Świętokrzyskie

110 lat Banku Spółdzielczego w Staszowie

Staszowski Bank Spółdzielczy jest jednym z najstarszych banków województwa świętokrzyskiego. Rozwija się bardzo dynamicznie. Jest członkiem Klubu Gepardów Biznesu.

 

Image

 Piotr Kasprzycki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Staszowie (www.bs.staszow.com), na  II Ogólnopolskiej Konferencji Gepardów Biznesu  w Warszawie 1 października 2008 r.  odebrał wyróżnienie za dynamiczny rozwój banku.

 

Staszowski Bank Spółdzielczy jest jednym z najstarszych banków woj. świętokrzyskiego. Już w 1898 r. aptekarz B. Krauze, Franciszek Mazur, sędzia Wł. Malewski, Leon Dukalski, Stanisław Gawroński, Zdzisław Dębicki zorganizowali w mieście Staszowie – Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe, które na podstawie dokumentu źródłowego – Książki Obrachunkowej członka Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego pani Tekli Raj, zatwierdzone zostało przez Ministra Finansów 25.07.1899 r. Jest to data, którą przyjęto za rok powstania Banku. 
 
 Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe liczyło wówczas 95 członków w tym 41 Żydów, zaś kapitał wynosił 3,5 tysiąca rubli i rozwijało swą działalność. W 1908 roku zasięgiem swojej działalności obejmuje Bogorię, Zimnowodę, Mostki. W roku 1913 na zjeździe przedstawicieli Stowarzyszeń Drobnego Kredytu w Radomiu wzięli udział z ramienia Towarzystwa Bolesław Krauze i Aleksander Smoliński. Towarzystwo w tym czasie zrzeszało 140 tys. rubli. Towarzystwo prężnie działa i odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym swoich członków jak również miasta Staszowa.
 
Okres I wojny światowej można przypuszczać przerwał lub ograniczył działalność Towarzystwa, gdyż w ocalałych dokumentach brak jest wzmianki o tym okresie. Uratowane po I wojnie dokumenty bankowe podają za datę wznowienia działalności przez Towarzystwo rok 1921 tj. w rok po uchwaleniu przez sejm RP w 1920 r. ustawy o spółdzielniach. W odpisie z Rejestru Spółdzielni poswiadczonym przez Sąd Okręgowy w Radomiu wynika, że Spółdzielnia została zarejestrowana w dniu 6 czerwca 1921 r. pod nr 2 po Banku w Klimontowie. Zmieniono wówczas nazwę na "Bank Ludowy" Sp-nia z odpowiedzialnością nieograniczoną z siedzibą w Staszowie w woj. kieleckim. W tym okresie buchalterem Banku zostaje A. Smoleński, a funkcję prezesa pełni St. Mazur.
W sierpniu 1944 r. Bank uległ zniszczeniu. Fakt ten został odnotowany w pierwszym po wojnie protokole Walnego Zgromadzenia Członków Banku Ludowego z dnia 17 listopada 1946 r. W 1950 r. w wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej z 1948 r. nastąpiło przekształcenie Banku Ludowego Spółdzielczego i Kasy Stefczyka w Bogorii w jeden wspólny podmiot – Gminną Kasę Spółdzielczą w Staszowie. Jest to jeden ze smutniejszych okresów w historii spółdzielczości bankowej, gdyż GKS pozbawione zostały prowadzenia we własnym imieniu działalności oszczędnościowej, a czyniły to na rzecz PKO.
 
Następne lata to okres zmian w spółdzielczości bankowej, w którym to działalność naszego Banku rozkwita. W dniu 5 grudnia 1965 r. BS obchodzi uroczystość – oddanie nowego budynku Banku do użytku. Na gruzach dawnego budynku Banku Ludowego zniszczonego w czasie działań wojennych postawiono za własne wypracowane "złotówki" dzięki staraniom długoletniego i zasłużonego kierownika Banku p. Henryka Składa, nowy ładny budynek.
 
  
 
 
Bank w wyniku zmian administracyjnych przyłącza BS Koniemłoty, powiększając w ten sposób zasięg swej działalności. W tym okresie dynamicznie rozwija się działalność Banku.
Pomyślna realizacja tych zadań jest wynikiem społecznego zaangażowania się członków organów samorządowych z jej przewodniczącym p. Tadeuszem Mordasem na czele, a także solidnej pracy całego 46-cio osobowego zaspołu pracowniczego kierowanego przez zasłużonego działacza wspierającego ruch spółdzielczy – Prezesa Zarządu Banku mgr inż. Mieczysława Wyrzykowskiego.
Rok 1989 to nie tylko zapoczątkowany okres zasadniczych reform systemu politycznego, społecznego, gospodarczego, ale także jubileusz 90-lecia istnienia Banku Spółdzielczego. Na tą okoliczność rozganizowano uroczystość połączoną z wręczeniem sztandaru dla Banku, ufundowanego przez członków Banku.
W okresie transformacji spółdzielczości bankowej do gospodarki rynkowej tj. od 1990r. występują w spółdzielczości ważne zmiany strukturalne. Bank Gospodarki Żywnościowej traci funkcje centralnego związku spółdzielczego. Bank Spółdzielczy w Staszowie wierny zasadom spółdzielczym przetrwał ten okres na zasadzie partnerskiej współpracy z BGŻ.
Lata 2000-2005 to okres znaczących zmian w działalności Banku. Terytorialny zakres działania Banku zostaje poszerzony. Swym zasięgiem obejmuje prawie cały powiat staszowski i opatowski. Dnia 3 października 2000r Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli podejmuje Uchwały o połączeniu się tj. BS Staszów i BS Iwaniska. Powiększają się rozmiary działalności Banku i składu Rady Nadzorczej przez p. Jerzego Pietrzyka, Janusza Stasicę, Tadeusza Stachurskiego. Dla usprawnienia obsługi i wygody klientów Zarząd Banku uruchamia nowe placówki w Bogorii i 6 w Staszowie. Godziny urzędowania Banku dostosowano do potrzeb klientów. Centrala Banku w Staszowie pracuje na 2 zmiany. Do dyspozycji klientów oddano 6 stanowisk kas. BS zatrudnia 60 osób. Wysoki stopień informatyzacji staszowskiego Banku i jego placówek umożliwia skrócenie czasu rozliczeń, usprawnia obsługę klientów oraz pozwala konkurować z innymi bankami funkcjonującymi na terenie powiatu staszowskiego.
 

Zarząd Banku

 Piotr Kasprzycki – Prezes Zarządu
 Grzegorz Kozak – Wiceprezes Zarządu
 Anita Przybyłek – Wiceprezes Zarządu   
 
 
Rada Nadzorcza

 Tadeusz Mordas – Przewodniczący Rady
 Jerzy Pietrzyk – Zastępca Przewodniczącego
 Maria Piwosz – Sekretarz Rady
 Jerzy Gałęza – Członek Rady
 Tadeusz Stachurski – Członek Rady
 Skowron Marcin – Członek Rady
 Złotnik Henryk – Członek Rady 
 
 
źródło: www.bs.staszow.com

Więcej na ten temat:

Członkowie Klubu Gepardów Biznesu

Udana II Ogólnopolska Konferencja Gepardów Biznesu

Banki spódzielcze Konkursi Gepardy Biznesu 2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *