Artykuły

Za nielegalne wycięcie drzewa kara kilkaset tysięcy zł

Za usunięcie drzew stojących na działce, na której ma powstać sklep, magazyn, czy fabryka, przedsiębiorca musi zapłacić. Uzyskanie pozwolenia na wycięcie jednego dębu o obwodzie 100 cm może kosztować nawet około 20 tys. zł.

 

 Za większe drzewo, o 120-cm obwodzie, opłata może wynieść około 38 tys. zł. Tym samym przedsiębiorca, który wycina legalnie z działki kilka drzew, musi liczyć się z opłatami przekraczającymi 100 tys. złotych. Na szczęście poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów podatkowych i rozliczać je w okresie amortyzacji inwestycji.

Planując inwestycję budowlaną np. budowę magazynu czy fabryki przedsiębiorca musi uregulować kwestie związane z drzewostanem. Gdy na działce znajdują się drzewa starsze niż 10 lat, które mają być usunięte, trzeba na ich wycinkę  uzyskać pozwolenie (są jednak wyjątki jak np. dotyczące drzew owocowych, które bez względu na wiek nie wymagają zezwolenia). Pozwolenia wydają, w zależności od położenia działki:  wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Uzyskanie zgody na usunięcie drzew z terenu przeznaczanego na działalność gospodarczą wiąże się z koniecznością poniesienia opłat administracyjnych nie tylko za samo zezwolenie ale także za usunięcie. Jeśli natomiast wycinka nie ma związku z prowadzeniem firmy, na przykład ma być przeprowadzona pod budowę domu, nie trzeba się martwić opłaty za usunięcie. takiej opłaty za uzyskane zezwolenie nie ma. Przedsiębiorca też może co prawda kosztu uniknąć, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami (zostanie z tego rozliczony przez organ wydający pozwolenie  w ciągu trzech lat od wycinki), jednak urzędnicy często nie korzystają z tej możliwości. Jeśli natomiast przedsiębiorca wyciąłby drzewa bez pozwolenia, grożą mu jeszcze wyższe kary. Przy większej ilości mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach kary mogą być liczone w milionach złotych. Wysokość kary za nielegalne usunięcie jednego drzewa uzależniona jest od rodzaju i wielkości drzewa. Wynosi ona trzykrotność opłaty pobieranej za usunięcie drzewa. Jedynym pocieszeniem jest to, że przedsiębiorca wydatki związane z wycinką może zaliczyć do kosztów podatkowych.

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki opłat za usuwanie drzew w 2012 roku nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
1) 319,40 zł – przy obwodzie do 25 cm;
2) 485,03 zł – przy obwodzie od 26 do 50 cm;
3) 757,13 zł – przy obwodzie od 51 do 100 cm;
4) 1 183,02 zł – przy obwodzie od 101 do 200 cm;
5) 1 774,52 zł – przy obwodzie od 201 do 300 cm;
6) 2 484,32 zł – przy obwodzie od 301 do 500 cm;
7) 3 194,12 zł – przy obwodzie od 501 do 700 cm;
8) 4 140,55 zł – przy obwodzie powyżej 700 cm.
Uwaga! Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Inwestycja droższa o każde drzewo

Podejmując się budowy związanej z działalnością gospodarczą warto unikać gruntów zadrzewionych. Przyjmując bowiem, że inwestycja wymaga usunięcia trzech mniejszych drzew – lip o obwodzie pnia 80 cm, oraz jednego dębu o obwodzie pnia równym 100 cm, przedsiębiorca musi się liczyć, że na same opłaty administracyjne za usunięcie drzew zapłaci łącznie około 68 tys. zł (16 053,43 zł za jedną lipę i 20 066,79 zł za wycinkę dębu).
Opłata to koszt podatkowy przedsiębiorcy
Poniesione opłaty można jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Spełniają one ogólne warunki uznania wydatku za koszt podatkowy, czyli są ponoszone w celu uzyskania przychodu (lub zabezpieczenia, lub zachowania jego źródła) i nie znajdują się w katalogu wydatków, których nie można uznać za koszt. Oznacza to, że poniesione wydatki na zezwolenia faktycznie zostaną zmniejszone o 18%, 19% lub 32% w zależności od formy opodatkowania (według skali lub 19% podatkiem liniowym) i pułapu uzyskanych dochodów (dochody do kwoty 85 528 zł opodatkowane są stawką 18%, a nadwyżka 32 %).

Wycinka drzew zwiększy wartość nieruchomości

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki można zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Gdy przedsiębiorca inwestuje w środek trwały, konieczna jest amortyzacja, czyli stopniowe rozpisanie wydatku w czasie poprzez zaliczanie do kosztów tzw. odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego.

Środkiem trwałym są zarówno budynki, jak i maszyny, urządzenia, środki transportu, ale też inne przedmioty. Decyduje przewidywany okres używania i przeznaczenie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zakupione rzeczy firma zamierza używać dłużej niż rok, to będzie to środek trwały.

Chociaż wycinka drzew pod inwestycję nie stanowi sama w sobie środka trwałego to jednak zwiększa jego wartość.

Istotny koszt wytworzenia

Za wartość początkową środków trwałych, które są przez przedsiębiorcę wytwarzane we własnym zakresie, uznaje się koszt wytworzenia. Odnosi się to również do inwestycji w budynki, gdy firma nie kupuje już istniejącej nieruchomości, lecz decyduje się na jej wybudowanie. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy ustalić koszt wytworzenia. Zalicza się do niego wartość, w cenie nabycia zużytych do wybudowania rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty, które da się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się jednak wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Opłaty za wycinkę drzew są kosztem wytworzenia

Katalog wydatków, które można zaliczyć do kosztów ma więc charakter otwarty i mieszczą się w nim również inne, nie wymienione wprost koszty, które mają wpływ na wartość początkową budynku, zwiększając koszt wytworzenia. Odnoszą się one bowiem do konkretnej inwestycji i ich poniesienie warunkowane jest decyzją o wytworzeniu środka trwałego.

Takie stanowisko wyrażają także organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 27 marca 2012 r., nr  IBPBI/2/423-1515/11/PC, wskazał, że „wydatkami zwiększającymi koszt wytworzenia będą więc m.in. (…) opłaty administracyjne związane z wydaniem decyzji dotyczących realizowanej inwestycji w trakcie jej realizacji (w tym opłaty dotyczące pozwoleń na budowę, opłaty za decyzje zezwalające na wycinkę drzew, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym naliczane jedynie za okres realizacji inwestycji), odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w trakcie realizacji projektu, koszty organizacji przetargów, koszty likwidacji środków trwałych (np. rozbiórki, koszty odpadów, utylizacji itp. likwidacja jest bezpośrednio związana z prowadzoną inwestycją), koszty doprowadzenia przyłączy energetycznych koniecznych do zasilania przepompowni ścieków.”

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *