Podlaskie

Przedsiębiorczości to jeden z priorytetów Podlasia

„W ramach programu regionalnego będziemy wspierać nasze przedsiębiorstwa zarówno na starcie, jak i w późniejszym etapie. Na pewno preferowane będą projekty związane z B+R, czyli działalnością badawczo-rozwojową: prace badawcze, wyposażenie laboratoriów”, mówi  Jarosław Zygmunt Dworzański, marszałek województwa podlaskiego.

 

W jaki sposób urząd marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w państwa województwie?

Przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że wpieranie przedsiębiorczości to jeden z priorytetów naszego regionu. W przyjętej we wrześniu ubiegłego roku Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 określiliśmy, jakie cele muszą nam przeświecać, by ludziom lepiej się żyło w naszym województwie.  Te cele to konkurencyjna gospodarka, konkurencyjne przedsiębiorstwa, bo to one dają dobrą pracę za godziwe pieniądze, i wysoka jakość życia. Strategia wytyczyła nam kierunek.
A dróg dojścia jest wiele. Na pewno jedną z nich jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorczość jest bardzo silnie akcentowana  zarówno w projekcie nowego RPOWP 2014-2020, jak i kończącym się właśnie programie.
 
 
 
Jarosław Zygmunt Dworzański, marszałek województwa podlaskiego
 

Jakie instytucje są najbardziej zaangażowane we wspieranie  przedsiębiorczości w państwa województwie?
Warto na pewno wymienić Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, instytucję, która od blisko dwudziestu już lat wspiera rozwój gospodarczy w naszym województwie, pomaga małym i średnim firmom. Nasi przedsiębiorcy mogą w niej liczyć na szeroką pomoc zarówno przy zakładaniu, jak i prowadzeniu firmy, od doradztwa po uzyskanie kapitału.
Wierzę, że taką inspirująca dla podlaskiej gospodarki rolę spełnią również powstające w naszym województwie parki przemysłowe czy naukowo-technologiczne, zwłaszcza że jeden z pierwszych – Zambrowski Park Przemysłowy jest tego najlepszym przykładem. Stymuluje i wzmacnia rozwój firm w swojej okolicy.

Jaki był zakres pomocy unijnej dla firm  w państwa województwie w latach 2007-2013?  Które przedsięwzięcia biznesowe uzyskały największą pomoc?
Przedsiębiorczość, jak już wspomniałem, to jeden z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dlatego tak dużą uwagę koncentrowaliśmy na pomocy dla firm: mikro, małych i średnich z regionu. Mogły one zdobyć pieniądze na rozwój różnych form działalności: od badań przez inwestycje po wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. I to w każdej branży: spożywczej, informatycznej, medycznej czy przemyśle metalowym. Łącznie, od początku trwania programu, dzięki wsparciu z RPOWP przedsiębiorcy realizują blisko 700 inwestycji, wartych prawie 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie to około 640 mln zł. Te projekty przekładają się na ponad 4,1 tys. nowych miejsc pracy w regionie.
Ale na dotacjach nie kończy się ta pomoc. Do tej pory firmy skorzystały również z: ponad 380 pożyczek (łącznie ponad 66 mln zł) i ponad 360 poręczeń (68 mln zł), udzielanych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, dokapitalizowane z RPO. Dzięki tym formom wsparcia powstaje około 800 miejsc pracy.
Z myślą o biznesie tworzone są tereny inwestycyjne w całym województwie. Na razie przygotowano prawie 54 ha dla inwestorów, którzy utworzyli lub utworzą tam 850 miejsc pracy. Do 2015 roku tereny zajmą powierzchnię ponad 100 hektarów i ma zostać zlokalizowanych na nich przynajmniej 19 inwestycji.
Zasada jest prosta – im większy jest potencjał podlaskich firm, tym bardziej wzrasta pozycja całego województwa.

Na jaką pomoc unijną mogą liczyć firmy w kolejnych latach?
W ramach programu regionalnego będziemy wspierać nasze przedsiębiorstwa zarówno na starcie, jak i w późniejszym etapie. Na pewno preferowane będą projekty związane z B+R, czyli działalnością badawczo-rozwojową: prace badawcze, wyposażenie laboratoriów. One będą służyć przedsiębiorcom do udoskonalania lub tworzenia nowych produktów. Tak, by mogły konkurować na rynku jakością.
Biznes może liczyć naprawdę na dużą pomoc. Cała oś pierwsza, aż 242,4 mln euro, to działania na rzecz konkurencyjności gospodarki regionu. W jej ramach wpierana będzie działalność badawczo-rozwojowa, inwestycyjna i innowacyjna w przedsiębiorstwach. Z kolei oś druga stawia na rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej. 122,5 mln euro przeznaczymy m.in. na samozatrudnienie, pomoc w powrocie do pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych, oraz  działania na rzecz podniesienia kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach – ale przy tzw. podejściu popytowym, czyli to przedsiębiorca musi dostrzec potrzebę szkolenia swoich pracowników i dopiero wtedy zlecić wybranej przez siebie firmie szkolenie. Pieniądze na przedsiębiorców czekają również w innych osiach i działaniach.
Jednak pamiętajmy, że pomoc unijna to nie tylko RPO, o wsparcie warto zabiegać również w programach krajowych, np.: w PO Inteligentny Rozwój to przedsiębiorcy będą największymi beneficjentami. Warto to wykorzystać.

Jak układa się współpraca instytucji naukowych i uczelni z firmami w państwa województwie? Które instytuty naukowe i uczelnie są najbardziej zaangażowane we współpracę z biznesem?
Współpraca na razie, podobnie jak w innych regionach, jest niewystarczająca. Liczę, że uda się to zmienić w kolejnych latach, ze względu właśnie na nową perspektywę finansową, która premiować będzie takie przedsięwzięcia. Motywacja finansowa może być dobrym bodźcem do współdziałania nauki i biznesu. Zwłaszcza że w naszym województwie mamy naprawdę świetne uczelnie, np.:  Uniwersytet Medyczny, który od lat cieszy się wielkim uznaniem w kraju i za granicą, czego dowodem jest m.in. przyznanie Centrum Badań Innowacyjnych statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego czy najwyższych kategorii dla Wydziałów UMB przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czy urząd marszałkowski wspiera ekspansję polskich firm za granicą?

Ekspansja, wyjście na rynki zewnętrzne to również jeden z celów przywoływanej już Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Strategia zwraca wyraźnie uwagę, że w oparciu jedynie o potencjał wewnętrznego rynku nie ma mowy o trwałym i dynamicznym rozwoju, o nadrabianiu dystansu w stosunku do lepiej rozwiniętych regionów Europy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sprzedawali swoje produkty i usługi poza województwo. Musimy zdobywać zewnętrzne rynki. Pieniądze mają napływać do regionu, a nie z niego odpływać. Kapitał z zewnątrz napędzi rozwój regionu.
Jednym z działań, które wspierają ekspansję naszych firm, jest projekt, który realizujemy w ramach Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z Ministerstwem Gospodarki.
 
Rozmawiał Jerzy Krajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *