Artykuły

Rekordowe przychody GK EGB Investments

Podwojenie wartości przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2011 roku i  wzrost o 80% zysku ze sprzedaży – takie wyniki finansowe osiągnęła Grupa Kapitałowa EGB Investments po czterech kwartałach 2012 roku.

Tworzące ją spółki są gotowe do inwestycji w portfele, a ich wysoką sprawność operacyjną potwierdzają niemal  dwukrotnie wyższe niż przed rokiem EBIT i EBITDA.

Wzrost przychodów zgodny z oczekiwaniami

Na koniec czwartego kwartału 2012 roku Grupa Kapitałowa EGB Investments osiągnęła 54,1 mln przychodów ze sprzedaży, co stanowi 207,5% tej pozycji rachunku wyników w porównaniu do 2011 roku. Zysk ze sprzedaży na koniec tego okresu wyniósł 8,2 mln zł i jest o 79,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, który zamknął się kwotą 4,6 mln zł. Znacząco wzrosły także EBIT
(o 87,7%) i EBITDA (o 79,4%), co potwierdza dużą sprawność operacyjną spółek tworzących
Grupę Kapitałową i ich zdolność do generowania coraz wyższych przychodów ze sprzedaży.
Na osiągnięte wyniki finansowe wpłynęły m.in. znaczący wzrost wartości portfeli wierzytelności zlecanych EGB Investments S.A. do obsługi oraz konsekwentne umacnianie pozycji spółki zależnej EGB Finanse
sp. z o.o. w segmencie bieżącego finansowania mikro i małych przedsiębiorstw i związany
z tym dynamiczny wzrost liczby i wartości transakcji dotyczących wykupu niewymagalnych należności wynikających z faktur.
„Wszystkie cztery kwartały minionego roku uważam za udane, zarówno pod względem operacyjnym,
jak też z punktu widzenia realizacji wyznaczonych celów biznesowych” – tłumaczy Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. – „Wypracowany przez Grupę Kapitałową zysk netto na poziomie 3,1 mln zł
i rekordowe przychody ze sprzedaży, to efekt m.in. dynamicznego rozwoju EGB Finanse sp. z o.o.
oraz intensyfikacji przez EGB Investments S.A. działań windykacyjnych na drodze sądowej i egzekucyjnej”.

Gotowość do inwestycji

Grupa Kapitałowa zamierza konsekwentnie umacniać swoją rolę jako nabywcy zarówno masowych portfeli wierzytelności, jak też drobnych i wysokocennych należności niewymagalnych. Dzięki łatwemu dostępowi do finansowania (otwarty program emisji obligacji oraz zasoby gotówkowe), zarówno EGB Investments S.A., jak i EGB Finanse sp. z o.o. zachowują ciągłą zdolność nabywczą, tym samym pozostając w gotowości
do inwestycji w atrakcyjne wierzytelności, jakie w kolejnych okresach pojawiać się będą na rynku.
„Jak wszyscy w branży oczekujemy spadku cen za oferowane do sprzedaży portfele” – wyjaśnia Krzysztof Matela. – „Jesteśmy przekonani, że już wkrótce cena zacznie być bardziej adekwatna do jakości trafiających na rynek wierzytelności. Tendencja ta zaczyna być już zauważalna co najmniej od trzech miesięcy. Rozsądnie dokonujemy inwestycji, lokując środki w te portfele, które mogą zapewnić satysfakcjonujące stopy zwrotu”.

Sprawnie i nowocześnie
Umacnianie pozycji w obszarze obsługi wierzytelności sekurytyzowanych jest jednym z istotnych elementów strategii biznesowej Grupy Kapitałowej. W realizacji tego celu pomaga fundusz MEGA DEBT NSFIZ, którego sprawność potwierdziły przeprowadzone w 2012 roku transakcje. Ważna jest także elastyczność w dostosowaniu się do nowych oczekiwań klientów i zachowań dłużników, szczególnie
w kontekście zmieniających się realiów rynkowych.
„W ostatnim kwartale 2012 roku intensywnie pracowaliśmy  nad racjonalizacją polityki kosztowej
i zwiększeniem efektywności wewnętrznych procesów” – tłumaczy Krzysztof Matela. – „Sięgamy
po nowoczesne narzędzia pozwalające na skrócenie ścieżki obsługi wierzytelności i wzrost jej skuteczności. Sami też inspirujemy innych – świadczy o tym m.in. przyznanie w styczniu br. EGB Finanse sp. z o.o. tytułu Inspirująca Firma w konkursie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju”.
Automatyzacja procesów, wdrażanie elektronicznych technologii wymiany danych, wykorzystywanie narzędzi statystycznych do wsparcia modeli zarządzania wierzytelnościami, dalsza specjalizacja w ramach spółek zależnych – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez Grupę Kapitałową, pozwalających sprawnie realizować cele biznesowe.

***
Informacja dodatkowa
EGB Investments S.A. to spółka dominująca w Grupie Kapitałowej EGB Investments działająca od 1995 roku. Jest firmą dedykowaną zarządzaniu masowymi wierzytelnościami konsumenckimi i korporacyjnymi. Jej klientami są najwięksi dostawcy portfeli wierzytelności na rynku, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji
i korporacje z sektora usług teleinformatycznych. Od września 2010 roku EGB Investments S.A. jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istotną przewagą konkurencyjną EGB Investments S.A. jest zdobywane od 2006 roku doświadczenie w obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych. Od 2010 roku Spółka posiada ogólną zgodę na zarządzanie aktywami dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego, udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest serwiserem m.in. Mega Debt NSFIZ, którego aktywność jest ukierunkowana na nabywanie i windykację portfeli należności m.in. z sektora bankowego.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *