Małopolskie

Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna

Przyciągamy firmy z wielu branż. To nasza silna strona. Brak wyraźnej dominacji jednej branży zapewnia zrównoważony rozwój województwa. Stawiamy na rozwój wysokich technologii i z powodzeniem zachęcamy inwestorów do lokowania przedsięwzięć z obszaru nowych gałęzi gospodarki", mówi Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego.

 

 Nasza gospodarka jest różnorodna i dynamiczna

Z Markiem Nawarą, marszałkiem województwa małopolskiego, rozmawia Jerzy Krajewski

W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?

Przeznaczyliśmy ponad 190 mln euro na wsparcie przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Dotacje unijne kierowane są na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji oferujących usługi dla firm, a także na dofinansowanie projektów związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. W ramach naszych działań na rzecz rozwoju i podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw podmioty komercyjne mogą uzyskać wsparcie na rozwój swojej firmy, a instytucje otoczenia biznesu – na projekty, których celem jest pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości. Dotowane są również przedsięwzięcia sprzyjające tworzeniu klastrów i innych inicjatyw gospodarczych. W obrębie wspierania komercjalizacji badań naukowych dofinansowanie mogą otrzymać instytucje badawczo-rozwojowe oraz firmy zajmujące się transferem technologii i uaktywnianiem współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi a sektorem przedsiębiorstw. Podmioty komercyjne, które chcą prowadzić badania we własnej firmie, mogą ubiegać się o fundusze na zakup i instalację infrastruktury laboratoryjnej. Jedną z ważniejszych naszych inicjatyw dotyczących współpracy z przedsiębiorstwami jest Centrum Business in Malopolska (CeBiM) – wspólny projekt  Krakowskiego Parku Technologicznego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Główne zadania Centrum Business in Małopolska to usprawnienie obsługi inwestorów i eksporterów w naszym regionie oraz promocja Małopolski w kraju i za granicą. CeBiM jest wyjątkowym przedsięwzięciem w skali krajowej, które zapewnia pomoc i wsparcie przy przeprowadzaniu inwestycji w regionie. Przykładem realizowanych w tym zakresie działań z udziałem Urzędu Marszałkowskiego jest projekt „Promocja małopolskiej oferty eksportowej na arenie międzynarodowej” i projekt „Invest in Małopolska”, polegający na dotarciu do zagranicznych inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem inwestycji na terenie województwa małopolskiego. Kładziemy również duży nacisk na działania wzmacniające innowacyjne branże gospodarki, pomagamy także przedsiębiorcom w poszukiwaniu i wdrażaniu innowacji. Zakrojonym na szeroką skalę projektem, który będzie służyć budowie nowoczesnej gospodarki, jest Małopolska Sieć Szerokopasmowa, która docelowo zapewni dostęp do szybkiego Internetu dla niemal 100 proc. przedsiębiorców w regionie. Innym przykładem jest pilotażowy projekt Małopolskich Targów Innowacji, który wspomaga rozbudowę więzi pomiędzy światem nauki a światem biznesu. Warto podkreślić, że ważną rolę we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce odgrywa Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz jej 19 podstref w całym województwie. Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządza spółka Krakowski Park Technologiczny, którego jednym z udziałowców jest województwo małopolskie.

Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie?

Małopolska gospodarka jest różnorodna i dynamiczna. Przyciągamy przedsiębiorstwa z bardzo wielu branż. To nasza silna strona. Brak wyraźnej dominacji jednej branży nad pozostałymi zapewnia zrównoważony rozwój województwa. W ramach Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego stawiamy na rozwój wysokich technologii i z powodzeniem zachęcamy inwestorów do lokowania na obszarze województwa przedsięwzięć z obszaru nowych gałęzi gospodarki. Cieszy nas rozwój klastra LifeScience Kraków, tworzonego z udziałem województwa małopolskiego. Wielką szansą na rozwój Małopolski jako regionu nowoczesnych technologii jest wspierany przez samorząd wojewódzki projekt budowy Węzła Wiedzy i Innowacji „Zrównoważona energia”, koordynowanego przez AGH we współpracy z UJ. Węzeł, powstający w Krakowie, będzie zajmować się m.in. rozwojem czystych technologii węglowych i ich zastosowaniem biznesowym. Coraz silniej obecne w świecie biznesu są szkoły wyższe – to dobrze rokuje na przyszłość. Ostatnie lata przyniosły także dynamiczny rozwój sektora usług finansowych. W Krakowie powstają kolejne przedsiębiorstwa sektora usług opartych na wiedzy i firmy świadczące usługi outsourcingowe w ramach międzynarodowych korporacji. Bardzo dobrze rozwija się w Małopolsce turystyka. Świadczy o tym – m.in. – powiększenie w 2009 roku bazy hotelowej w województwie o 13 proc.  Rocznie nasz region odwiedza ponad 12 milionów turystów. Szybko rozwija się turystyka kulturowa, pielgrzymkowa i aktywna. Magnesem dla turystów są skarby małopolskiego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 8 obiektów z listy UNESCO, unikalny Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Jana Pawła II, 6 parków narodowych, 9 uzdrowisk. Małopolska pozostaje także ważnym regionem przemysłowym. Najbardziej istotne gałęzie przemysłu w regionie to produkcja artykułów spożywczych i napojów, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów chemicznych, wyrobów z metali i metali, a także produkcja maszyn i urządzeń oraz produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych. 

Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty w Waszym województwie najbardziej przyjazne przedsiębiorczości?

To niełatwe pytanie. Silnym ośrodkiem przyciągającym przedsiębiorców jest oczywiście Kraków, ale w Małopolsce jest wiele innych gmin i powiatów wyróżniających się pod względem wsparcia dla przedsiębiorczości. Najwięcej inwestycji współfinansowanych ze środków II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Gospodarka Regionalnej Szansy) pochodzi z Krakowa; dalej plasuje się powiat krakowski, tarnowski i wadowicki. Pod względem wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji dotyczących rozwoju produktów i oferty turystycznej oraz poprawy bazy noclegowej najwięcej inwestycji przedsiębiorców zlokalizowanych jest na terenie powiatów: nowotarskiego, wadowickiego, tatrzańskiego i nowosądeckiego. Innym miernikiem może być wzrost liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw; w tej kategorii duże postępy odnotowano w powiecie miechowskim, limanowskim, wielickim i w Nowym Sączu. Poza prężnymi ośrodkami miejskimi należy także zwrócić uwagę na niewielkie gminy, które wyróżniają się pod względem rozwoju gospodarki i infrastruktury – takie jak Zielonki, Jabłonka czy Szczurowa.

Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z funduszy unijnych?

Małopolscy przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi możliwości, jakie stwarzają im fundusze europejskie. Dotacje unijne w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu coraz więcej inwestycji realizowanych jest przy wsparciu z Unii Europejskiej. W ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (Gospodarka Regionalnej Szansy) dofinansowanie otrzymało aż 896 projektów inwestycyjnych na łączną kwotę dotacji prawie 340 mln zł!  Najwięcej aplikacji dotyczy bezzwrotnych dotacji przyznawanych w ramach bezpośredniego wsparcia inwestycji w małe średnie przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na ostatni konkurs dla małych firm wpłynęło aż 338 wniosków o dofinansowanie, natomiast w ostatnim konkursie dla mikroprzedsiębiorstw złożono aż 496 projektów. Przedsiębiorcy korzystają także ze środków rozdzielanych w ramach wspierania turystyki i przemysłu kulturowego. W obszarze działań na rzecz rozwoju produktów i oferty turystycznej regionu wybrane do dofinansowania wnioski przedsiębiorców opiewają na kwotę blisko 30 mln zł. W obrębie działań wspierających inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych wybrane zostały do dofinansowania wnioski przedsiębiorców o wartości ponad 47 mln zł. Pod względem wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolska wypada bardzo korzystnie na tle pozostałych województw. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2010 r., województwo małopolskie zajmuje drugie miejsce w Polsce w następujących kategoriach: liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, liczba zawartych umów o dofinansowanie, wartość wydatków kwalifikowanych we wnioskach o płatność (również tych wykazanych w deklaracjach do Instytucji Certyfikującej). Najczęściej dofinansowywane branże w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to m.in.: produkcja (pokryć dachowych, opakowań,  parkietów, elementów z metalu i betonu), usługi mechaniczne (stacje diagnostyki pojazdów, myjnie bezdotykowe), usługi budowlane (urządzenia do budowy sieci sanitarnych, urządzenia do wyburzania budynków), urządzenia medyczne (stomatologia, optyka, radiologia), usługi poligraficzne (drukarnie, branża reklamowa), usługi gastronomiczne (cukiernie, piekarnie, kawiarnie, domy weselne), technologie internetowe, usługi geodezyjne oraz inne (np. obróbka kamienia, usługi kosmetyczne, gospodarka odpadami, usługi telekomunikacyjne).

Wywiad na złożonych kolumnach w Magazynie Przedsiębiorców "Europejska Firma" nr 2/2010 dla Małopolski można zobaczyć pod adresem:

Rozmowa z Markiem Nawarą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *