Artykuły

Możliwości BFG w zakresie wspierania działalności banków spółdzielczych

Image"Kondycja olbrzymiej większości banków spółdzielczych nie budzi naszych zastrzeżeń, tylko w kilku przypadkach widzimy zagrożenia, ale te banki realizują już programy naprawcze", powiedziała prof. dr hab Małgorzata Zaleska, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  na II Ogólnopolskiej Konferencji Banków Spółdzielczych.

 

Możliwości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wspierania działalności banków spółdzielczych

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Formy wspierania sektora banków spółdzielczych przez BFG

 Pożyczki w ramach Funduszu Pomocowego BFG

Pożyczki w ramach Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych (FRBS)

Pożyczki w ramach Funduszu Pomocowego

BFG udziela bankom zwrotnej pomocy finansowej w formie pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz nabycia wierzytelności, z przeznaczeniem na:

– usunięcie stanu niebezpieczeństwa niewypłacalności,
– przejęcie banku, jego części lub połączenie banku z innym bankiem, jeżeli w banku przejmowanym powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności,
– nabycie udziałów banku, w którym powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, przez nowych udziałowców.

Założenia Funduszu Pomocowego

1. Zasada równości banków w dostępie do środków,
2. Zasada przejrzystości kryteriów i procedur przyznawania pomocy,
3. Zasada szybkiego uruchamiania środków pomocowych w celu minimalizowania strat,
4. Zasada wspierania procesów konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych w sektorze – pomoc na przejęcia banków o zagrożonej wypłacalności przez silne banki,
5. Zasada mobilizowania wnioskodawców do poszukiwania dodatkowych źródeł wsparcia finansowego,
6. Zasada wysokiej ekonomicznie efektywności pomocy m.in. finansowanie konkretnych przedsięwzięć w celu trwałego odzyskania wypłacalności przez bank.

Warunki Funduszu Pomocowego

– Generalna reguła: warunki pomocy BFG korzystniejsze od rynkowych,
– Oprocentowanie pożyczki: 0,1 – 0,4 stopy redyskontowej RPP,
– Prowizja dla banków spółdzielczych: 0,1% kwoty pożyczki,
– Złożenie w BFG wniosku banku w stanie niebezpieczeństwa niewypłacalności lub banku planującego przejąć taki bank,
– Przedstawienie programu postępowania naprawczego lub o celowości przejęcia, połączenia się banków lub zakupu udziałów innego banku, wraz z pozytywną opinią KNF,
– Przedstawienie dokumentów potwierdzających wykorzystanie funduszy własnych banku na pokrycie strat banku ubiegającego się o pomoc lub banku przejmowanego.

Skala wsparcia dla sektora banków spółdzielczych z Funduszu Pomocowego

1.  Pożyczki aktywne:

 – 2 umowy

 – wartość: 35 590 tys. zł

– średnia wartość umowy:  17 800 tys. zł

2. Pożyczki spłacone:

–   54 umowy

wartość: 283 866 tys. zł

średnia wartość umowy: 5 250 tys. zł

(stan na koniec X 2008

Ocena kondycji finansowej sektora banków spółdzielczych

Zagrożenie w 2003 r.

b.wysokie        6 

wysokie          2 

średnie         44 

niskie          236 

b.niskie       309 

razem        597 

 

Zagrożenie  na koniec września 2008 r.

b.wysokie        5

wysokie          1

średnie          4

niskie          24

b.niskie     545

razem        579

 

Aktualnie BFG udziela pomocy finansowej bankom spółdzielczym z zasobów FRBS na sfinansowanie:

 – kosztów łączenia się banków,
–  inwestycji związanych z procesem łączenia.

Zakres przedmiotowy FRBS –  art. 35 ust. 1 Ustawy:


 -unifikacja programów i sprzętu informatycznego,
– ujednolicenie technologii bankowej,
– ujednolicenie procedur finansowo-księgowych,
 -unifikacja oferty produktów i usług bankowych,
 – nabycie akcji banku zrzeszającego.

Skala wsparcia z FRBS w okresie 2001 – X 2008

Liczba pożyczek: 186 umów
Liczba beneficjentów: 151 banków
Łączna kwota pożyczek: 314,9 mln zł
Przedmiot pożyczek:
  – nabycie akcji banków zrzeszających: 6,6 mln zł
  – finansowanie kosztów łączeniowych: 308,3 mln zł

 

Zasady udzielania pomocy z FRBS na procesy łączeniowe i związane z nimi inwestycje


Okres korzystania z pomocy do 5 lat,
Oprocentowanie: 0,1 stopy redyskontowej weksli RPP,
Prowizja: 0,1% kwoty pożyczki,
Wypłata pożyczki jednorazowo lub w transzach,
Warunki spłaty: odsetki płatne kwartalnie, raty kapitałowe – półrocznie,
Możliwość karencji w spłacie pożyczki do 2 lat od dnia wypłaty pożyczki,
Konieczność zwrotu pożyczki przed terminem w kwocie środków niewykorzystanych lub nienależycie wykorzystanych.

 

Zasady udzielania pomocy z FRBS na nabycie akcji banków zrzeszających

Okres korzystania z pomocy do 5 lat,
Karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
Oprocentowanie – 0,05 stopy redyskontowej RPP,
Prowizja – 0,1% kwoty pożyczki,
Zasady spłaty – odsetki płatne kwartalnie, a raty kapitałowe półrocznie,
Wypłata pożyczki jednorazowa.

Najważniejsze postanowienia Rady BFG uchwały nr 13/2008 z dn. 20 VIII 2008 r.

Znaczne uproszczenie formularzy prognoz finansowych,
Dostosowanie formularzy prognostycznych do nowej sprawozdawczości FINREP/COREP,
Uwzględnienie w prognozie wymogów adekwatności kapitałowej,
Uwzględnienie w prognozie informacji o stanie płynności – uchwała KNB nr 9/2007,
Wprowadzenie formularza jednoznacznie przypisującego wydatki do ustawowego katalogu rodzajów inwestycji.

Zmiany w FRBS w kontekście nowelizacji ustawy

Rozszerzenie skali pomocy finansowej o wydatki inwestycyjne nie związane z procesem łączenia,
Stworzenie systemu priorytetów dla wspierania znaczenia FRBS w rozwoju konkurencyjności sektora banków spółdzielczych,
Wprowadzenie rund aplikacyjnych dla pełnej transparentności procesu pożyczkowego,
Dążenie do dywersyfikacji pomocy w sektorze wobec ograniczonych zasobów FRBS – limit kwotowy oraz limit funduszy własnych.

 

Więcej na ten temat:

Udana II Ogólnopolska Konferencja Banków Spółdzielczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *