Artykuły

Istotny i niezbędny element systemu bankowego

"Bankowość spółdzielcza jest ważna dla sektora MSP, rolnictwa, osób fizycznych oraz jednostek samorządowych, co  przekładała się na stały wzrost sumy bilansowej banków spółdzielczych, która w okresie marzec 2008 do marca 2009 powiększyła  się o 11%", podkreśla prezes Banku Spółdzielczego w Katowicach Józef Myrczek.

Stabilizacja i rozwój gospodarki polskiej, była tematem XX Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich, które miało miejsce w dniach 21-22 kwietnia 2009 w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Prezes Banku Spółdzielczego w Katowicach, Józef Myrczek przedstawił w swoim wystąpieniu  „Banki Spółdzielcze istotnym i niezbędnym elementem systemu bankowego w Polsce” syntetyczną ocenę sektora bankowości spółdzielczej i jego perspektyw dalszego rozwoju w najbliższym okresie.

Na koniec 2008 r. (dane KNF) aktywa sektora bankowego stanowiły 1041,8 mld zł, co stanowi niemal ¾ aktywów sektora finansowego. Z tej perspektywy stabilność sektora bankowego (w tym bankowości spółdzielczej, która jest jego istotnym elementem)  ma decydujące znaczenie dla : stabilności systemu finansowego w Polsce oraz realizacji usług finansowych na rzecz gospodarki. Banki Spółdzielcze w analitycznej ocenie Instytutu Badawczego Pentor są jednym ze znaczących, a na pewno bardziej rozpoznawalnych i godnych zaufania instytucji kredytowych w Polsce.

Udział sektora BS w sumie bilansowej sektora bankowego w Polsce wyniósł 5,4%, w kredytach dla sektora niefinansowego 5,4%, w kredytach dla gospodarstw domowych 6,8%, w depozytach sektora niefinansowego 8,4%,  w depozytach gospodarstw domowych 11%,  w wyniku netto ok. 6,5%. Warta podkreślenia jest dobra kondycja finansowa sektora przejawiająca się w średnim współczynniku wypłacalności, który wyniósł 13,2% , a udział kredytów zagrożonych  od sektora niefinansowego 2,8%. W odniesieniu do wskaźnika kredytów zagrożonych jest to wynik o 1,5 pp. lepszy od tego wskaźnika odnoszącego się do banków komercyjnych. Daje to dobre podstawy do rozwoju w najbliższej przyszłości, która zdaniem wielu eksportów ekonomicznych wydaje się być kluczowa dla oceny kondycji polskiej gospodarki.

Bankowość spółdzielcza to bez wątpienia główny kanał dystrybucji środków pomocowych państwa kierowanych do sektora rolniczego. W minionym okresie obsługiwały one 76% całego wolumenu kredytów preferencyjnych administrowanego przez ARiMR. Ta szczególna rola „partnera finansowego”, ważna dla wielu środowisk jak firmy z sektora MSP, rolnictwa, osób fizycznych oraz jednostek samorządowych  przekładała się na stały wzrost sumy bilansowej banków spółdzielczych, która w okresie marzec 2008 do marca 2009 powiększyła  się o 11%,  a pomimo obaw związanych z obecnym kryzysem gospodarczym, dane za I kw. br. wskazują że wynik finansowy brutto zanotował dynamikę wzrostu gorszą od wskaźników z roku ubiegłego o 20%.Biorąc pod uwagę kłopoty banków komercyjnych, oznaczające w niektórych przypadkach nawet konieczność sprzedaży ich banków w Polsce są to b.dobre dane. Tak więc Banki Spółdzielcze w okresie obecnego kryzysu zachowują się stabilnie. Mogą  bez istotnych  ograniczeń świadczyć usługi finansowe dla swoich klientów.  Klienci nadal im ufają. Misja rynkowa  –  służba  lokalnym społecznościom. zakłada pewien konserwatyzm działania, koncentrowanie się  na dobru wspólnym społeczności, a nie tylko na krótkoterminowym zysku instytucji finansowej.  To z jednej strony może ograniczać dynamikę ich rozwoju w czasach prosperity, ale jednocześnie działa stabilizująco w okresach dekoniunktury.Nie działają więc procyklicznie!

Sektor  bankowości spółdzielczej zgłaszał swoje postulaty za pośrednictwem Związku Banków Polskich już wielokrotnie. Całość istotnych zagadnień znalazła się w przyjętej podczas XX WZ ZBP Uchwale Programowej. Do wartych podkreślenia zasługują postulaty :  (1) określenia norm ostrożnościowych dla Banków Spółdzielczych adekwatne  do sytuacji i ryzyk występujących lokalnie, zgodnie z zasadami proporcjonalności; (2) dopuszczenia , szczególnie na czas kryzysu, odrębnych wymogów w zakresie płynności dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych w sytuacji trwałej nadpłynności sektora spółdzielczego; (3) wprowadzenie efektywnego systemu gwarancji i poręczeń kredytowych zorganizowanych w skali ogólnopolskiej w oparciu o środki rządowe dla całego sektora bankowego.

Kończąc swoje wystąpienie mówca zaapelował do zebranych „.. Trudny czas wymaga wspólnych  działań : bankowców, organów nadzorczych, władz i instytucji państwowych…”. Prezes J. Myrczek pomimo widocznych zagrożeń przed spółdzielczym sektorem bankowym widzi przede wszystkim duże  szanse na jego dalszy rozwój.

źródło: www.grupabps.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *