Artykuły

Udany debiut firmy POL-AQUA na GPW

30 lipca 2007 r.  na rynku podstawowym giełdy zadebiutowała spółka POL-AQUA, członek Klubu Gepardów Biznesu, której prezesem jest Marek Stefański, również członek Klubu.  Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 77 zł. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 88 zł.

 

Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 24.500.100 akcji serii od A do E.

POL-AQUA jest 40 debiutantem w roku 2007. Po dzisiejszym debiucie na GPW notowanych jest 315 spółek. Spółka POL-AQUA zakwalifikowana została do sektora „budownictwo”.

Prezes spółki POL-AQUA Marek Stefański stwierdził, że dzisiejszy dzień to ukoronowanie wielomiesięcznego wysiłku spółki. Prezes spółki POL-AQUA przypomniał najbardziej spektakularne projekty inwestycyjne, w których uczestniczyła spółka: budowa trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń”, warszawskie Złote Tarasy, tłocznia gazu ziemnego w Ciechanowie, miasteczko Wilanów, Centrum Handlowe Arkadia. Prezes stwierdził, że Giełda to nie tylko doskonałe miejsce na pozyskanie kapitału na rozwój, lecz także zobowiązanie wobec inwestorów finansowych i indywidualnych. – Zapewniam, że POL-AQUA będzie spółką transparentną i otwartą na kontakty z inwestorami. Zapewniam również, że dla inwestorów długoterminowych POL-AQUA będzie doskonałą inwestycją.

Ryszard Krauze, Pezes Zarządu Prokomu – firmy, która jest strategicznym inwestorem w spółce POL-AQUA , powiedział, że ogromny potencjał spółki wynika m.in. z takich przesłanek, jak napływające środki unijne i potrzeby rozbudowy infrastruktury w Polsce. – To zapewnia spółce portfel zamówień na lata. My będziemy chcieli dołożyć tę część biznesową, która będzie polegała na angażowaniu spółki w nasze projekty deweloperskie i infrastrukturalne. Widzimy dużą rolę dla spółki POL-AQUA na tych rynkach, gdzie spółki grupy Prokom są od dawna – w Rosji i Kazachstanie.

Informacje o spółce

Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą w lipcu 1990 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami spółki byli Henryk Stefański i Henryk Nabiałek. W dniu 1 października 1997 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” sp. z o.o. podjęło uchwałę o zmianie formy prawnej na spółkę akcyjną.
Spółka świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego i budowy rurociągów przesyłowych ropy i gazu. Spółka realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych, centrów logistycznych, itp. W zakresie budownictwa Spółka oferuje wykonawstwo robót budowlanych i inżynieryjnych związanych z tworzeniem infrastruktury terenów pod budownictwo i rozbudowę istniejącej infrastruktury miast i gmin (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne, telekomunikacyjne).
Spółka w sposób kompleksowy realizuje inwestycje, pełniąc funkcję zarówno generalnego wykonawcy w zakresie realizowanych robót jak i podwykonawcy w zakresie ściśle określonych zadań.

Wyniki oferty publicznej:


W Ofercie Publicznej w dniach 12.07.2007 – 16.07.2007 r. oferowano 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F nowej emisji oraz 1.000.000 akcji serii B sprzedawanych przez Pana Marka Stefańskiego – prezesa zarządu.
W Transzy Otwartej oferowano: 750.000 akcji serii F nowej emisji oraz 250.000 sprzedawanych akcji serii B, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowano: 2.250.000 akcji serii F nowej emisji oraz 750.000 sprzedawanych akcji serii B.
Na podstawie book buildingu cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie 77 zł.
W dniu 23.07.2007 r. dokonany został przydział oferowanych w Ofercie Publicznej 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F nowej emisji oraz 1.000.000 sprzedawanych akcji serii B.
W Transzy Otwartej przydzielono: 750.000 akcji serii F nowej emisji oraz 250.000 sprzedawanych akcji serii B, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono: 2.250.000 akcji serii F nowej emisji oraz 750.000 sprzedawanych akcji serii B.
W Transzy Otwartej stopa redukcji wyniosła 95,46%.
Wartość emisji wyniosła 231 mln zł.

Środki pozyskane z emisji akcji serii F zostaną przeznaczone na następujące cele (w tys. zł):
 zabezpieczenie zapotrzebowania Emitenta na kapitał obrotowy: 62.000 – 66.000;
 inwestycje w środki trwałe – zakupy sprzętu budowlanego i transportowego: 27.000 – 30.000;
 dokapitalizowanie spółki Kampol: 14.500 – 17.500;
 dokapitalizowanie spółki Conex: 14.500 – 16.500;
 budowa bazy sprzętowo – transportowej: 8.000 – 12.000;
 inwestycje kapitałowe (akwizycje): 75.000 – 80.000.

 

Wyniki finansowe spółki
Zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane wyniki finansowe netto Grupy Emitenta (w tys. zł):
– 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. 20.527
– 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r. 17.142
– 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. 6.178
Zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe wyniki finansowe netto Emitenta (w tys. zł):
– 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. 21.334
– 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r. 16.357
– 01.01.2004 r. – 31.12.2004 r. 6.131

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu:

Oferujący: Dom Maklerski IDM S.A.

Doradca Prawny: Kancelaria Dewey Ballantine Grzesiak Sp. k.

Biegły Rewident Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. („ELPFINANS” Sp. z o.o. za 2005 r, Biuro Ekspertyz Księgowych „MARK-AUDIT” Sp. z o.o. za 2005 r. i 2004 r.)
 

źródło: www.gpw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *