Podlaskie

Podlaskie mleczarnie słyną w całym kraju

Dominującym działem gospodarki województwa jest rolnictwo. Rozwój gospodarczy regionu opiera się w znacznej mierze na trzech wiodących gałęziach przemysłu: spożywczej (głównie mleczarskiej), drzewnej i maszynowej", mówi Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego.

 

Z  Jarosławem Dworzańskim, marszałkiem województwa podlaskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?

Nasz urząd pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (RPOWP), w ramach którego realizowane są działania  wspierające przedsiębiorczość i przedsiębiorców. Większość z tych działań ma charakter wsparcia bezpośredniego. Przedsiębiorcy z terenu naszego województwa mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą. Ma to na celu podniesienie aktywności podlaskich firm na rynku międzynarodowym. Wsparciem mogą być objęte mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dotacji w ramach promocji gospodarczej regionu wynosi 60 tys. zł na jedną firmę – w przypadku targów, oraz 12 tys. zł  – w przypadku misji gospodarczych. Firmy zamierzające inwestować na terenie naszego województwa mogą ubiegać się o środki na nowe inwestycje np. na zakup środków trwałych, rozbudowę przedsiębiorstwa, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota dotacji to 4 mln zł.
Firmy działające w branży turystycznej mogą starać się o dotacje na nowe inwestycje w przedsiębiorstwie, polegające np. na budowie i rozbudowie infrastruktury turystycznej, zakupie środków trwałych związanych z prowadzoną działalnością oraz stworzeniu unikalnej oferty turystycznej. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast maksymalna kwota dotacji to 4 mln zł.
W programie regionalnym mamy również środki na wsparcie instytucji otoczenia biznesu, dzięki którym takie podmioty, jak: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, agencje, fundacje i stowarzyszenia mogą starać się o wsparcie na utworzenie nowych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, bądź powiększenie kapitału istniejących funduszy poprzez ich dokapitalizowanie. Fundusze będą służyć podlaskim przedsiębiorcom i ułatwią im dostęp do kapitału zewnętrznego, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w obliczu trudności związanych z uzyskaniem kredytu bankowego, wywołanych światowym kryzysem gospodarczym.
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości jest jednym z głównych obszarów interwencji również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W procesie wdrażania jego komponentu regionalnego osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 40 000 zł na środki trwałe związane z uruchomieniem własnej działalności oraz na wsparcie pomostowe w wysokości najniższego wynagrodzenia, które może być przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem nowopowstałej firmy. Wymaga to wcześniej jednak przejścia określonych szkoleń dotyczących przedsiębiorczości i przygotowania dobrego biznesplanu. Ponadto zwracam uwagę na możliwość wspierania współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw poprzez m.in. dofinansowanie staży pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. Dofinansowana może być również współpraca i wymiana informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii. W ramach tego instrumentu wsparcia przedsiębiorcy i naukowcy mogą wzajemnie korzystać ze swojej wiedzy i doświadczeń. Trzeba tylko przygotować dobry, przemyślany i efektywny projekt.

Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie?

Dominującym działem gospodarki województwa jest rolnictwo. W Podlaskiem w 2008 r. funkcjonowało 95,5 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych, których średnia powierzchnia wynosiła 13,2 ha. Poziom infrastruktury technicznej na wsi jest w dalszym ciągu  słaby. Z uwagi na sieć ekologiczną NATURA 2000 istnieje konieczność rozwijania gospodarki regionu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Mam tu na myśli turystykę, proekologiczne leśnictwo czy rolnictwo ekstensywne.
Rozwój gospodarczy regionu opiera się w znacznej mierze na trzech wiodących gałęziach przemysłu: spożywczej (głównie mleczarskiej), drzewnej i maszynowej. Wynika to ze specyfiki naszego regionu – charakter rolniczy ze znacznymi zasobami lasów. Większa uwagę należy także poświęcić rozwojowi turystyki. Choć nie stanowi  dominującej gałęzi gospodarki, traktujemy ją jako istotny potencjał regionu, który przy odpowiednim wsparciu korzystnie może wpłynąć na rozwój gospodarczy województwa.
W sektorze spożywczym najbardziej rozwinięty jest przemysł mleczarski. Podlaskie mleczarnie słyną w całym kraju jako największe i najnowocześniejsze wytwórnie produktów mlecznych. Spółdzielnie mleczarskie z Grajewa, Kolna, Piątnicy, Suwałk i Zambrowa oraz z Wysokiego Mazowieckiego znajdują się w pierwszej dziesiątce krajowego rankingu jednostek tej branży.
Regionalne przedsiębiorstwa wykorzystują do produkcji nowoczesne oprzyrządowanie i najwyższej klasy technologie wytwórcze. Ich oferta asortymentowa jest niezwykle bogata i gwarantuje najwyższą jakość walorów smakowych.
Konkurencyjność przemysłu drzewnego w istotny sposób powiązana jest z nowoczesnością wyrobów, będących pochodną poziomu wyposażenia technicznego zakładów i stosowanych innowacyjnych technologii. Przemysł drzewny w najbliższym czasie powiększy się o firmę o znaczeniu międzynarodowym, która ze względu na liczne walory, w tym rozległe obszary leśne regionu, zamierza utworzyć zakład produkcyjny. Mowa oczywiście o firmie IKEA.

Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość?

W naszym województwie jest bardzo wiele samorządów, które podejmują działania mające na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na ich terenie. Do najaktywniejszych należą: Urząd Miasta Suwałki, wspierający przedsiębiorczość poprzez instytucje takie, jak Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód, którego Miasto Suwałki
jest udziałowcem i oferuje swoim przedsiębiorcom: profesjonalnie przygotowane tereny inwestycyjne z pełną infrastrukturą, program wsparcia realizowany przez PNT PW , kontakt z przedsiębiorstwami i rynkami na Wschodzie i Zachodzie Europy.  Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach rozpoczął
w 2009 roku budowę swoich obiektów, przeznaczając na tę inwestycję ponad 66 mln zł. Powstaną m.in. cztery laboratoria, hala procesów logistycznych, inkubator technologiczny i Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji.

Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczna, której Miasto Suwałki jest akcjonariuszem (12,37 proc. akcji), wspiera rozwój przedsiębiorczości, oferując przedsiębiorcom: prowadzenie działalności na terenie Suwalskiej SSE, co uprawnia do korzystania z pomocy publicznej polegającej na zwolnieniu dochodu od podatku dochodowego. Zwolnienie obowiązuje w kolejnych latach aż do momentu odzyskania 50% wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przedsiębiorcę.
 Indywidualne ulgi w podatkach lokalnych.
 Tereny przemysłowe przygotowane do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oferowane do sprzedaży grunty, wyposażone  w pełną infrastrukturę techniczną, sprzedawane są na własność. Konkurencyjne ceny podlegają negocjacjom. Działki dzielone są zgodnie z potrzebami inwestorów.
Urząd Miasta Białystok bardzo aktywnie działa na rzecz pozyskania inwestorów poprzez uczestniczenie w tragach branżowych i misjach zagranicznych.
Chcąc przyciągnąć inwestorów stworzył: Podstrefę Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która oferuje przedsiębiorcom podobne warunki jak SSSE, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, który proponuje przedsiębiorcom kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową, zagospodarowanie terenów poprzez wybudowanie: Inkubatora Technologicznego i Administracji BPNT. Budynek ten będzie głównym obiektem powstającego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Będzie pełnił funkcje logistyczne związane z administrowaniem i rozwojem BPNT oraz wspieraniem powstawania i rozwoju firm wysokich technologii poprzez oferowanie im urządzonej powierzchni biurowo-usługowej na preferencyjnych warunkach. 
W części technologiczno-usługowej Centrum
będzie znajdować się hala technologiczna, pomieszczenia laboratoryjne oraz powierzchnia typu „open space” przeznaczona na pomieszczenia biurowe do wynajęcia.

Urząd Miasta Zambrów realizuje:

 projekt „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane
z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie”, który zakłada kompleksowe przygotowanie pod inwestycje 
32, 73 ha.
 Na terenie miasta działalność prowadzi również Zambrowski Park Przemysłowy, który stworzył dogodne warunki do powstania nowych firm oraz do rozwoju istniejących firm lokalnych, które podjęły w nim działalność. Inwestycja zainicjowała, a także usprawniła rozwój przedsiębiorczości oraz wspomogła rozwój małych i średnich firm poprzez oferowanie w pełni wyposażonych hal przemysłowych.

Urząd Miasta Kolno, chcąc przyciągnąć inwestorów do miasta, realizuje projekt „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie”. W ciągu najbliższych trzech lat Kolno chce przygotować pod inwestycje teren o powierzchni 33 hektarów.

Urząd Miasta i Gminy Czarna Białostocka postanowił uruchomić Podlaski Park Przemysłowy, który będzie oferował przedsiębiorcom:
 poprawę konkurencyjności, dzięki obniżeniu kosztów działalności
 możliwość korzystania z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe,
dostęp do know-how, obsługa prawna),
 możliwość wsparcia przedsiębiorców w początkowej fazie prowadzenia firmy,
 poprawę wizerunku marketingowego przedsiębiorstw,
 współpracę i wymianę doświadczeń między firmami.

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie jest zwycięzcą rankingu „Atrakcyjność Inwestycyjna Samorządów Województwa Podlaskiego 2009” organizowanego przez Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora. Warto również nadmienić, że miasto
jest właścicielem terenu inwestycyjnego, który w ogólnopolskim konkursie „Grunt
na Medal 2005”, organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, został nagrodzony jako najlepszy teren w województwie.

Jak przedsiębiorcy w naszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych?
 
W obecnym okresie programowania 2007-2013 zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem ze środków unijnych jest bardzo duże. Przedsiębiorcy chętnie inwestują w swoje firmy, przygotowując się tym samym do nadejścia lepszej koniunktury. Zwłaszcza inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia mają dla nich szczególne znaczenie –  a właśnie takie inicjatywy są wspierane w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Statystyki są bardzo obiecujące: nasi przedsiębiorcy realizują obecnie 190 projektów, które dotyczą przede wszystkim inwestycji w nowe technologie, turystyki, a także działań promocyjnych. Łączny koszt tych przedsięwzięć to prawie 270 mln zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie ponad 96 mln zł. Obecnie przyjętych do realizacji zostało kolejnych 71 projektów. Taki zastrzyk finansowy odczują nie tylko przedsiębiorcy, ale również cała gospodarka regionu. Dodać należy, iż RPOWP, to nie jedyny program, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy z naszego regionu, gdyż istnieją też programy o zasięgu ogólnokrajowym.

Z funduszy dostępnych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 korzystają przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy. Od początku wdrażania programu odbyło się łącznie 7 konkursów z działań skierowanych bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorców. Aktualnie trwają jeszcze 2 konkursy z zakresu działań: 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu i 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Przedsiębiorcy w naszym województwie bardzo często korzystają także z możliwości wsparcia, jakie oferuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Są jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych grup wnioskodawców i zarazem odbiorców wsparcia. Do tej pory podpisano umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

Obecnie przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  PO KL w celu wsparcia własnych kadr. Aktualnie realizowanych jest szereg projektów o tzw. rekrutacji zamkniętej, zakładających wsparcie konkretnych przedsiębiorców i ich pracowników w celu wzmocnienia konkurencyjności na rynku. Tego typu projekty realizują m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku, czy też PSS Społem w Białymstoku.
W najbliższych miesiącach ogłoszone zostaną kolejne konkursy, adresowane do przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *