Artykuły

Instytucja sprawdzonego podatnika

KIG podoba się przedstawioną przez posła PiS Artura Zawiszę propozycję zmian prawnych zmierzających do wprowadzenia instytucji sprawdzonego podatnika.

Krajowa Izba Gospodarcza z dużym zainteresowaniem przyjmuje przedstawioną przez Pana Posła Artura Zawiszę propozycję zmian prawnych zmierzających do włączenia do ustawy Ordynacja Podatkowa instytucji sprawdzonego podatnika. „Przedstawiony do konsultacji projekt funkcjonowania instytucji sprawdzonego podatnika zakłada wiele korzystnych z punktu widzenia przedsiębiorców i aparatu skarbowego uprawnień, które mogą ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez rzetelnych podatników i mogą przyczynić się do łatwiejszego oraz skuteczniejszego egzekwowania zobowiązań podatkowych” – stwierdza Andrzej Arendarski Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
Instytucja sprawdzonego podatnika była jedną z szeregu istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców propozycji jakie znalazły się w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa, który został uchwalony przez Sejm w 2006 r.i wszedł w życie 1 stycznia br.
 
Krajowa Izba Gospodarcza z przykrością przyjęła decyzję o wyłączeniu instytucji sprawdzonego podatnika z przedmiotowej nowelizacji Ordynacji Podatkowej.

„Za wyjątkowo pozytywne uprawnienie instytucji sprawdzonego podatnika należy uznać fakt, że decyzja podatkowa wydana wobec sprawdzonego podatnika, co do której wniesiono odwołanie, nie podlega wykonaniu do czasu wydania decyzji ostatecznej, a w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do czasu uprawomocnienia się orzeczenia.  To rozwiązanie, które od lat postulują organizacje przedsiębiorców, w tym Krajowa Izba Gospodarcza” – uważa Andrzej Arendarski. Rozwiązanie to z pewnością ograniczyłoby ryzyko błędnych decyzji aparatu skarbowego, których skutkiem w ostatnich latach były liczne i spektakularne bankructwa prężnie działających firm.

Co niezwykle istotne, w zaproponowanym projekcie legislacyjnym – kontrola podatkowa prowadzona przez organ podatkowy może zostać wszczęta u sprawdzonego podatnika nie wcześniej, niż po upływie jednego miesiąca po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia tej kontroli. Uprawnienie to z pewnością przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz skutkować będzie  sprawniejszym przeprowadzaniem kontroli podatkowej w rzetelnych firmach.
 
Niestety przedstawiony projekt legislacyjny posiada także pewne błędy i niedociągnięcia, które z pewnością można usunąć  na obecnym etapie jego tworzenia. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej nie do zaakceptowania jest obowiązkowa opłata w wysokości 250 PLN za wpis do rejestru sprawdzonych podatników. Jest to rozwiązanie zupełnie niezrozumiałe, tym bardziej, że wysokość tej opłaty jest taka sama dla wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od ich wielkości. Nie możemy „karać” solidnego podatnika dodatkową opłatą za fakt rzetelnego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

„Za niezasadne należy uznać ograniczenie istotnego uprawnienia sprawdzonego podatnika do informowania go o kontroli podatkowej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem w sytuacji, jeżeli sprawdzony podatnik wyraża zgodę na wcześniejsze wszczęcie kontroli.  Instytucja sprawdzonego podatnika nie powinna zakładać możliwości nacisku ze strony aparatu skarbowego na firmę w celu szybkiego rozpoczęcia kontroli podatkowej” – mówi Andrzej Arendarski.

Przedstawiony przez Pana Posła Artura Zawiszę projekt wprowadzenia instytucji sprawdzonego podatnika należy uznać za korzystny. Uprawnienia sprawdzonego podatnika wynikające z projektu dają nadzieję, że instytucja ta będzie rzeczywiście funkcjonowała.
Pragniemy w imieniu przedsiębiorców podziękować, że ten oczekiwany przez firmy projekt zmian prawnych jest tworzony przez Posła rządowego ugrupowania i jednocześnie wyrazić dezaprobatę dla braku działań Ministerstwa Finansów w tej kwestii.

Krajowa Izba Gospodarcza wyraża nadzieję, że przedmiotowy projekt legislacyjny stanie się jak najszybciej przedmiotem obrad polskiego sejmu jako projekt poselski albo rządowy.

 

źródło: www.kig.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *