Rynek publiczny - akcje

NewConnect – nowa propozycja GPW dla spółek i inwestorów

Z końcem sierpnia 2007 r. ruszy nowy, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. To również nowa propozycja GPW dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

 

NewConnect – nowa jakość na GPW

NewConnect będzie miał status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony będzie przez GPW poza rynkiem regulowanym – w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla młodych rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe będzie także notowanie firm z innych branż).

Oferta GPW jest czymś nowym w Polsce, ale w Europie funkcjonują już takie platformy, np. rynek AIM w Londynie czy First North w ramach skandynawskie grupy OMX.

NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie – tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

NewConnect jest rynkiem dla spółek:
– o dużej dynamice wzrostu,
– o historii nie dłuższej niż 3-4 lata lub dopiero powstających, które budują swoją "historię",
– o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20 mln zł,
– poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
– reprezentujących sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi),
– z wizją i prawdopodobieństwem debiutu na rynku giełdowym w nieodległej przyszłości.

NewConnect to:
– nowoczesny rynek finansujący dynamiczne przedsiębiorstwa,
– niewielkie wymogi formalne (dopuszczeniowe oraz wynikające z obowiązków informacyjnych),
– niskie koszty debiutu i notowań,
– doskonała ekspozycja firmy na inwestorów,
– prestiż i renoma organizatora rynku,
– promocja i rozpoznawalność firmy.

Skąd kapitał dla spółek z NewConnect?

NewConnect jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych) zainteresowanych inwestycjami o podwyższonym ryzyku, dającymi obietnicę ponadprzeciętnych zysków. Do tej pory potrzeby innowacyjnych spółek z krótkim stażem i inwestorów zainteresowanych inwestycjami w ten segment rozmijały się – brakowało bezpiecznej platformy dokonywania transakcji. NewConnect rozwiązuje ten problem.
Zainteresowanie inwestycjami w perspektywiczne spółki notowane na NewConnect wyrażają m.in.:
inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko, szukający inwestycji o ponadprzeciętnej stopie zwrotu
fundusze hedgingowe,
fundusze zamknięte,
firmy specjalizujące się w usługach basset management,
fundusze private equity/venture capital.

Ryzyko inwestycyjne

Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie.

Debiut na dwa sposoby

Atutem NewConnect i nowością na polskim rynku kapitałowym jest możliwość wprowadzenia akcji do obrotu poprzez ofertę prywatną, (tzw. private placement) kierowaną do maksimum 99 podmiotów – inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. W tym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie krótkiego, prostego dokumentu informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę. W tym przypadku okres przygotowania – od decyzji do pierwszego notowania może trwać jedynie 2-3 miesiące, a więc znacznie krócej niż na rynku regulowanym.
Drugim sposobem wprowadzenia akcji do obrotu jest oferta publiczna. Spółka decydująca się na tę formę emisji podlega takim samym procedurom dopuszczeniowym, jakie stosowane są dla rynku regulowanego, w tym z koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dla ofert nie większych niż 2,5 mln euro rolę dokumentu dopuszczeniowego może pełnić memorandum informacyjne – podlegające kontroli KNF. Czas trwania formalności – od decyzji do debiutu jest tu taki, jak na rynku regulowanym i może trwać 6-9 miesięcy.

Wymagani partnerzy

Autoryzowany Doradca

Możliwość, a później gotowość spółki decydującej się na wprowadzenie akcji na NewConnect drogą oferty prywatnej ocenia niezależna firma, pełniąca rolę tzw. Autoryzowanego Doradcy, z którą spółka podpisuje umowę o współpracy. Podmiot ten niejako udziela poręczenia za spółkę, którą kieruje na NewConnect, a jego rolą jest wspieranie jej w procesie przygotowań do debiutu oraz współpraca przez minimum rok funkcjonowania na NewConnect. Tę rolę mogą pełnić renomowane, wiarygodne firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy audytorskie i firmy doradztwa finansowego. To, jaką firmę spółka wybierze na Autoryzowanego Doradcę jest jej decyzją. Listę Autoryzowanych Doradców będzie można znaleźć na stronie internetowej www.NewConnect.pl

Jaką rolę pełni Autoryzowany Doradca?

w czasie przygotowań do debiutu:
przygotowuje emitenta do debiutu na NewConnect, w tym sporządza właściwy dokument dopuszczeniowy i go zatwierdza),
w czasie notowań (przez minimum rok):
doradza w zakresie funkcjonowania spółki na NewConnect
wspiera emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych;
Giełda przewiduje sytuacje, w których spółka mogłaby odstąpić od wymogu współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Decydujące znaczenie przy rozpatrywaniu takiego wniosku będą miały:
akcjonariat emitenta (istotny udział inwestorów kwalifikowanych – co najmniej 25%),
dotychczasowe doświadczenie emitenta,
historia biznesowa emitenta (m.in. zaudytowane sprawozdania finansowe za okres dwóch lat poprzedzających wprowadzenie do obrotu),
równoległe notowanie akcji na rynku regulowanym (nie musi to być rynek polski).

Animator Rynku/Market Maker

W czasie notowań, przez okres co najmniej 2 lat, spółkę wspiera firma inwestycyjna występująca w roli tzw. Animatora Rynku, dbającego przede wszystkim o płynność obrotu akcjami emitenta. Alternatywą dla Animatora jest tzw. Market Maker, który te same obowiązki wykonuje w innym systemie notowań. Decyzja o wyborze pomiędzy Animatorem Rynku a Market Makerem zależy od wyboru spółki odnośnie systemu notowań. Rolę Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku/Market Makera może pełnić ta sama firma.
Giełda – jak to ma miejsce w przypadku Autoryzowanego Doradcy – również przewiduje sytuacje, w których emitent nie ma obowiązku współpracy z firmą inwestycyjną.

Zasady obrotu na NewConnect

Platformą transakcyjną dla Nowego Rynku będzie sprawdzony i znany już inwestorom system WARSET. Wszystkie akcje notowane będą w systemie ciągłym z podwójnym fixingiem (na otwarcie i na zamknięcie sesji). Spółka może wybrać jeden z dwóch systemów: kierowany zleceniami (z udziałem Animatora Rynku) i kierowany cenami (z udziałem Market Makera).
Sesja będzie trwała od godz. 10.00 do 14.30 – w przypadku systemu kierowanego zleceniami i od godz. 10.00 do 14.00 – w przypadku systemu kierowanego cenami. Takie same jak na rynku regulowanym będą rodzaje zleceń i priorytety ich realizacji. Kurs notowanych instrumentów będzie wyznaczany z dokładnością do jednego grosza, niezależnie od ich ceny.

Obowiązki informacyjne spółek

Obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect zostały znacząco zredukowane.
W porównaniu z rynkiem regulowanym, NewConnect to:
brak przymusu składania raportów kwartalnych;
możliwość złożenia raportu półrocznego bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wybranych informacji;
swoboda wyboru standardów rachunkowości (spośród standardów uznawanych w skali międzynarodowej bądź standardów właściwych dla siedziby spółki).
Obowiązkowe pozostają:
raporty bieżące (jednakże w węższym zakresie),
zaudytowane raporty roczne,
przestrzeganie zasad corporate governance, ale z uwzględnieniem specyfiki notowanych podmiotów.

NewConnect szansą dla gospodarki

NewConnect z pewnością sprawi, że debiut stanie się realny dla wielu spółek, które szybko się rozwijają i pragną jak najszybciej dać się poznać na rynku kapitałowym. Skupienie w jednym miejscu młodych, dynamicznych spółek powinno przynieść konkretne rezultaty w postaci wzrostu nakładów na działalność w obszarze innowacyjnych technologii i wdrażaniu efektów badań w projektach biznesowych. Nowy rynek powinien także korzystnie wpłynąć na rozwój segmentu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych akceptujących wyższe ryzyko w oczekiwaniu potencjalnie wyższego zysku z inwestycji. NewConnect ma zatem także szansę wzmocnić znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki, stać się jej ważną częścią i komponentem tworzonego w Warszawie regionalnego centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Autoryzowani Doradcy

"Auxilium" Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A.
31-564 Kraków, Al.Pokoju 84
Zofia Podhorodecka – Prezes Zarządu
(012) 425 80 53, 425-91-47, 425-80-53
Michał Korbas – Prawnik
(012) 425 91 47
auxilium@auxilium.com.pl
www.auxilium.com.pl

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A
00-184 Warszawa, ul. Dubois 5A
Jarosław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Joanna Wardzińska – I Zastępca Prezesa Zarządu
Zbigniew Karwowski – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Kuliszewski – Wiceprezes Zarządu
Cord Mayer – Wiceprezes Zarządu
(022) 860-11-00, (048) 366-09-72, (022) 860-11-03, (048) 363-37-72
Joanna Lament-Kunecka – asystent maklera
(048) 366-09-72
biuro.maklerskie@bise.pl
www.bise.pl

Capital One Advisers Sp. z o.o.
00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41
Marcin Jerzy Duszyński – Prezes Zarządu
(22) 319-56-81, 695-025-431
Anna Chmurzyńska – Członek Zarządu
(22) 319-56-82, 695-025-432
Iwona Penwarden – Analityk
(22) 319-56-83, 695-025-433
info@capitalone.pl
www.capitalone.pl

Central Eastern Europe Capital Sp. z o.o. (CEE Sp. z o.o.)
50-109 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 28
Radosław Tadajewski – Prezes Zarządu
(071) 78-15-842, 603 54 08 08
info@ceecapital.pl
www.ceecapital.pl

Forystek i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 16 bud. Newton, I piętro
Marek Forystek – Adwokat
(012) 622-45-11, 622-45-10
Marek Forystek – Adwokat, Senior Partner
(012) 622-45-11
kancelaria@forystek.pl
www.forystek.pl

Grupa EGEA Sp. z o.o.
80-280 Gdańsk, ul. Karola Szymanowskiego 2
Robert Bęben – Prezes Zarządu
(058) 521-91-76
(058) 521-91-76
biuro@egea.pl, rb@egea.pl
www.egea.pl

INVESTIN Sp. z o.o.
00-656 Warszawa, Sniadeckich 10
Prof. Barbara Liberda – Prezes Zarządu
(022) 835-77-33, 629 60 41
Władysław Halbersztadt – Wiceprezes Zarządu
biuro@investin.pl
www.investin.pl

Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa
30-243 Kraków, ul. Księcia Józefa 186
Mateusz Rodzynkiewicz – Komplementariusz
(012) 428-06-30, 431-43-26
Maciej Hulist – Komplementariusz,
Mateusz Rodzynkewicz
kancelaria@oles.com.pl
www.oles.com.pl

M.Furtek i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa
00-103 Warszawa ul. Królewska 16
Dorota Łempicka – Radca Prawny, Komplementariusz
Marek Furtek – Komplementariusz, Wspólnik Zarządzający
(022) 581 44 00, 581 44 10
Małgorzata świerżewska
(022) 581 44 00
kontakt@furtek.pl
www.furtek.pl

Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19
Jerzy Trzemżalski – Dyrektor Zarządu
(058) 300-98-00, 300-98-04
Jerzy Waszczur – Dyrektor Biura
(058) 300-98-03
sekretariat@moorestephens.gda.pl
www.moorestephens.gda.pl

Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska
00-640 Warszawa Millenium House, ul. Mokotowska 15A lokal 17
Marek Wierzbowski – Radca Prawny
(022) 312-41-10, (022) 312-41-12
Sebastian Rudnicki – Prawnik
office@wierzbowski.com
www.wierzbowski.com

Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.
00-498 Warszawa, ul. Książęca 4
Adam Ruciński – Prezes Zarządu
(022) 537-72-90, 537-72-89
office@adamrucinski.com
www.adamrucinski.com

TAG Sp. z o.o.
40-047 Katowice, ul. Kościuszki 55/4
Adam Guz – Prezes Zarządu
(032) 251-80-10, 251-57-25
Katarzyna Prandzioch
(032) 251-80-10
katarzyna.prandzioch@tag.com.pl
tag@tag.com.pl
www.tag.com.pl

Tomasik, Chabasiewicz i Wspólnicy spółka komandytowa
31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 3/5
Wojciech Chabasiewicz – Radca Prawny
Mariusz Tomasik – Adwokat
(012) 631 05 85, 631-07-90, 633 15 98
Agata Kowalska – Aplikant Radcowski
(012) 631-07-90
kancelaria@tc.net.pl
www.tc.net.pl

Wrocławski Dom Maklerski SA
Ruska 23, 50-079 Wrocław;
ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław
Wojciech Gudaszewski- Prezes Zarządu
(071) 79-11-555, 79 11 556
Adrian Dzielnicki – Wiceprezes Zarządu
(071) 79-11-555
biuro@wdmsa.pl
www.wdmsa.pl

źródło: http://www.newconnect.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *