Artykuły

Polska do poprawki

"Popieram obywatelski projekt ustawy w sprawie dobrowolności ubezpieczeń społecznych, a przez to likwidacji przymusu płacenia składek w ZUS  na ubezpieczenia społeczne i proszę o jego uchwalenie przez Sejm", do wsparcia takiego projektu ustawy zachęca Grzegorz  Sowa z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

P O L S K A     D O     P O P R A W K I
czyli jak zrobić z naszego państwa normalny kraj

popełnił  : Grzegorz  Sowa mieszkaniec Piotrkowa Tryb. ul. Świerczowska 86 tel. 603 78 32 45    e-mail : normalnykraj@op.pl     skype : normalny kraj www.normalnykraj.org

         Odkąd rozpocząłem pracę zawodową i stykam się na co dzień                           z instytucjami państwa zacząłem zauważać , że obywatele są tylko dodatkiem             do urzędów, sądów, szkół czy szpitali. Osoby, które w formie podatków, płacą              na funkcjonowanie instytucji państwowych , są przez to państwo jedynie zobowiązywane do określonych działań, przymuszane do określonych działań, czy nakłaniane do określonych działań w krótkim terminie czasu,                              a za nieposłuszeństwo grozi kara , zwykle finansowa. Natomiast reprezentanci państwa mogą działać w o wiele dłuższym czasie , który dodatkowo kilkakrotnie, bezkarnie mogą przedłużać. Kara już im nie grozi.
         Dlatego :
    Mam dość państwa dla którego szczęście , bezpieczeństwo i dobrobyt obywateli nie są głównym celem działań.
    Mam dość państwa, w którym by zrozumieć przepisy prawa trzeba być co najmniej profesorem.
    Mam dość państwa, które podpisuje umowę w moim imieniu , aby oddać komuś w posiadanie moje mieszkanie.
    Mam dość państwa, w którym prawo jest tak napisane , aby obywatelowi utrudnić życie na każdym kroku, zamiast je ułatwić.
    Mam dość państwa, w którym urzędnicy decydują o tym co mogę , a czego                  nie mogę zrobić czy jak mam korzystać ze swojej własności.
    Mam dość państwa, które za mnie decyduje jak i gdzie składać mam pieniądze na swoją emeryturę, kiedy mam rozpocząć emeryturę, gdzie i czy mam się ubezpieczać,
    Mam dość państwa, które łamie wymyślone przez siebie prawo.
    Mam dość państwa, które wymusza na obywatelu zawarcie umowy ,                    a następnie samo jej nie respektuje (NFZ).
    Mam dość państwa, w którym policja jest bezradna wobec przestępców.
    Mam dość państwa, w którym przestępca ma więcej praw niż poszkodowany.
    Mam dość państwa, które nie pozwala mi zdecydować, w jakim wieku moje dziecko pójdzie do szkoły.
    Mam dość państwa, w którym niekompetencja urzędników czy sędziów, utrudnia życie.
    Mam dość takiego państwa ……….. 
         Można tak dalej długo wyliczać, gdyż w państwie polskim obywatel jest zabawką w ręku władz, a nie suwerenem tychże władz.
         Obecny kryzys spowodował , że my obywatele, obawiamy się o własną przyszłość. Wielu z nas już nie widzi dla siebie przyszłości, wielu z nas                  nie znajduje wyjścia z sytuacji, w jakiej się znaleźli. A czym w tym czasie zajmują się ludzie, których wynajęliśmy do rozwiązywania takich problemów? Czym zajmuje się rząd i ci wszyscy urzędnicy? Czy zajmują się doprowadzeniem do rozwoju gospodarczego , który zakończy kryzys?                          Nie , nie zajmują się tym. Zajmują się rozdziałem premii za 2011 r.                            po ok. 20 mln zł na ministerstwo. Rząd  i urzędnicy ministerialni mają pensje              z naszych podatków, nie muszą bać się jutra, natomiast problem kryzysu musi samodzielnie rozwiązać każdy z nas obywateli we własnym zakresie. Jeśli my popełnimy błąd, to nie będziemy mieli co jeść jutro, jeśli ministerialny urzędnik popełni błąd, to także my nie będziemy mieli co jeść jutro, nie on.
    Mam dość takiego państwa ……….  
         Dlatego ja, ty, on i ona musimy rozwiązać problem kryzysu we własnym zakresie. Nie wyręczy nas nikt inny. Ażeby to zrobić trzeba jednocześnie rozwiązać problem ZUS-u , NFZ-u, urzędów, policji, podatków, szkolnictwa, sądownictwa i lecznictwa. Bez tego nie mamy szans na trwały rozwój                         i zaspakajanie własnych potrzeb materialnych.  Pierwszym krokiem powinno być doprowadzenie do dobrowolności ubezpieczania się w ZUS-ie. Tą dobrowolność gwarantuje nam konstytucja w artykule 31, który zabrania tworzyć ustawy zmuszające nas do ubezpieczania samego siebie. Konstytucja delegalizuje przymus narzucony w ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym. Czy cała obecna klasa polityczna, wraz z urzędnikami opłacanymi z naszych podatków, się na to zgodzi? Oczywiście , że nie, gdyż oznaczałoby to, że musi się przyznać do tego,                 że system rządzenia opiera się na zaciąganiu coraz to nowych pożyczek w celu spłaty starych. 
         Dobrowolność ubezpieczania się w ZUS-ie spowoduje, że władze państwa nie będą mogły już zmuszać nas do udzielania sobie ciągłych pożyczek                    w postaci składek na ZUS, państwo będzie musiało wreszcie zacząć spłacać zaciągnięty dług. W tym celu władza będzie musiała podjąć działania oszczędnościowe, gdyż na podwyżkę podatków nie zgodzimy się my jako społeczeństwo.. Wymusi to rezygnację z szeregu zadań państwa, które nie są potrzebne do normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Władza będzie się musiała ograniczyć głównie do : dynamizacji rozwoju gospodarczego, zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego (armia) i wewnętrznego (policja), wymiaru sprawiedliwości (sąd i prokuratura) oraz oświaty (szkolnictwo). 
         Doprowadzenie do dobrowolności ubezpieczeń w ZUS-ie nie oznacza,               że osoby , które nabyły prawa do świadczeń nie otrzymają je na zasadach określonych w ustawie. Ludzie ci zawarli niepisaną, przymusową umowę                   z państwem, z której to umowy państwo musi się wywiązać.
         Jak stworzyć przesłanki do dynamicznego rozwoju kraju. Pierwsza                 to umożliwienie głównie młodym ludziom rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Najistotniejszą przeszkodą jest tu przymus płacenia składki               na ZUS, gdyż podatek płaci się dopiero po uzyskaniu przychodu ,                                   a ubezpieczenie społeczne niezależnie, czy ma się stratę czy zysk. Jak z tego widać ta operacja ułatwia rozpoczęcie pracy na własny rachunek. Następnie należy tak sformułować przepisy prawa , by były one jasne dla każdego kto je przeczyta, bez możliwości interpretacji  czy wątpliwości jak je rozumieć. Prawo powinno być jasne , proste i łatwe  do znalezienia na konkretny temat. Obecnie prawo w Polsce to istna dżungla , na której żerują różne cwaniaczki                          i kombinatorzy.  Należy rozwijać eksport , głównym zadaniem naszych ambasad i konsulatów powinno być wspomaganie eksportu. Nasze placówki za granicą powinny się przeobrazić w biura handlowe. Jeśli ktoś uważa , że to nie przystoi to niech to powie pracownikowi , któremu zamknięto zakład pracy , gdyż                   nie wspierano eksportu. Trzeba ukrócić zapędy urzędnicze, związane                               z utrudnianiem działalności zakładów pracy. W przypadku działania urzędnika niezgodnego z prawem, powinien on zapłacić odszkodowanie, które zadośćuczyni trudnościom, jakie zrobił. Czy nie są to proste kroki ?
         My jako obywatele powinniśmy też zmusić władzę do ograniczenia wydatków administracyjnych oraz racjonalizowania podatków. Państwo powinno zapomnieć , że jesteśmy jedynie dojnymi krowami. Powinny pozostać jedynie podatki dochodowe (PIT, CIT) i podatek VAT ze swoją odnogą tzn. akcyzą (tylko dla towarów luksusowych). Powinny zniknąć takie podatki jak podatek od czynności cywilnych, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny, podatek od psa itd. W ich miejsce każdy dochód powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym. Wyłączenia z podatku dochodowego powinny dotyczyć jedynie spadków                         i darowizn w pierwszym stopniu pokrewieństwa tzn. na linii rodzice-dzieci. Natomiast jedyną ulgą w podatku dochodowym powinna być ulga na dzieci                w kwocie 2000,- zł na dziecko. Dla podatku VAT powinna obowiązywać jedna stawka na wszystko. Jeśli państwo będzie chciało promować określone usługi lub produkcję to jedyną możliwością powinien być częściowy zwrot podatku VAT po przedstawieniu rachunków w urzędzie skarbowym (budownictwo mieszkaniowe, opał do budynków mieszkalnych). Nie wyklucza to pobierania przez państwo lub samorząd opłat. Ale opłaty te mogą dotyczyć jedynie zapłaty za określoną usługę, do której nie zmuszają nas przepisy.
         Dobrowolny ZUS i dobrowolny NFZ powinien funkcjonować                         jak normalne towarzystwo ubezpieczeniowe, z tą jedyną różnicą , że należą              do państwa i ich działalność reguluje ustawa. Taki ZUS i NFZ podpisywałby umowy cywilne z klientami. Dobrowolny ZUS i NFZ powinny być instytucjami samofinansującymi, a ich wcześniejsze zobowiązania musi zabezpieczyć budżet państwa. Sposób zabezpieczenia zobowiązań winna regulować ustawa. Towarzystwa ubezpieczeniowe, w warunkach konkurencji powinny się zająć naszymi ubezpieczeniami tzw. społecznymi oraz zdrowotnymi. Państwo jedynie musi dopilnować, żeby na rynku działały jedynie takie towarzystwa , które zapewnią wywiązywanie się z umów z klientami.  Państwo również powinno stworzyć standardy leczenia poszczególnych chorób. Na podstawie tych standardów towarzystwa zawierają umowy z klientami. Dzięki temu my obywatele wiemy za co płacimy i co powinniśmy otrzymać za nasze pieniądze.
         Sądy powinny się kierować zasadą jak najszybszego wydania wyroku                   i wymierzenia sprawiedliwości. W sprawach cywilnych , karnych                                   i gospodarczych w pierwszej instancji rozprawa powinna być dwuetapowa.               W ciągu miesiąca od złożenia pozwu i zapłaty wpisowego np. 100,- zł,             powinno się odbyć spotkanie stron i sędziego, na którym sąd ustali czy konflikt jest do rozstrzygnięcia w ramach prawa, nastąpi próba zawarcia ugody, zostaną określone koszty sądowe i kto ma je wpłacić, a także zostanie ustalony termin rozprawy głównej, na której musi zapaść wyrok (będzie trwała nieprzerwanie tak długo , aż zapadnie wyrok). Sędziowie powinni pełnić dyżury , by przez 24 godziny na dobę być dostępnymi w budynku sądu, a przez radio – dla policji. Sąd dzięki temu powinien wydawać natychmiast wyroki w sprawach nagłych, przy interwencjach policji np. wejście na teren nieruchomości, zatrzymań na 24-48 godzin, udzielania zgody na leczenie szpitalne itd. Sądy powinny być instytucjami samofinansującymi , a wynagrodzenia pracowników sądów powinny zależeć od ilości załatwianych spraw. Skarb państwa powinien być takim samym płatnikiem dla sądu jak inne osoby będące stronami                               w postępowaniach.
         Prokuratorzy powinni być wybierani na kadencje i muszą być niezależni od przełożonych w toku wyjaśniania spraw. Rozliczenie prokuratora może się odbyć jedynie w przypadku złamania prawa lub zaniedbania skutkującego brakiem wyjaśnienia sprawy. Podległość służbowa prokuratorów rodzi możliwość nacisków politycznych na tok śledztwa.
                  Każde przestępstwo małe czy duże jest przestępstwem. Należy powiedzieć dość tolerancji dla przestępstw. Policja powinna wyłapywać wszystkich , którzy łamią prawo. Oczywiście należy dokładnie określić pojęcie łamania prawa. Nie może łamać prawa osoba , która np. działa na swoją niekorzyść. Tych złapanych na gorącym uczynku sądy powinny karać natychmiast, w ramach dyżurów 24 godzinnych. Więzienie nie może być  kurortem za kratami, natomiast więźniowie powinni pracować w celu utrzymania się oraz zakładu penitencjarnego. Drobni przestępcy w ramach odpokutowania za swoje winy powinni w gustownych drelichach wykonywać prace społecznie użyteczne na oczach lokalnych społeczności. Zniechęci to następnych do wkroczenia na drogę działalności przestępczej.  Proste prawo oraz 24-godzinne dyżury sędziowskie, w ramach których policja może uzyskać natychmiastową poradę prawną, pozwolą stróżom prawa działać szybko                      i skutecznie. 
         Prawo powinno być proste i sprawiedliwe, najlepiej gdyby było też skatalogowane tzn. ustawy należy połączyć w bloki tematyczne                               np. budownictwo, produkcja, handel, pracownicy itd.. Każdy , kto zajmuje się określoną dziedziną życia powinien znać swój temat, aby w przypadku konfliktu łatwo znaleźć odpowiednią regulację prawną. Niedopuszczalne jest , żeby jedno zagadnienie regulowało kilka-kilkanaście ustaw. Dzięki temu prawo będzie zastępowalne tzn. nowy przepis skasuje stary (podziękowania dla pana Darka            z SPPRP)
         Armia powinna być mała , ale dobrze wyposażona. Większość etatów generalskich oraz wojskowych urzędników, jako marnowanie pieniędzy podatników należy zlikwidować. Zakup sprzętu wojskowego powinni przeprowadzać urzędnicy cywilni w ramach wieloletnich planów doposażenia armii.
         Służba zdrowia powinna być finansowana z wpłat z towarzystw ubezpieczeniowych , za usługi wykonane dla ubezpieczonych pacjentów.                   Pacjenci nie ubezpieczeni opłacają sami usługi medyczne, które nie zagrażają bezpośrednio ich życiu. Natomiast z budżetu państwa, za osoby nie ubezpieczone , ale tylko za akcję ratowania bezpośredniego zagrożenia życia, bez wykonywania innych usług medycznych. Mają  tu zastosowanie standardy lecznicze opisane wcześniej. Forma własnościowa placówki służby zdrowia , dla pacjenta , nie jest istotna , gdyż we wszystkich przypadkach musi być ta placówka samofinansująca.
         Ze szkół należy stworzyć placówki usługowe, które świadczą usługi                  w zakresie wykształcenia dzieci i młodzieży. Płatnikiem usługi jest państwo              w formie ryczałtowej kwoty na jednego ucznia. Zamawiają usługę rodzice dziecka. Państwo w ramach sprawdzenia jakości usług, pod koniec roku szkolnego, określa w formie egzaminu poziom wykształcenia dzieci                                i młodzieży.  W przypadku uzyskania  przez uczniów, wyniku poniżej pewnego poziomu, szkoła zatrudniająca nauczyciela , który uczył te dzieci, nie będzie otrzymywała wynagrodzenia za prowadzone przez niego lekcje – proporcjonalne zmniejszenie ryczałtu, w następnym roku szkolnym. Dla 10 % szkół o najgorszych wynikach egzaminu , ale powyżej poziomu minimum, ryczałt należy zmniejszyć o 20 % , dla 10 % szkół o najlepszych wynikach ryczałt należy zwiększyć o 20 %. Taki system zachęci  do przyłożenia się do pracy przez nauczycieli. Spowoduje również , że jakość pracy nauczyciela będzie się przekładała na wynagrodzenie. Należy określić zakres wiedzy                lub umiejętności jaką uczeń powinien nabyć podczas nauki w szkole.   Zakres ten powinni ustalić wybitni fachowcy w poszczególnych dziedzinach niezależni od państwa. należy ten zakres dostosować do wielu uczniów. Podręczniki powinny być standaryzowane tzn. ich treść , forma, format, szata graficzna  powinna być określona zgodnie z zakresem wiedzy do opanowania przez ucznia.. Natomiast możliwość druku powinna być nieodpłatnie udzielana wszystkim chętnym. Obniży to znacznie ceny podręczników. Oczywiście nie wyklucza to możliwości poszerzenia przez nauczyciela zakresu wiedzy przekazywanej uczniom, jedynie w sposób prosty zostanie określona wiedza, którą każde dziecko musi wynieść ze szkoły. 
         Powyższe jest oczywiście dopiero zarysem, jak z Polski zrobić normalny kraj.  Rozwiązania dla każdej z dziedzin życia trzeba jeszcze dopracować                 w szerszej formie. Jednakże powstaje pytanie, jak doprowadzić do opisanych wyżej zmian w naszym życiu. Trzeba doprowadzić do zmiany prawa. Prawo mogą zmienić obecni posłowie lub posłowie następnej kadencji. Czy obecni posłowie są skłonni do poprawy życia naszego społeczeństwa – bardzo wątpię. Przez ostatnie dwadzieścia lat rządzą nami praktycznie ci sami ludzie. Czy działali na naszą korzyść? Pytanie jest chyba retoryczne. Dlatego potrzeba wybrać nowych ludzi i przypilnować by rządzili dla naszego dobra. Obecna klasa polityczna , która zadłużyła nasz kraj , doprowadzając go do skraju bankructwa, nie odda łatwo ciepłych posadek, a odspawywanie tyłków                    od stołków będzie operacją bolesną i pełną wstrząsów. Ale czy można u steru władzy pozostawić ludzi , którzy doprowadzili do tego, że ZUS jest winien Polakom 2 biliony złotych , a dług państwowy wynosi ponad 800 miliardów złotych? Czyli szanowni politycy doprowadzili do tego , że każdy, ale to każdy Polak jest winien ok. 73 tysięcy złotych. Czteroosobowa rodzina powinna uzbierać na dług państwa prawie 300 tysięcy złotych. Uważam, że trzeba ogłosić, który rząd zadłużył kraj na jaką kwotę, w jakim celu to robił oraz  pociągnąć do odpowiedzialności w razie braku uzasadnienia wydatków, kwot uzyskanych z kredytów. Podobnie powinniśmy określić , którzy posłowie ustanawiali buble prawne, które dziś utrudniają nam życie.
         Pierwszym zwiastunem zmian i warunkiem koniecznym jest, jak pisałem  o tym wyżej, doprowadzenie do dobrowolności składek na ZUS. Drogi dojścia do tego celu są dwie :
         Pierwsza droga prawna – praktycznie bez szans na realizację , ale trzeba ją przejść by się nie narazić na zarzut nie wykorzystania wszystkich legalnych dróg osiągnięcia celu.
         Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, w kwestii przymusowości tych ubezpieczeń, narusza art. 31, art. 64 ust. 3,             art. 67 i art. 68 Konstytucji oraz art. 22 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego należy te ustawy zaskarżyć. W tym celu wykonałem                lub wykonam następujące posunięcia :
1.    wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej ZUS-owi – wykonałem
2.    uzyskanie od ZUS-u decyzji, od której mógłbym się odwołać do sądu – wykonałem
3.    odwołanie od decyzji ZUS-u do sądu –wykonałem
4.    sprawa sądowa, w której główną linią obrony jest niezgodność przymusowości w/w ustaw z konstytucją i deklaracją praw człowieka,            w zależności od sądu albo sprawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, albo zapadnie wyrok w I i II instancji dla mnie niekorzystny –                         do wykonania
5.    skarga do Trybunału Konstytucyjnego dotycząca niekonstytucyjności prawomocnego wyroku – do wykonania
6.    rozstrzygnięcie w TK i albo zmiana ustawy , albo skarga do Trybunału Praw Człowieka – do wykonania
7.    rozstrzygnięcie w Trybunale Praw Człowieka – zmiana prawa
Jest to droga długa i żmudna, ale może dowieść , że jeden obywatel może zmusić władze do respektowania prawa.
         Druga droga to zmiana prawa na mocy ustawy. Można to zrobić poprzez obywatelski projekt ustawy o zmianie ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym , który zatwierdzą obecni posłowie (raczej nikłe szanse) albo poprzez wprowadzenie własnych posłów do sejmu                  i uchwalenie odpowiednich ustaw. 
         Proponuję iść od razu dwutorowo. W załączeniu przedstawiam obywatelskie projekty ustaw. Jeśli Państwo uznacie je za właściwe proszę                  o podpisywanie i przysyłanie (list zwykły) na mój adres :
            Grzegorz Sowa    ul. Świerczowska 86      97-300  Piotrków Tryb.  
         Natomiast by doprowadzić nasze państwo do stanu normalności , który ja określam mianem normalny kraj, proponuję ustawianie pikiet pod siedzibami ZUS-ów w całym kraju. W czasie pikiet , które powinny być bardziej pokojową formą zabawy niż zadymy (za wzór niech posłuży pomarańczowa alternatywa), proszę o zbieranie podpisów pod projektami ustaw oraz wyjaśnianie potrzeby zmian w naszym państwie.  W przypadku chętnych do organizowania pikiet proszę o kontakt mail-owy : normalnykraj@op.pl , skype : normalnykraj                lub tel. 603 78 32 45. Pierwszą pikietę organizujemy , jak myślicie gdzie , oczywiście w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30 marca 2012 r. w godzinach 1100 – 1300  przed marmurowym pałacem, będącym siedzibą ZUS-u.
przestępca anty-ZUS-owski
Grzegorz  Sowa

Na podstawie art. 118 ust. 2 konstytucji Rzeczypospolitej polskiej , art. 2                        i art. 10 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli  oraz art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu wnoszę obywatelski projekt ustawy :

USTAWA
o zmianie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.Ust. 1998 Nr 137 poz. 887 z późniejszymi zmianami)
Art. 1
W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie ” wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie ”.
Art. 2
W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne” wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie emerytalne”.
Art. 3
W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie rentowe” wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie rentowe”.
Art. 4
W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe” wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”.
Art. 5
W całej ustawie zamiast określenia „obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe” wprowadza się określenie „dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe”.
Art. 6
Art. 36 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie : „Każda osoba, która chce być objęta ubezpieczeniami społecznymi, lub wybranym ubezpieczeniem społecznym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.”
Art. 7
Art.36 ust. 2, 2a , 3 , 4 , 4a, 5a ; art. 14 ; art. 43 ust. 1 pkt 2); art. 48b ust. 1 zostają uchylone.
Art. 8
Art. 36 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie : „Osoby , które są obejmowane ubezpieczeniami społecznymi na zasadach dobrowolności, zgłaszają wniosek                   o objecie ich ubezpieczeniami w terminie przez nie wybranym.  Pisemny wniosek należy złożyć do płatnika składek, a w przypadku, gdy jest się płatnikiem składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”
Art. 9
W art. 36 wprowadza się ustęp 15 o następującym brzmieniu : „Każda osoba rezygnująca z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego albo wypadkowego podlega wyrejestrowaniu z wybranego ubezpieczenia. Rezygnacja odbywa się poprzez pisemne oświadczenie woli , o tym fakcie , płatnikowi składek,             a w przypadku płatnika składek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek jest zobowiązany do zgłoszenia wyrejestrowania tej osoby, w terminie 7 dni od daty otrzymania tego oświadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni potwierdzi pisemnie, listem poleconym, osobie rezygnującej fakt wyrejestrowania.”
Art. 10
W art. 39 ust. 1 zamiast tekstu „art. 36 ust. 4” wprowadza się  „art. 36 ust.5”

Art. 11
Art. 43 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje następujące brzmienie : „daty złożenia do płatnika oświadczenia o przystąpieniu do któregokolwiek z ubezpieczeń społecznych przez pierwszą osobę do tego uprawnioną lub daty złożenia przez płatnika oświadczenia          o przystąpieniu we własnym imieniu do któregokolwiek  z ubezpieczeń społecznych.”
Art. 12
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku ustaw.

Popieram obywatelski projekt ustawy w sprawie dobrowolności ubezpieczeń społecznych, a przez to likwidacji przymusu płacenia składek w ZUS                     na ubezpieczenia społeczne i proszę o jego uchwalenie przez Sejm

Lp.    DATA    IMIĘ I NAZWISKO    ADRES    PESEL    PODPIS
                   
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *