Pozostałe branże

Dwa tysiące umów na ponad 640 mln zł

"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  wspólnie z pozostałymi 15 niezależnymi wojewódzkimi funduszami i narodowym funduszem tworzy spójny system finansowania środowiska, działający już od blisko 20 lat", wyjaśnia Tomasz Skrzyczyński, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

 

Tomasz Skrzyczyński, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW w Warszawie) działając zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, wspólnie z pozostałymi 15 niezależnymi wojewódzkimi funduszami i narodowym funduszem tworzy spójny system finansowania środowiska, działający już od blisko 20 lat.

WFOŚiGW w Warszawie prowadzi działania mające na celu poprawę warunków życia obywateli poprzez finansowe wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizuje je zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i celami środowiskowymi, w szczególności tymi, które umożliwiają realizację zobowiązań międzynarodowych.

Tylko w latach 2008-2010 Fundusz w ramach wszystkich dziedzin swojej działalności zawarł ponad 2000 umów na ponad 640 mln zł, w tym: ponad 800 umów pożyczek i prawie 1200 umów dotacji. Liczby te obrazują skalę inwestycji środowiskowych realizowanych na Mazowszu z udziałem środków z Funduszu.

Podstawowe typy zadań finansowanych przez Fundusz:
•    Ochrona wód (oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne)
•    Gospodarka wodna (stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe)
•    Ochrona powietrza (odnawialne źródła energii)
•    Ochrona ziemi (recykling, usuwanie azbestu)
•    Ochrona przyrody (ochrona obszarowa i gatunkowa)
•    Edukacja ekologiczna (programy edukacyjne)
•    Monitoring środowiska oraz zapobieganie zagrożeniom i poważnym awariom
•    Fundusze pomocowe Unii Europejskiej (wsparcie wkładu własnego projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym w szczególności dla I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których WFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą)

Więcej na temat działalności Funduszu na www.wfosigw.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *