Artykuły

110 lat BS w Skierniewicach

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Z tej okazji nakładem Wydawnictwa BIOMAL  została wydana monografia banku.

Z tej okazji nakładem Wydawnictwa BIOMAL jak zwykle starannie została wydana monografia banku. We wstępie do niej, pióra Prezesa Władysława Klażyńskiego, czytamy:

Opracowanie to powstało dla udokumentowania działań wielu lokalnych spółdzielców i drogi jaką przeszło ich dzieło – nasz Bank – w całym okresie jego działania

 

Historia Banku

Dnia 6 października 1899 r. Mieszkańcy Skierniewic i najbliższych okolic powołali Skierniewickie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe. Siedziba Towarzystwa mieściła się w Skierniewicach przy ul Rynek 2, a kapitał założycielski ofiarowali arcybiskupi gnieźnieńscy. Od początku działalności Towarzystwo przyjmowało wkłady pieniężne, udzielało pożyczek, prowadziło sprawy członkowskie i inne czynności bankowe. Pierwszym prezesem – został Pan Kazimierz Małagowski – inicjator powołania Towarzystwa.
Lata do 1918 r. – ze względu na niechęć zaborcy do polskich inicjatyw – były trudne,
ale rekompensowała te trudności niezwykła ofiarność i pracowitość ludzi.
W 1902 r. Towarzystwo liczyło 424 członków, a 2 lata później ilość ta podwoiła się. Członkami stawały się również instytucje np. Straż Ogniowa oraz zasłużone dla działalności banku rodziny: Olczakowskich, Binderów, Zwierzchowskich. Sprawozdanie roczne za rok 1918 zamyka się kwotą 453.254 marek i 91 fing. W marcu 1922 r. zatwierdzono nowy statut i przyjęto nową nazwę: Bank Spółdzielczy z Nieograniczoną Odpowiedzialnością w Skierniewicach. Rejestracji sądowej dokonano w lipcu tego samego roku w Wydziale IV Sądu Okręgowego w Warszawie. Kiedy w 1924r. wprowadzono polską walutę – Bank zamknął okres sprawozdawczy sumą bilansową 186.820 złotych.
Wybuch II wojny światowej był tragedią także dla dóbr materialnych kraju. W 1939 r. w wyniku zbombardowania lokalu Banku częściowemu zniszczeniu uległy dokumenty bankowe. Również wprowadzone przez okupanta zarządzenia wojenne spowodowały poważne perturbacje w działalności Banku. Mimo to Bank nie przerwał swojej działalności przez cały okres okupacji.
Początek 1945 r. był bardzo trudny dla Banku. Styczniowe działania wojenne
na terenie Skierniewic i związane z tym zniszczenia infrastruktury miejskiej spowodowały, iż Bank na kilka dni zawiesił swoją działalność. Jednak już 25 stycznia 1945 r. ponownie wznowił pracę, a 16 lutego rozpoczął wymianę pieniędzy, którą zakończył 2 marca 1945 r. W 1948 r. na podstawie dekretu o reformie bankowej zmieniono nazwę banku na: Gminna Kasa Spółdzielcza w Skierniewicach. Działalność w pełni podporządkowano Ministerstwu Finansów.
W październiku 1950 r. Bank ponownie dokonywał wymiany pieniędzy.
W najnowszej historii kraju Bank jeszcze trzykrotnie zmienił struktury organizacyjne. Po raz pierwszy w 1961 r. – otrzymał wówczas nazwę Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, zyskując szereg uprawnień w ramach Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. W 1975 r. na podstawie ustawy Prawo Bankowe – placówka zostaje włączona w struktury Banku Gospodarki Żywnościowej.
Niezwykle ważny w życiu Banku stał się dzień 21 października 1987 r., kiedy to –
po upływie 88 lat działalności – Bank mógł obsłużyć klientów we własnym lokalu przy
ul. Reymonta 25. Bilans za rok 1987 zamknął się po stronie aktywów kwotą w wysokości 15.260.000zł. Zmiany społeczno – polityczne w latach 1988 – 1989 pozwoliły samodzielnie podjąć decyzję o zmianie struktury organizacyjnej i od 1993 roku byliśmy zrzeszeni w Banku Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie. Do większych osiągnięć Banku w ostatnich latach – poza uzyskaniem corocznego zysku finansowego – należy systematyczny rozwój własnej bazy materialnej. I tak:
– w 1992 r. Bank zakupił lokal na działalność własnej filii na osiedlu Widok
w Skierniewicach, przy ul Narbuta – Łuczyńskiego 26,
– 1996 r. przeprowadzono połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Bolimowie, zyskując nie tylko nowych członków, ale przede wszystkim rozszerzając działalność,
– także w 1996 r. Bank wykupił spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu w Żyrardowie przy ul. Łukasińskiego 13, do którego przeniosła się Filia Banku, działająca dotychczas w dzierżawionym lokalu na ul. Dekerta 9.
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach w kolejnych latach swojej działalności rozrastał się i poszerzał zakres świadczonych usług. Proces ten nie uległ zahamowaniu, bardzo dobrym przykładem jest podjęcie uchwał o połączeniu się na dzień 1 lipca 1999 roku z Bankami Spółdzielczymi w Głuchowie i w Łyszkowiccach. Ponadto Rada Nadzorcza i Zarząd, szukając dalszej szansy rozwoju, podjęły decyzję o otwarciu placówki bankowej w Łowiczu przy ul Nowy Rynek 30. z dniem 21 lipca 1999r. filia Banku podjęła obsługę klientów, oferując bogaty portfel produktów bankowych. Transformacja ustrojowa w Polsce rozpoczęta w 1989 roku i związane z nią zmiany gospodarcze stworzyły nowe warunki prowadzenia działalności bankowej. Kierownictwo Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dostrzegając nadchodzące zmiany podjęło działania mające na celu budowę kapitałów własnych.
W latach 1989 – 1998 nastąpił znaczny przyrost kapitałów własnych banku
i na 31.12.1998 r. wynosiły one ponad 3 mln. złotych. Z chwilą połączenia z Bankami
w Głuchowie i Łyszkowicach wzrosły do kwoty około 4 milionów złotych. Wielkość kapitałów własnych obecnie odpowiada tym zgromadzonym w latach dwudziestych.
Można śmiało stwierdzić, że odbudowano Bank pod względem kapitałowym. Stało się to po kilkudziesięciu latach działalności w zupełnie innych warunkach społeczno-ekonomicznych.
W latach dwudziestych siłę Banku tworzyło 1.000 członków, na koniec 1998 roku było ich 2.232, natomiast od dnia 1 lipca 1999 roku Bank liczy ok. 4000 członków.
Od 18 marca 2002 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie.
W 2005 r. powstał oddział w Grodzisku Mazowieckim, w 2007r. oddział w Łodzi a w 2008r. oddział w Płocku. Obecnie Bank ma 25 placówek. Liczba członków wynosi 3 962 osoby, a bilans za 2007 r. zamknął się sumą 291 439 919,47 zł

Bankiem zarządzają:

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

1. Siejka Jan-Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dąbrowski Marek-Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Rykowski Adam-Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pawełkowicz Stanisław-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Bartkowicz Stanisław-Przewodniczący Komisji Oszczędności i Kredytów
6. Osuchowski Sławomir-Przewodniczący Komisji Społeczno Samorządowej
7. Bartosik Barbara-Członek Rady
8. Bednarek Mirosław-Członek Rady
9. Gradowska Dorota-Członek Rady
10. Gruchała Feliks-Członek Rady
11. Kochanek Marek-Członek Rady
12. Kucikowicz Sławomir-Członek Rady
13. Korzeniewiski Tomasz-Członek Rady
14. Lubecki Andrzej-Członek Rady
15. Olczakowski Marek-Członek Rady
16. Parys Longin – Członek Rady
17. Pietraszewski Mirosław – Członek Rady
18. Roguz Danuta – Członek Rady
19. Zakrzewski Marek – Członek Rady

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

1. Prezes Zarządu – Władysław Klażyński
2. I Zastępca Prezesa Zarządu – Jadwiga Siennicka
3. II Zastępca Prezesa Zarządu – Helena Nitkowska
4. Członek Zarządu – Alina Waszyńska

 

źródło: BIOMAL za  Bs.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *