Rynek niepubliczny - aniołowie biznesu

KUKE wspiera eksporterów i inwestycje polskich firm za granicą

W 2013 roku  w związku z cieszącym się zainteresowaniem ubezpieczeniami należności krótkoterminowych oraz wzrostem wartości ubezpieczonego eksportu inwestycyjnego, Korporacja zanotowała znaczący, bo 18-procentowy wzrost ubezpieczonego obrotu z tytułu ubezpieczeń i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna wspiera eksporterów i instytucje finansujące eksport towarów i usług, oferując ubezpieczenia i gwarancje ubezpieczeniowe.

Posiadamy ubezpieczenia oraz gwarancje realizowane w ramach działalności komercyjnej spółki, czyli na rachunek własny zakładu ubezpieczeń oraz ubezpieczenia i gwarancje gwarantowane przez Skarb Państwa.

Ubezpieczenia eksportowe przede wszystkim skutecznie chronią przed ryzykiem nieotrzymania należności od zagranicznych kontrahentów, pomagają również przezwyciężyć trudności w podejmowaniu i finansowaniu transakcji eksportowych oraz kłopoty w dochodzeniu roszczeń za granicą. Ubezpieczenia te znajdują swoje zastosowanie w pierwszej kolejności tam, gdzie przedsiębiorcy oraz instytucje finansowe napotykają problemy w realizacji kontraktu związane np. z brakiem rozeznania rynku, długim okresem spłaty należności, czy na tyle dużą ich wartością, że ich utrata może zagrozić istnieniu firmy.

Oferowane przez Korporację ubezpieczenia eksportowe mogą dotyczyć: kredytów eksportowych (zarówno tych udzielanych przez przedsiębiorstwa tzw. kredytów kupieckich jak i finansujących kontrakty eksportowe a udzielane przez banki), kontraktów eksportowych oraz inwestycji bezpośrednich za granicą

Ubezpieczenia kredytów i kontraktów eksportowych obejmują szkody poniesione w następstwie zdarzeń określanych jako ryzyko handlowe (m.in. opóźnienia w płatnościach, bankructwo kontrahenta) lub ryzyko polityczne (m.in. zmiana aktów prawnych uniemożliwiających wykonanie kontraktu, ogłoszenie moratorium płatniczego, uniemożliwienie transferu należności) oraz siłę wyższą (m.in. wybuch poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działań wojennych, zamieszek, przewlekłych masowych strajków, trzęsienie ziemi, powódź, pożary o rozmiarach katastrofalnych).

W przypadku ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą zabezpiecza ono inwestora przed utratą poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku ze zdarzeniami o charakterze politycznym takimi jak arbitralne decyzje państwa goszczącego inwestycję lub w wyniku działania siły wyższej.

W ramach ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa oferowane są ubezpieczenia należności z tytułu realizacji kontraktu eksportowego dotyczącego dostaw krajowych towarów i usług, finansowanego kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat. Dotyczy to w szczególności wykonania kontraktów sprzedaży dóbr inwestycyjnych oraz realizacji inwestycji budowlanych, które wymagają długiego czasu realizacji oraz długiego okresu finansowania. Ochrona może zostać również udzielona transakcjom dotyczącym eksportu dóbr konsumpcyjnych na rynki podwyższonego ryzyka o okresie spłaty poniżej 2 lat, (ubezpieczenie od tzw. ryzyka nierynkowego). Ochroną ubezpieczeniową w obydwu przypadkach jest objęte zarówno ryzyko polityczne ( w tym siła wyższa) w kraju eksportu jak i ryzyko handlowe.

Korporacja jest praktycznie jedynym ubezpieczycielem na rynku krajowym, który nieprzerwanie oferuje ubezpieczenia transakcji z kontrahentami z rynków WNP. Ubezpieczając należności tych klientów nie stosuje żadnych dodatkowych klauzul ani restrykcyjnych zapisów. Jednym z najważniejszych elementów wpływających na decyzje Korporacji odnośnie możliwości ubezpieczenia jest – tak jak w przypadku wszelkich innych oferowanych ubezpieczeń – możliwość dokonania oceny zdolności kredytowej podmiotu importującego towary z Polski. Jeśli na podstawie dostępnych informacji, dokonanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej importera jest możliwe, Korporacja zwykle akceptuje ryzyko transakcji bez zastrzeżeń.

Wzrost zaangażowania ubezpieczeniowego Korporacji jest szczególnie widoczny w części związanej z działalnością gwarantowaną przez Skarb Państwa. Największą dynamiką charakteryzują się ubezpieczenia na rynki podwyższonego ryzyka (w szczególności Białoruś, Ukraina i Rosja) – czyli te, gdzie polscy przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę rosnące dynamiki eksportu, oczekują coraz większego wsparcia.

Ze wstępnych danych wynika, że w 2013 roku  w związku z cieszącym się zainteresowaniem ubezpieczeniami należności krótkoterminowych oraz wzrostem wartości ubezpieczonego eksportu inwestycyjnego, Korporacja zanotowała znaczący, bo 18-procentowy wzrost ubezpieczonego obrotu z tytułu ubezpieczeń i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Ubezpieczenie w praktyce

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek, w którym, poza podstawowymi informacjami o własnej firmie i jej działalności, trzeba wskazać kontrahentów, z którymi firma współpracuje lub zamierza nawiązać kontakty handlowe. Ubezpieczyciel oceni ryzyko wskazanych kontrahentów w oparciu o dostępne dane finansowe i informacje z wywiadowni oraz ustali limity kredytowe. Ubezpieczyciel zanim podejmie się ochrony należności od wskazanego przez przedsiębiorcę kontrahenta bada jego sytuację finansową – analizuje dane finansowe, informacje w dostępnych źródłach, ustala bezpieczny pułap otwartych należności (limit kredytowy). Na ocenę ryzyka wpływ ma również sytuacja ekonomiczna i polityczna kraju, w jakim firma jest zarejestrowana, w jakim otoczeniu biznesowym ona funkcjonuje. Zasadniczym jednak elementem badania jest ryzyko handlowe związane bezpośrednio z partnerem handlowym – ryzyko jego upadłości lub opóźnienia w płatności należności kontraktowych. W związku z tym, kontrahent z mniej stabilnego rynku czy z ryzykownej branży może być oceniony bardzo dobrze i odwrotnie – na stabilnym rynku i w bezpiecznej branży zdarzają się firmy słabe i niewiarygodne, które mogą opóźniać  płatności i być zagrożone upadłością.
Ubezpieczyciel ocenia takie ryzyko i daje ochronę przed zdarzeniami, których, mimo najlepszej wiedzy, czasami przewidzieć się nie da.
W przypadku rynków postrzeganych przez przedsiębiorców jako „nie do końca stabilne” bardziej wnikliwej ocenie podlega ryzyko polityczne, a ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia z otoczenia kontrahenta, które mogą wpłynąć na brak możliwości zrealizowania płatności, jak ogłoszenie przez państwo moratorium płatniczego, wprowadzenie przepisów uniemożliwiających wykonanie umowy czy zdarzenia mające charakter siły wyższej jak zamieszki, przewlekłe masowe strajki lub powódź.
Przedstawiając ofertę ubezpieczenia całego obrotu KUKE bierze pod uwagę dokonaną ocenę ryzyka oraz sposób zarządzania należnościami przez przedsiębiorcę, branżę i rodzaj towarów jakimi handluje, wysokość, liczbę i wartość sald rozliczeń z kontrahentami, ilość i wysokość należności płaconych z opóźnieniem, wartość deklarowanego do ubezpieczenia obrotu. Warunki ubezpieczenia całego obrotu są negocjowane i ustalane indywidualnie.
Umowa określa obowiązki ubezpieczającego, których wypełnienie jest warunkiem ochrony – należą do nich m.in. zgłaszanie obrotów, zapłata składki czy informowanie o przeterminowanych należnościach wraz z prawidłowym upoważnieniem do prowadzenia windykacji przez ubezpieczyciela. Jeśli działania windykacyjne nie przyniosą efektu w postaci spłaty całego zadłużenia, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie potrącając od wysokości szkody określony w polisie udział własny ubezpieczającego. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel będzie prowadził postępowanie regresowe dążąc do odzyskania długu w pełnej wysokości. Jest więc możliwe, że potrącony wcześniej udział własny w szkodzie zostanie zwrócony na konto przedsiębiorcy.

Agnieszka Marcinkowska, rzecznik prasowy KUKE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *