Mamy wysoki potencjał gospodarczy

"Nasza gospodarka  zawsze była związana z morzem, z budową okrętów i obsługą portów. Przez port w Gdyni przechodzi ponad 80 proc. wszystkich kontenerów napływających do Polski drogą morską. Cechą ostatnich lat jest prężny rozwój szkutnictwa. W małych stoczniach powstają zarówno nowoczesne jachty jak i repliki średniowiecznych łodzi", mówi Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.  

 

Z Mieczysławem Strukiem, Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?

Jednym z ważniejszych zadań Samorządu Województwa Pomorskiego jest tworzenie zintegrowanego systemu instytucji finansowych wspierających rozwój pomorskich przedsiębiorstw. Dlatego z inicjatywy samorządu województwa utworzone zostały w ostatnich latach dwa efektywnie i dynamicznie fundusze wspierające pomorskie Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich to Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych przeznaczony przede wszystkim dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego, zaciągających finansowanie dłużne w bankach oraz instytucjach poza bankowych oferujących pożyczki. Drugi to Pomorski Fundusz Pożyczkowy będący spółką „non-profit”, której celem jest wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Pożyczki mogą być udzielane zarówno podmiotom już działającym, jak i dopiero rozpoczynającym działalność.                    Kolejnym przykładem wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd województwa jest uruchomienie przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. (spółka w której samorząd województwa posiada 99 proc. akcji) funduszu kapitałowego o wartości 17 mln zł, który ma na celu inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez bezpłatne wsparcie pomysłodawców w początkowym etapie rozwoju, a następnie kapitałowe zaangażowanie w nowoutworzoną spółkę.                                                                                                                                  Bardzo istotnym instrumentem wprowadzania zmian strukturalnych w regionie  jest Regionalny Program Operacyjny dla  Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Jednym z jego zdań jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez wsparcie dla powstawania i rozwoju MŚP oraz rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych.Głównym czynnikiem decydującym o pozycji regionu jest także jego atrakcyjność inwestycyjna. Decyduje o tym m.in. sprzyjająca inwestycjom oferta specjalnych stref ekonomicznych. W województwie pomorskim istnieją dwie specjalne strefy ekonomiczne: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) i Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE).

Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie?

Województwo Pomorskie należy do regionów o wysokim potencjale gospodarczym. Głównymi sektorami gospodarki są: gospodarka morska, przemysł paliwowy i chemiczny, maszynowy, budownictwo, przemysł rolno-spożywczy, meblowy, elektryczny i energetyczny, odzieżowy, rolnictwo, rybołówstwo i rybactwo oraz handel. Rozbudowany jest sektor usług, szczególnie tych związanych z turystyką, usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi.
Nasza gospodarka jednak zawsze była związana z morzem, z budową okrętów i obsługą portów. Przez port w Gdyni przechodzi ponad 80 proc. wszystkich kontenerów napływających do Polski drogą morską. Cechą ostatnich lat jest prężny rozwój szkutnictwa. W małych stoczniach powstają zarówno nowoczesne jachty jak i repliki średniowiecznych łodzi.
Pomorze jest światowym liderem wyrobów bursztyniarskich. W przeszło trzech tysiącach małych zakładów pracuje około 10 tys. rzemieślników i artystów projektujących biżuterię. Ich roczne przychody, zwłaszcza z eksportu, ocenia się na ponad 300 mln dolarów. W 2006 r. zostało otwarte w Gdańsku jedyne na świecie Muzeum Bursztynu.
Istotne źródło dochodów stanowi rekreacja nadmorska. Turystyka jest bardzo ważnym sektorem pomorskiej gospodarki. Liczba turystycznych miejsc noclegowych sytuuje nasz region na drugim miejscu w Polsce. 
W niektórych gminach Żuław i Powiśla, gdzie są najlepsze gleby, nasze rolnictwo należy do najwydajniejszych w Polsce. Dobrze udają się tutaj ziemniaki (stąd powstające fabryki frytek i chipsów). Uprawiana na Pomorzu odmiana truskawki, zwana kaszubską, należy do najsmaczniejszych i najpopularniejszych owoców pełni lata, która Rozporządzeniem Komisji Europejskiej została zarejestrowana pod nazwą truskawka kaszubska lub kaszëbskô malëna jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej. 
Do grupy produktów najczęściej eksportowanych w województwie pomorskim należą: statki, jachty, odzież, drewno, leki, porcelana, meble, skóra, bursztyn, kosmetyki, żywność. Rozwój technologii teleinformatycznych, biotechnologii, nanotechnologii jest pożądanym kierunkiem rozwojowym. Rozwój przedsiębiorczości stymulują również inkubatory przedsiębiorczości. Wśród priorytetów RPO WP 2007-2013 planowane jest utworzenie parków naukowo – technologicznych w Słupsku i Kwidzynie. Przewidywane jest także stworzenie szerokopasmowej sieci internetowej łączącej wszystkie powiaty i gminy w naszym regionie.
 

Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość?

Wspieranie przedsiębiorczości  jest kwestią coraz mocniej zauważaną przez poszczególne samorządy. Na Pomorzu staramy się wdrażać rozwiązania systemowe. Warto zauważyć, że właśnie w naszym regionie najlepiej rozwinęła się koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, gdzie zainteresowani mogą bezpłatnie uzyskać informacje m.in.  o Funduszach Europejskich dostępnych w latach 2007-13 oraz zasadach i warunkach składania wniosków o dofinansowanie. Taki punkt powstał w każdym powiecie województwa pomorskiego. Nasze 20 punktów to 1/5 całej sieci w Polsce, a nie powstałyby bez wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu i samorządów z terenu województwa. Dobrze funkcjonuje w województwie sieć punktów konsultacyjnych, których oferta jest skierowana nie tylko do przedsiębiorców, ale również do osób zainteresowanych złożeniem działalności gospodarczej. Dlatego też, pomimo tradycyjnie bardzo silnej pozycji dużych miast, zwłaszcza Trójmiasta, bardzo dobrze w konkursach ogłaszanych przez ARP w ramach RPO WP 2007-2013 radzą sobie przedsiębiorcy z powiatów oddalonych od stolicy regionu, np. wejherowskiego, kartuskiego czy słupskiego.                                                               Planowane jest także utworzenie 12 Powiatowych Centrów Informacyjnych (PCI), zajmujących się udzielaniem informacji dotyczących możliwości zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci pożyczek, poręczeń i dotacji. PCI będą funkcjonowały w 12 miastach powiatowych województwa pomorskiego:  Nowy Dwór Gd., Sztum, Kwidzyn, Tczew, Puck, Wejherowo, Starogard Gd., Lębork, Kartuzy, Kościerzyna, Człuchów, Bytów, współpracując ściśle z lokalnymi samorządami.

 

Jak przedsiębiorcy w naszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych?

Bardzo dobrze. Z doświadczeń z realizacji RPO WP 2007-2013 jasno wynika, że przedsiębiorcy są dużo lepiej przygotowani do starania się o unijne dotacje niż w poprzednim okresie programowania. Bogatsi o doświadczenia lat 2004 – 2006 lepiej znają procedury, z większą łatwością poruszają się też po zawiłościach dokumentacji unijnej.
Widzimy już wymierne efekty. Od maja 2008 r. przedsiębiorcy złożyli w ARP S.A., instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy dla sektora MŚP w ramach RPO WP 2007-2013, ponad 2,7 tys. wniosków. Rośnie cały czas jakość przygotowywanych projektów. Wynika to m.in. z faktu, iż przy każdym konkursie ogłaszanym przez ARP S.A. ilość złożonych wniosków jest zawsze kilkakrotnie większa niż możliwości uzyskania dofinansowania. W samym 2009 r. na dofinansowanie projektów mających na celu rozwój i innowacje w MŚP przeznaczono prawie 150 mln zł, a do dofinansowania wybrano 317 projektów.
Przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia unijnego planując  budowę, rozbudowę  lub rozszerzenie działalności  firmy, myśląc o zakupie nowego sprzętu czy wyjeżdżając na targi i wystawy. Mamy też przykłady oryginalnych projektów tj. rewitalizacja i ponowne uruchomienie elektrowni wodnej, czy zakup 100 nowoczesnych kajaków, służących teraz turystom odwiedzającym  Pomorze. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *