Artykuły

W najbliższym czasie SP nie sprzeda reszty BGŻ

"Propozycję polegającą na odkupieniu przez Skarb Państwa akcji BGŻ od Rabobank i sprzedaży ich na rzecz banków spółdzielczych Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia jako mało realną", odpowiedział Maciej Wewiór , rzecznik prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa.

Maciej Wewiór , rzecznik prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa, odpowiedział na pytania Jerzego Krajewskiego, redaktora naczelnego magazynu "Europejski Bank Spółdzielczy".

Jerzy Krajewski: Na jakim etapie są prace nad sprzedażą reszty akcji BGŻ holenderskiej grupie kapitałowej Rabobabnk?

Maciej Wewiór: Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje w najbliższym czasie zbycia pakietu akcji Banku BGŻ S.A. na rzecz grupy Rabobank.

 Czy Ministerstwo Skabu Państwa rozważało moją propozycję, by odkupić akcje BGŻ od Rabobabnku i sprzedać je w przyszłości bankom spółdzielczym?

Propozycję Pana polegającą na odkupieniu przez Skarb Państwa akcji BGŻ S.A. od Rabobank i sprzedaży ich na rzecz banków spółdzielczych Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia jako mało realną. Skarb Państwa nie planuje zwiększania swojego zaangażowania w kapitale Banku. Grupa Rabobank jest większościowym akcjonariuszem branżowym i Skarb Państwa nie rozważa nabycia akcji od inwestora.  

Jaka jest historia prywatyzacji BGŻ? Kto, kiedy, jakie decyzje w tej sprawie podejmował?

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. został przekształcony w spółkę akcyjną na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r, o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. W dniu wejścia w życie ustawy Skarb Państwa był akcjonariuszem Banku posiadającym 65,90% udział w jego kapitale zakładowym.
W związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie Banku BGŻ S.A. 23 maja 2002 r. uchwałą o emisji nowej serii akcji Banku skierowanej do Skarbu Państwa w zamian za wniesiony aport, udział Skarbu Państwa wzrósł do 69,45%.

W wyniku realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ S.A. z 28 maja 2004 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez skierowanie emisji nowych akcji do inwestorów zewnętrznych (Rabobank International Holding B.V., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) udział Skarbu Państwa uległ zmniejszeniu do 49,48%.

Należy również wskazać, iż od grudnia 2004 r. trwa proces nieodpłatnego udostępniania przez Skarb Państwa akcji Banku BGŻ S.A. uprawnionym pracownikom Banku (łącznie 15% akcji). Od tego czasu udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Banku BGŻ S.A. systematycznie spada w zależności od ilości udostępnionych akcji.

Obecnie udział Skarbu Państwa w kapitale Banku wynosi 37,26%, z czego 0,6% stanowią akcje przeznaczone dla pracowników Banku.

Obecnie struktura akcjonariatu kształtuje się następująco:
–        Skarb Państwa – 37,26%,
–        Grupa Rabobank – 59,35%,
–        Pozostali – 3,39%.

Nasz komentarz:

To dobrze, że Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje w najbliższym czasie zbycia pakietu akcji Banku BGŻ na rzecz grupy Rabobank.

Może po "najbliższym czasie" ministerstwo zmieni zdanie i za swoją przyjmie koncepcję polegającą na odkupieniu przez Skarb Państwa akcji BGŻ od Rabobank i sprzedaży ich na rzecz banków spółdzielczych.

Obecny kryzys  gospodarczy wyraźnie pokazał, że dobrze jest mieć banki w rękach krajowych podmiotów.

Może za 5-7 lat, gdy skończy się kryzys gospodarczy i świat złapie równowagę ekonomiczną na znacznie niższym poziomie PKB (20-25 proc. niższym), Skarb Państw będzie mógł odkupić akcje BGŻ od Rabobanku znacznie taniej niż obecnie.

Państwo, gdy zapadnie taka decyzja polityczna, ma dostatecznie dużo instrumentów, by przekonać Rabobabnk do odsprzedaży akcji BGŻ.  

Jerzy Krajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *