Wielkopolskie

Dominuje przetwórstwo rolno-spożywcze

"Produkcja artykułów spożywczych stanowi blisko 26 procent wartości całości sprzedaży. Taki wynik możliwy jest dzięki doskonałej bazie surowcowej wielkopolskiego rolnictwa. Do ważniejszych rozwijających się gałęzi przemysłu należy także produkcja pojazdów mechanicznych oraz drewna i wyrobów z drewna", mówi Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Dominuje przetwórstwo rolno-spożywcze

Z Markiem Woźniakiem, marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób urząd marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?

Główny nurt wsparcia przedsiębiorczości związany jest ze wzmocnieniem potencjału przedsiębiorstw, poziomu ich innowacyjności, powiązań kooperacyjnych oraz stopnia współpracy z sektorem naukowym. W przypadku wsparcia o charakterze dotacji na zakup usług eksperckich i doradczych, oferujemy możliwość dofinansowania kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na tworzenie klastrów, a także kosztów transferu technologii oraz korzystania przez przedsiębiorstwa z potencjału badawczego innych podmiotów. W istotny sposób wspieramy zaplecze sektora przedsiębiorstw w postaci instytucji otoczenia biznesu. Chcemy tworzyć nowe i rozwijać istniejące ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Przykładem może być Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która powstała, by prowadzić działalność edukacyjną i świadczyć pomoc zwłaszcza małym przedsiębiorcom w postaci udzielania pożyczek. Pożyczki dla małych przedsiębiorców stanowią bowiem bardzo istotny element w realizacji strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Możliwość udzielania pożyczek dla przedsiębiorców przez tę spółkę przyczynia się do rozwoju małych firm, a przede wszystkim ma wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy w naszym regionie. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw to zadanie, które realizuje Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, podejmując działania  w ramach tzw. regionalnego pakietu antykryzysowego. Spółka jest największym funduszem poręczeniowym  w Wielkopolsce. Ponadto planujemy  dofinansowanie tworzenia i rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i parków przemysłowych oraz prowadzenia badań związanych z przedsiębiorczością. Szczególnym przypadkiem wsparcia instytucji otoczenia biznesu jest dofinansowanie działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, co z pewnością przełoży się na ułatwienie dostępu przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania. Kolejnym projektem jest Szerokopasmowa Wielkopolska, który zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej i sieci telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach. Celem jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych na terenie całej Wielkopolski. Szacuje się, że całkowity koszt projektu to ponad 600 milionów złotych.  

Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie?

W zróżnicowanej branżowo strukturze przemysłu dominuje przetwórstwo rolno-spożywcze. Produkcja artykułów spożywczych stanowi blisko 26 procent wartości całości sprzedaży. Taki wynik możliwy jest dzięki doskonałej bazie surowcowej wielkopolskiego rolnictwa. Do ważniejszych rozwijających się gałęzi przemysłu należy także produkcja pojazdów mechanicznych oraz drewna i wyrobów z drewna. Znaczący udział w obrocie przemysłowym stanowi również produkcja maszyn i urządzeń. Wymienić należy również przemysł odlewniczy, farmaceutyczny, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy. W strukturze sprzedaży dominuje działalność produkcyjna, przede wszystkim produkcja: artykułów spożywczych i napojów, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, mebli, wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, maszyn i aparatury elektrycznej, wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, wyrobów chemicznych. Ważną rolę w naszej gospodarce odgrywa także górnictwo węgla brunatnego, hutnictwo i wytwarzanie energii w okręgu konińskim.

Czy mógłby Pan wskazać gminy, które najbardziej wspierają przedsiębiorczość?

Rozmieszczenie terytorialne przedsiębiorstw nie jest równomierne. Najwięcej firm prowadzi działalność gospodarczą w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu oraz powiatach: poznańskim, wolsztyńskim, wrzesińskim, obornickim i nowotomyskim. W regionie dominuje działalność handlowa. Wśród podmiotów gospodarki narodowej stosunkowo liczny jest udział jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości i firm. Najwięcej z nich ma siedzibę w miastach na prawach powiatu. Z kolei stosunkowo najwięcej firm budowlanych działa w powiatach obornickim, słupeckim, śremskim, wągrowieckim, leszczyńskim i grodziskim, a najmniej w Kaliszu, Koninie i Poznaniu. Większy udział niż przeciętnie w województwie jednostki przetwórcze mają w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, obornickim, chodzieskim i poznańskim, natomiast najmniej w Koninie. Charakter przemysłowy ma natomiast przeważająca część działających w Wielkopolsce przedsiębiorstw państwowych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *