdzielcze z 18 krajów) – Confederation Internationale des Banques Populaires (CIBP).

Firmy : Pakiet Biznes – przeznaczony dla firm o uproszczonej księgowości 2. Pakiet na Dobry początek – dla firm rozpoczynających własną działalność gospodarczą 3. Rachunek bieżący i pomocniczy 4. Rachunek powierniczy (środki wpłacone są rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego) 5. Rachunek lokacyjny – rachunek do gromadzenia i przechowywania środków 6. Lokaty (od 1 dnia do 12 miesięcy) 7. Kredyty (Kredyt na Dobry Początek, płatniczy, dyskontowy, obrotowy, rewolwingowy, termomodernizacyjny, inwestycyjny, Kredyt Szybka Inwestycja, pożyczka, kredytowa linia hipoteczna) 8. Gwarancje i poręczenia 9. Faktoring 10. Leasing (operacyjny i finansowy, finansowanie w złotówkach, euro, frankach szwajcarskich i dolarach amerykańskich, atrakcyjne warunki finansowe) 11. Fundusze unijne (kredyty pomostowe, promesy) 12. Produkty dewizowe 13. Karty bankowe (Karta VISA Business Electron, Karta VISA Business)

Klienci indywidualni . Studenci i młodzież (POL-Konto Student, kredyty studenckie, POL-Konto Junior, Karta Maestro Junior) 2. Rachunki i Lokaty (POL-Konto, POL-Konto VIP, POL-Konto Senior, Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt, POL-IKE, Rachunek powierniczy, Lokata progresywna, Lokata MIG, Lokata Standard, UniLokata BPS, Rachunki a''vista) 3. Kredyty (konsumpcyjne, mieszkaniowe, termomodernizacyjne) 4. Karty bankowe (VISA Elektron, VISA Classic) 5. Karta kredytowa (VISA Classic) 6. Fundusze inwestycyjne Union Investment 7. Leasing spółdzielczy (konsumencki) 8. Bankowość internetowa Wspólnoty mieszkaniowe 1. Pakiet Wspólny Dom (pełna obsługa wspólnot mieszkaniowych) 2. Lokaty (1 dnia do 12 m-cy) 3. Kredyt Wspólny Remont (na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych lub modernizacyjnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych) 4. Karty bankowe (VISA Business Electron, VISA Business) 5. Bankowość elektroniczna Rolnicy

. Pakiety Agro Biznes 2. Pakiet na Dobry początek – dla rozpoczynających działalność rolniczą 3. Rachunek Powierniczy (bank prowadzi rachunek powierniczy w celu przechowywania i wypłacenia środków pieniężnych powierzającego wskazanemu powiernikowi) 4. Lokaty (1 dnia do 12 m-cy) 5. Rachunek lokacyjny – rachunek do gromadzenia i przechowywania środków 6. Kredyty (Kredyt na Dobry Początek, płatniczy, dyskontowy, obrotowy, rewolwingowy, termomodernizacyjny, inwestycyjny, Kredyt Szybka Inwestycja, pożyczka, kredytowa linia hipoteczna) 7. Gwarancje i poręczenia 8. Faktoring 9. Leasing spółdzielczy (łatwy dostęp do środków transportu, maszyn i urządzeń, sprzętu medycznego, sprzętu biurowego, IT, nieruchomości).
10. Fundusze unijne (kredyty pomostowe, promesy) 11. Karty bankowe (VISA Business Electron, VISA Business) 12. Bankowość elektroniczna

Maria Leżucha, Jacek Majewski

źródło: www.gazetaprawna.pl Gazeta Prawna, str. 4/Forum biznesu za www.bs.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *