Artykuły

DEKLARACJA POWOŁANIA WROCŁAWSKIEJ RADY MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedstawiciele organizacji i samorządu zawodowego skupiających małych i średnich przedsiębiorców dla lepszej reprezentacji swoich członków powołali Wrocławską Radę Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jej głównym celem jest koordynowanie działań na rzecz poprawy sytuacji wrocławskich przedsiębiorców. 

Rada jest otwarta na wszystkie organizacje gospodarcze, które zadeklarują chęć przystąpienia do Rady delegując do niej 2 członków. Rada wybiera spośród siebie 5 osobowe prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2 zastępców, sekretarz i skarbnik.
Radę reprezentuje 3 członków prezydium Rady.

Cele Rady będą realizowane poprzez:

1. Cykliczne, spotkania służące wymianie informacji i doświadczeń.
2. Informowanie przedstawicieli Administracji Samorządowej wszystkich szczebli o najważniejszych problemach Przedsiębiorców.
3. Podejmowanie działań mających na celu przywrócenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom należnego im statusu.
4. Przygotowywanie inicjatyw legislacyjnych dotyczących Przedsiębiorców.
5. Monitoring Administracji Samorządowej w zakresie realizacji zobowiązań zawartych w aktach prawa miejscowego
6. Podjęcie wszelkich działań dla powołania Podkomisji ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców przy Komisjach Gospodarczych wszystkich szczebli Samorządu Terytorialnego.
7. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Władz Samorządowych w celu uzyskania informacji o założeniach polityki i planach wobec MiŚP.
8. Interweniowanie w sprawach, w których w sposób szczególny zagrożone są interesy Przedsiębiorców.
9. Organizacja przedsięwzięć promujących rynek lokalny i zachęcających do kupowania towarów i usług lokalnych firm.
10. Prowadzenie działań doradczych i edukacyjnych w celu wzrostu poziomu profesjonalizmu Przedsiębiorców.
11. Dążenie do konsolidacji i integracji środowisk Przedsiębiorców.
12. Zorganizowanie Forum MiŚP, w nawiązaniu do dokonań III Forum Kupieckiego.

Porozumienie podpisali:
1. Zbigniew Jarzyna – ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG Organizacja Samorzadu MŚP
2. Stanisław Sudol – POROZUMIENIE KUPIECKIE
3. Ryszard Szalaty – zACHODNIA IZBA GOSPODARCZA
4. Zygmunt Krzywulski – FORUM POLSKIE
5. Leszek Leszczyński – DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO PRYWATYZACYJNE
5. Julian Iciek – PSS SPOŁEM "CENTRUM"

źródło: www.handel.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *