Łódzkie

Urząd Miejski w Ozorkowie oferuje pomoc inwestorom

Od kilku lat gmina podejmuje zadania inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury drogowej mającej przyczynić się do rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. Działania te mają na celu poprawę miejskich systemów transportowych i dostęp do sieci dróg krajowych i autostrad, a także dostępności do terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Ozorków, mówi Jacek Socha, Burmistrz Miasta Ozorkowa.

 

Jacek Socha, Burmistrz Miasta Ozorkowa:

Urząd Miejski w Ozorkowie oferuje inwestorom szeroko rozumianą pomoc w zakresie rozpoczęcia i realizacji działalności gospodarczej.
Pomoc polega m.in. na udzielaniu informacji w zakresie dokumentacji niezbędnej dla prowadzenia działalności, a także wskazania właściwych organów, które wydają stosowne decyzje, pozwolenia czy opinie w zależności od prowadzonej działalności.
Pracownicy urzędu pomagają także w zakresie zakupu terenów lub wynajmu pomieszczeń, a inwestorom działającym już na terenie miasta pomagają przy zakupie gruntów gminnych przyległych do gruntów przedsiębiorcy w celu dalszego rozwoju gospodarczego.

 
 
Na stronie Urzędu Miejskiego znajduje się link Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, do zadań którego należy pomoc potencjalnym Beneficjentom w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych. Przedsiębiorca odwiedzający stronę Centrum otrzyma kompleksowe informacje na temat zasad aplikowania o środki unijne oraz kryteriów wyboru projektów do dofinansowania.
Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki podlegają Przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność  gospodarczą, składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1 wraz z odpowiednimi załącznikami. Przedsiębiorca nie musi już składać odrębnego formularza, aby otrzymać numer REGON lub uzyskać numer NIP. Na jednym wniosku mogą też być zgłaszane zmiany do ewidencji dotyczące danych przedsiębiorcy, które podał wcześniej. Przedsiębiorcy uzyskują pomoc w zakresie wypełnienia wniosku, wraz ze złożeniem którego mogą podjąć działalność gospodarczą. Każdy Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania na miejscu z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Gmina w ramach posiadanych kompetencji udziela informacji w zakresie procesu przygotowania od strony administracyjnej i terenowo – prawnej  inwestycji, dotyczy to w szczególności informacji związanych ze skoordynowaniem budowy sieci infrastruktury technicznej z zamiarami inwestora, gestorów sieci i Miasta Ozorkowa.
Pomoc udzielana jest  w zakresie:
–    procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (np. dla INTERPRINT Polska), co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (np. dla Ceramiki Tubądzin II),
–    realizacji inwestycji przez współinwestorów już na etapie warunków zabudowy i późniejszego dokonania podziału na dwa różne podmioty,
–    udostępnienia kanału deszczowego rowu Przekora dla podmiotów realizujących inwestycję na terenie dawnych zakładów Morfeo (np. firma Overlack Sp. z o.o., Regex Sp. z o.o.).

Już od kilku lat gmina podejmuje zadania inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury drogowej mającej przyczynić się do rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta. Działania te mają na celu poprawę miejskich systemów transportowych i dostęp do sieci dróg krajowych i autostrad, a także dostępności do terenów łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Ozorków.
Obecnie trwają prace nad uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod działalność przemysłowo-usługową.
Powierzchnia terenu objętego planem wynosi 70 hektarów. Teren zlokalizowany jest w bardzo dobrym punkcie – bezpośrednio przy Drodze Krajowej nr 91.

Miasto Ozorków zostało wyróżnione w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *