Artykuły

Miliard zł dla mikro-, małych i średnich firm za pośrednictwem Banków Spółdzielczych z Grupy BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS), zrzeszający banki spółdzielcze, przystąpił do programu pt.: "Rządowy program wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis".

 
Warszawa, 4 marca 2013 r., godz. 12.45

 
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS), zrzeszający banki spółdzielcze, przystąpił do programu pt.: "Rządowy program wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Gwarancja de minimis".
 
Bank BPS zawarł właśnie Umowę Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na jej podstawie przedsiębiorcy lokalni, będący klientami Banków Spółdzielczych, uzyskają dostęp do kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancjami BGK. Operatorami programu będą Banki Spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS oraz Oddziały Banku BPS. Bank BPS otrzymał limit, który umożliwi udzielenie małym i średnim przedsiębiorcom kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancją de minimis w wysokości ok. 1 mld złotych. Atrakcyjność programu polega na tym, że w pierwszym roku nie będą pobierane opłaty z tytułu udzielonej gwarancji.

– To ważne wydarzenie, zarówno dla sektora MŚP jak i bankowości spółdzielczej. MŚP wytwarzają w Polsce ponad 50% PKB i utrzymują ok. 8,6 mln miejsc pracy. Szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego potrzebna jest przedsiębiorcom dodatkowa płynność. Większość opiera działalność na środkach własnych. Niewiele wykorzystuje zewnętrzne źródła finansowania. Skutkiem takiej sytuacji jest wolniejszy rozwój tego sektora. Dzięki podpisanej umowie, oferta banków spółdzielczych zmieni ten obraz. Banki spółdzielcze są  bowiem ze swej natury najbliżej mikro-
i małych przedsiębiorstw. Mają  pełne rozeznanie ich potrzeb i wynikającą stąd zdolność lepszego alokowania otrzymanych środków do firm o największym potencjale. Otrzymaliśmy dziś ważny instrument stymulowania wzrostu konkurencyjności MŚP. Wpłynie to więc korzystnie na regionalny rozwój gospodarczy. – powiedział po podpisaniu umowy Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości.

Podstawowe warunki udzielania gwarancji w ramach linii portfelowej PLD:
•    gwarancje udzielane są w ramach pomocy publicznej, która dla jednego przedsiębiorcy
nie może przekroczyć 200 tys. EURO w okresie 3 kolejnych lat;
•    gwarancja jest nieodwołalna i płatna przez BGK na pierwsze żądanie Banku;
•    gwarancją mogą być objęte tylko kredyty obrotowe;
•    maksymalna kwota gwarancji wynosi  3,5 mln zł; umowa nie określa minimalnej kwoty;
•    gwarancja może być udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy;
•    gwarancja może być udzielana maksymalnie na okres spłaty kredytu wydłużony o 3 m-ce;
•    gwarancja może obejmować maksymalnie 60% kwoty kredytu;
•    dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0 %; za następne okresy roczne stawka wynosi 0,5% rocznie;
•    wartość pomocy de minimis dla jednego kredytobiorcy wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto wynosi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji;
•    udzielanie gwarancji w ramach tej umowy będzie wymagało wystawienia kredytobiorcy, który uzyskał kredyt objęty tą formą zabezpieczenia, zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis;
•    zabezpieczenie gwarancji przez klienta stanowi weksel własny  in blanco.

 ***
Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS) to największe zrzeszenie banków spółdzielczych
w Polsce. Tworzy je 365 banków spółdzielczych. To jest około 62% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Łączna liczba prawie 3.000 placówek i blisko 4.000 bankomatów daje pozycję czołowej instytucji finansowej w Polsce. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Grupa BPS oferuje usługi finansowe w zakresie obsługi maklerskiej, faktoringu, leasingu, TFI, czy zarządzania wierzytelnościami. Więcej na: www.bankbps.pl
Bankowość spółdzielcza – historia bankowości spółdzielczej w Polsce sięga ponad 150 lat. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa powstała, aby na zasadach samopomocy zintegrować wysiłki w walce z lichwą oraz utrzymać polski stan posiadania rodzimego kapitału. Ta misja jest poniekąd aktualna do dziś. Członkostwo w banku spółdzielczym zobowiązuje do współuczestniczenia w zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za funkcjonowanie banku. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

***
Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego misją jest wspieranie rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych w szczególności z wykorzystaniem środków publicznych, pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych. BGK aktywnie uczestniczy w procesie konsolidacji finansów publicznych, a także w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto Bank wspiera polski eksport oraz  realizację projektów infrastrukturalnych m.in. poprzez organizację ich finansowania oraz promocję Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

źródło: Biuro Reklamy i Public Relations Bank BPS S.A. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *