Artykuły

BIOERG- mija rok na giełdzie

Sprzedaż BIOERG SA, produkującej biodegradowalną folię, w IV kwartale 2011 wyniosła 202 tys. zł (w tym samym okresie 2010 r. – 67 tys. zł). Spółka wypracowała też zysk netto za cały 2011 r. w wysokości 196 tys. zł., gdy rok wcześniej wyniósł on zaledwie 9 tys. zł.

 

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas” .

Jak wynika z danych Zakładu Gospodarki Odpadami w Polsce wytwarza się około 136 milionów ton odpadów rocznie, gdzie aż 12 milionów ton wgospodarstwach domowych. Pozostałe 124 produkuje przemysł. Badania wskazują również, iż Polacy zużywają dziennie około 18 milionów tradycyjnych reklamówek jednorazowych. Wykorzystują je jedynie do krótkiego transportu zakupów przez około 20-25 minut. Ich rozkład w przyrodzie to natomiast około 100-400 lat.

„Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji. Ale ci, którzy chcą mogą zacząć już dziś” .

Spółka BIOERG SA podjęła to wyzwanie budując jednocześnie rentowny i stabilny model biznesowy, który w istotny sposób wspomaga ochronę środowiska.

BIOERG SA powstała w roku, 2007 jako podmiot zależny notowanej na GPW w Warszawie firmy ERG SA i zajmowała się badaniami nad możliwością wykorzystania polimerów biodegradowalnych w produkcji materiałów opakowaniowych. Efektem tego przedsięwzięcia było stworzenie, BIOFOLII, produktu, który jako pierwszy na rynku polskim otrzymał certyfikat potwierdzający jego całkowitą biodegradowalność .

Początkowo Spółka opracowaną technologię wykorzystywała do produkcji próbnych partii artykułów. Były to przede wszystkim torby foliowe i worki na odpady. Działalność nie była wtedy nastawiona na zysk, a głównie miała charakter badawczo-rozwojowy. Przychody ze sprzedaży produktów z testowanych materiałów wyniosły w latach 2008 i 2009 odpowiednio 111 i 163 tys. zł.

W 2008 r. Spółka otrzymała od europejskiej organizacji DIN CERTO prestiżowy certyfikat potwierdzający, że opracowane przez firmę produkty spełniają normę EN 13432:2000 definiującą właściwości opakowań przydatnych do odzysku organicznego.

Przełomem okazał się rok 2010, kiedy poprzez komercjalizację przemysłu produktów biodegradowalnych wytwarzanych według technologii opracowanej przez BIOERG oraz podjęciu decyzji o wsparciu finansowym na rynku NewConnect Spółka po raz pierwszy wypracowała dodatni wynik netto na poziomie 9 tys. zł. i sprzedała produkty o wartości 276 tys. zł. Na poziomie operacyjnym poniosła jednak stratę w wysokości 32 tys. zł.

Obecnieprzedmiotem działalności BIOERG SA jest wprowadzanie na rynek produktów opakowaniowych z folii ulegających biodegradacji. Są to przede wszystkim torby reklamowe i worki na odpady, także na psie odchody (w ramach serii PSIWOREK).

Najważniejsząich cechą jest przede wszystkim to, że są w pełni kompostowalne więc nadają się do odzysku organicznego. Ponadto, oprócz produkcji opakowań przyjaznych środowisku, BIOERG S.A. działa równieżna rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej angażując się w akcje edukacyjne i promujące działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności związane z racjonalną gospodarką odpadami. Tym samym budowana jest świadomość istnienia marki BIOERG, jako prekursora rozwiązań proekologicznych.

BIOERG SA szybko znalazła uznanie ogólnopolskie otrzymując w 2008 roku wyróżnienie na XII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL 2008. W roku 2010 BIOERG zdobył tytuł „Innowatora Ślaska” przyznany przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw SA.Spółka została również nagrodzona w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w latach 2010 i 2011” otrzymując tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna firma (2010) oraz Innowacyjny produkt (2011). Ponadto wynikiem pozytywnym został zakończony proces recertyfikacji wyrobów Spółki pod względem zgodności z wymaganiamieuropejskiej normyDIN EN 13432:2000
BIOERG S.A. dzięki swojej konsekwencji i rzetelnej realizacji przyjętej strategii ma już dziś stabilną pozycję na rynku, którąnajlepiej odzwierciedlają wyniki finansowe.

Uwzględniając perspektywy większego popytu zestrony potencjalnych odbiorców oraz rosnącą świadomość ekologiczną założono w Dokumencie Informacyjnym, przygotowanym na potrzeby debiutu na rynku NewConnet przychody ze sprzedaży za 2011 rok w wysokości 1.050 tys. zł. oraz zysk netto na poziomie 37 tys. zł. Konsekwentnie realizowana polityka handlowa oraz pieniądze pozyskane z emisji akcji pozwoliły na przekroczenie tych prognoz. Spółka w 2011 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 089 tys. zł, co stanowi około czterokrotny wzrost w stosunku do przychodów osiągniętych w 2010 r.. Warto również zauważyć, że sprzedaż BIOERG SA w IVkwartale 2011 wyniosła 202 tys. zł., a w tym samym okresie 2010 r. było to jedynie 67 tys. zł. Spółka wypracowała wynik netto za 2011 r. w wysokości 196 tys. zł., gdzie w roku poprzednim wyniósł on zaledwie 9 tys. zł. Ponadto, Spółka odnotowała także po czterech kwartałach 2011 r. znaczący zysk z działalności operacyjnej na poziomie 164 tys. zł. Wynik ten jest sukcesem w porównaniu do sytuacji z roku poprzedniego, gdzie odnotowano stratę z działalności operacyjnej na poziomie 33 tys. zł. Tak dobre wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i utwierdzają w przekonaniu, że możliwe jest „budowanie” stabilnegobiznesu w oparciu o działalność proekologiczną.Przedstawiona w Dokumencie Informacyjnym prognoza finansowa na 2012 zakłada sprzedaż produktów na poziomie 1.890 tys. zł. i zysk netto w wysokości 113 tys. zł.

Spółka kładzie nacisk na rozwój sprzedaży, głownie na rynku klientów dużych sieci handlowych. W 2011 roku rozpoczęto dostawy reklamówek do jednej z największych sieci europejskich hipermarketów. Kolejnym etapem rozwoju ma być ekspansja na rynki zagraniczne, gdzie świadomość ekologicznajest dużo większa, a prawo sprzyja zastępowaniu tworzyw syntetycznych przyjaznymi dla przyrody.W lipcu 2011 roku podpisana została umowa z niemiecką firmą dystrybucyjną. Dzięki niej produkty BIOERG mają w przyszłości pojawić się w niemieckich sieciach handlowych posiadających łącznie 15 350 punktów sprzedaży. Stanowi to ogromną szansę dla Spółki, gdyż rynek ten jest dwa razy większy od polskiego i od lat wdrażane są już na nim rozwiązania proekologiczne.

Produkty BIOERG cechują się najwyższą, jakością. Zdecydowana większość dostępnych na rynku produktów konkurencyjnych wytwarzana jest z tradycyjnego polietylenu z niewielkim dodatkiem środków chemicznych, przyspieszających proces degradacji polimeru do drobniejszych fragmentów, niezdolnych jednak do kompostowania. W odróżnieniu od nich, oferowane przez BIOERG SAartykuły, dzięki zastosowaniu wyłącznie biodegradowalnych polimerów są w pełni kompostowalne. Ponadto, Emitent wciąż poszukuje nowatorskich technologii w zakresie produkcji przyjaznych dla środowiska opakowań. Głównie bazujących na biotworzywach.
Spółka dostrzega duży potencjał wykorzystania tworzyw biodegradowalnychw zastosowaniu przemysłowym. W ramach realizowanych projektów rozwojowych współpracuje z instytucjami badawczymi i jednostkami naukowymi takimi jak:
•    Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu,
•    Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.,
•    Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie.
BIOERG SA wraz z Laboratorium ERG S.A. i Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris S.A. jest częścią międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt, którego celem jest opracowanie nowych materiałów polimerowych ulegających kompostowaniu przeznaczonych do produkcji opakowań nowej generacji dla wybranych grup kosmetyków.
Nowym rozdziałem i bez wątpienia dużym wzmocnieniem dla Spółki był jej debiut na rynku NewConnect w dniu 22 marca 2011 roku. W ciągu roku od debiutu zdobyliśmy zaufanie Inwestorów i wydaje się, że równieżw tym obszarze, rynku kapitałowym, BIOERG SA cieszy się dużym powodzeniem. Obecna wartość akcji oscyluje na poziomie o około 100% większym od ceny emisyjnej i o około 50% wyższym od wartości akcji na otwarciu podczas debiutu. Fakt ten nie może pozostać pominięty biorąc pod uwagę, że znaczna cześć debiutantów została zapomniana przez Inwestorów. W ciągu najbliższych lat Spółka będzie się koncentrować na budowaniu swojej marki i umacnianiu pozycji rynkowej.. Permanentne i konsekwentne działanie powinno przełożyć się na oczekiwany przez Akcjonariuszy wzrost wartości Spółki i jej walorów.
Pomimo tak krótkiego czasu istnienia Spółkę BIOERG SA już dziś można nazwać inkubatorem sukcesu. Po zaledwie kilku latach istnienia jest prekursorem na rynku polskim wśród producentów opakowań biodegradowalnych i kompostowalnych, z kwartału na kwartał odnotowuje coraz lepsze wyniki finansowe, współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi opracowując wciąż nowe produkty, zadebiutowała na rynku NewConnect dając możliwość uczestnictwa inwestorom w jej dalszym rozwoju. Ale przede wszystkim realizuje bardzo ważną misję-działa na rzecz ochrony środowiska i bierze udział w uświadamianiu społeczeństwa, jak ogromną rolę odgrywa dbałość o otaczającą nas przyrodę ijak poprzez proste, codzienne wybory zapobiegać jej degradacji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *