Śląskie

Najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie

Atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego potwierdzają raporty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, które od paru lat sytuują nasz region na pierwszym miejscu w kraju. Posługując się wynikami najnowszego rankingu „Gazety Prawnej” do liderów wykorzystania funduszy europejskich w regionie zaliczamy Bytom, Rybnik, Zabrze, Tychy i Żory.

 

 

Najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie

z Bogusławem Śmigielskim,  Marszałkiem Województwa Śląskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób urząd marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?

Województwo Śląskie jest otwarte na inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, oferując im system zachęt dostosowany do ich celów gospodarczych. Przypominam, że nasz region słynie ze swojego biznesowego charakteru. Istnieje tu ponad 400 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego ponad 4 tysiące to spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Istotnym wsparciem rozwoju przedsiębiorczości w województwie są fundusze unijne. W zależności od rodzaju inwestycji przedsiębiorcy województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość oraz turystykę. Wspierane są także projekty umożliwiające promocję firm na rynkach zagranicznych, rozwój działalności badawczo-rozwojowej, komercjalizację technologii i produktów innowacyjny oraz związane z nimi usługi doradcze. Symptomy kryzysu gospodarczego skłoniły nas natomiast do zmian w kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dotyczą one w dużej mierze uproszczenia zasad przygotowywania oraz oceny wniosków o pozyskanie unijnego wsparcia. Przyjęcie tych zmian powinno nie tylko usprawnić realizację RPO Województwa Śląskiego, ale również przyczynić się do zwiększenia inwestycji w regionie poprzez możliwość zaangażowania zrefundowanych środków w realizację kolejnych, nowych projektów. To z kolei pozwoli na zachowanie wielu miejsc pracy. Mówiąc  o wsparciu biznesu pamiętamy także o zamierzających otworzyć własną działalność,  głównie bezrobotnych. W ramach działania RPO „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” doradzamy i szkolimy przyszłych adeptów samodzielnego prowadzenia biznesu oraz przyznajemy dotacje, nawet do 40 tys. zł.

 

Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie?

Zachodzące od kilkunastu lat procesy restrukturyzacyjne powodują systematyczne zmiany w strukturze gospodarki województwa. W całym przemyśle zmniejsza się udział górnictwa i hutnictwa przy jednoczesnej ich modernizacji, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, motoryzacyjnego, energetyki i spożywczego. Kładzie się nacisk na rozwój produkcji wysokich technologii, jak również na projekty centrów usług BPO (Business Process Outsourcing – np. usługi księgowe, rozliczeniowe i informatyczne), tworzenie centrów badawczych i rozwojowych. Wspominam o tym, bo obraz Górnego Śląska jako obszaru zdominowanego przez węgiel i stal należy już do przeszłości. Równolegle do tych zmian restrukturyzowany jest również cały kompleks paliwowo-energetyczny. Z uwagi na dużą koncentrację przemysłu Województwo Śląskie jest pierwszym w kraju producentem energii elektrycznej (21 proc. produkcji krajowej). Na bazie restrukturyzowanych tradycyjnych w Województwie Śląskim gałęzi przemysłu rozwinęły się branże związane z jego obsługą, czyli przede wszystkim nowoczesny przemysł maszynowy, dysponujący odpowiednim parkiem oraz doświadczoną kadrą pracowniczą. Po trudnościach transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych przemysł ten zaistniał na wielu rynkach zagranicznych i stanowi dziś ważny element gospodarczego krajobrazu województwa.

Czy mógłby Pan wskazać gminy, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość?

Generalnie samorządy lokalne w województwie wykazują dużą aktywność we wspieraniu przedsiębiorczości. Dla społeczności lokalnych nawet najmniejsze odznaki wzrostu, spadku czy stagnacji lokalnego środowiska pracy są bardzo odczuwalne. Z perspektywy samorządu województwa aktywność gmin i powiatów jest najbardziej widoczna przy pozyskiwaniu pieniędzy unijnych przeznaczanych na rozwój lokalny. Oprócz tworzenia przez samorządy systemów zachęt, głównymi atutami województwa  są nowoczesne drogi, dobrze przygotowane tereny pod cele inwestycyjne, dbałość o ekologię. Atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego potwierdzają raporty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, które od paru lat sytuują nasz region pod tym względem na pierwszym miejscu w kraju. Posługując się wynikami najnowszego rankingu „Gazety Prawnej” do liderów wykorzystania funduszy europejskich w regionie zaliczamy Bytom, Rybnik, Zabrze, Tychy i Żory. 

Jak przedsiębiorcy Waszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych?

Od wielu lat w województwie obserwujemy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem, jakie mogą dać im fundusze europejskie. Jest to dobra prognoza dla przyszłości przedsiębiorczości w województwie. Od czerwca 2008 roku instytucja Samorządu Województwa – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – ogłosiło dziewięć konkursów. Spośród niech siedem dotyczyło mikroprzedsiębiorstw, dwa skierowane były do branży turystycznej. Do końca lipca 2009 r. złożono 2606 wniosków. Do dofinansowania zostało już wybranych  928 projektów o wnioskowanej wartości dofinansowania 191.5 mln zł. Część spośród złożonych wniosków podlega jeszcze ocenie formalnej oraz merytoryczno – technicznej. Trwa także procedura kontraktacji – podpisane zostały już 222 umowy z przedsiębiorcami. W przypadku działania RPO „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na lata 2007-2013, zapisano dla województwa 166 mln zł. Tylko w tym roku planuje się objęcie wsparciem finansowym prawie 500 osób. Innym źródłem pozyskania dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu są środki krajowe pochodzące z Funduszu Pracy, które są bezpośrednio w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Na 2009 rok udało nam się pozyskać z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kwotę aż 313 mln zł. Optymistyczną prognozą dla przyszłości naszej „rodzimej” przedsiębiorczości jest duże zainteresowanie oferowanym wsparciem. Dla wielu przedsiębiorców przykłady wykorzystania dodatkowego zastrzyku finansowego przez ich partnerów w biznesie zachęcają do naśladowania. Nasi eksperci obserwują, że nie tylko przybywa nowych projektów, lecz co ważniejsze, są one coraz lepiej przygotowane. Także to pole stało się tak konkurencyjne jak walka o klienta. To dobra wiadomość dla śląskiej gospodarki.

Dziękuję za rozmowę

Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski jest  patronem honorowym Konferencji Lokalnego Biznesu Śląska, która odbędzie się 10 września 2009 r.  w Katowicach.

Więcej na ten temat:

Zapraszamy na Konferencję Lokalnego Biznesu Śląska

Lista 1279 firm  województwa śląskiego

Lista 347 firm województwa opolskiego

Metodologia liczenia wartości rynkowej w Konkursie Gepardy Biznesu

Lista 2205 firm województwa wielkopolskiego

Lista 954  firm województwa dolnośląskiego

Lista 3574 firm województwa mazowieckiego

Lista 843 firm województwa łódzkiego

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Mazowieckiego 25  czerwca 2008 r.

Udana Konferencja Lokalnego Biznesu Województwa Łódzkiego 7 maja 2009 r.

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Lubuskiego

"Gazeta Lubuska" o Gepardach Biznesu

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Wielkopolskiego

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Śląska

Udana Konferencja Gepardów Biznesu Województwa Dolnośląskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *