Informacje

Tworzenie związku pracodawców

Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu podjętej na Zgromadzeniu Założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców. Oświadczenia woli o przystapieniu do związku w przypadku spółek prawa handlowego czy spółdzielni muszą złożyć osoby do tego upoważnione.

I. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235) pracodawcy mają prawo tworzyć, bez żadnych uprzednich zezwoleń, związki według swego uznania, jak również przystępować do już istniejących organizacji pracodawców.
Związki pracodawców mogą tworzyć federacje i konfederacje, jak też przystępować do nich, a każdy związek, federacja i konfederacja ma prawo do przystępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców.

Pracodawcą w rozumieniu niniejszej ustawy jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników, której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej.

II. Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu podjętej na Zgromadzeniu Założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców.

Decyzję dotyczącą członkostwa pracodawcy będącego osobą prawną w organizacji pracodawców podejmuje organ upoważniony do składania oświadczeń woli w jej imieniu. 
Zgromadzenie Założycielskie, które podjęło uchwałę o założeniu Związku pracodawców, uchwala Statut i wybiera Komitet Założycielski w liczbie co najmniej 3 osób.
Wniosek o zarejestrowanie Związku pracodawców Komitet Założycielski musi złożyć w terminie 30 dni od dnia utworzenia Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Związku. W przypadku niedotrzymania terminu Sąd odmawia wpisu. Formularz KRS do rejestracji Związku to: Z20 (w załączeniu).

III. Pracodawcy, którzy chcą zarejestrować Związek do Krajowego Rejestru Sądowego powinni dołączyć do wniosku o rejestrację następujące dokumenty:

1. statut Związku podpisany przez cały Komitet Założycielski oraz opatrzony datą z dnia Zgromadzenia Założycielskiego;
2. protokół ze Zgromadzenia Założycielskiego podpisany przez cały Komitet Założycielski;
3. uchwały dot. założenia Związku oraz wyboru Komitetu Założycielskiego;
4. lista obecności z podanymi danymi osób reprezentujących firmy – członków założycieli, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w umowie lub też statucie spółki (w przypadku np. gdy do składania oświadczeń woli jest upoważnionych dwóch członków zarządu spółki łącznie, oświadczenia woli złożone  podczas Zgromadzenia Założycielskiego Związku  tylko i wyłącznie przez jednego z nich skutkują w taki sposób, że z mocy prawa czynność taka jest bezwzględnie nieważna i nie podlega sanacji. Oznacza to, że Sąd Rejestrowy odmawia rejestracji Związku z przyczyn formalno-prawnych. W przypadku zaś gdy osoba pełnomocnika jest nienależycie umocowana – falsus procurator- czynności przez nią dokonane są co prawda względnie nieważne, lecz podlegają sanacji, nawet po dokonaniu wspomnianych czynności w imieniu reprezentowanego).
5. dane osobowe członków (co najmniej 10) założycieli Związku (tj. imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób reprezentujących poszczególnych członków założycieli)
6. aktualne (tzn. nie starsze niż 3 miesiące, ważne w chwili Zgromadzenia Założycielskiego i rejestracji Związku) oryginały lub potwierdzone notarialnie kopie odpisów z właściwych rejestrów członków założycieli (wypis z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez urząd gminy ze względu na właściwość miejscową – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – spółki z o.o., spółki akcyjne, oraz osobowe spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej).

 

źródło: PKPP Lewiatan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *