Informacje

Ponar Wadowice utracił zdolność kredytową

Zarząd giełdowej spółki Ponar Wadowice poinformował, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pismo wypowiadające Umowę wielocelowej linii kredytowej z dnia 06 grudnia 2005 r.

 

Fortis Bank Polska: Ponar Wadowice utracił zdolność kredytową

Zarząd spółki Ponar Wadowice poinformował, że spółka otrzymała w dniu dzisiejszym z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pismo wypowiadające Umowę wielocelowej linii kredytowej z dnia 06 grudnia 2005 r. z późniejszymi zmianami z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

Fortis Bank Polska S.A. jako powód wypowiedzenia umowy podał utratę, w ocenie Banku, zdolności kredytowej przez Spółkę oraz nie wypełnienie warunku opisanego w pkt. 10 ww. umowy – dodaje spółka.

Fortis Bank Polska S.A. jednocześnie wzywa Spółkę do spłaty całości zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego na podstawie ww. Umowy, najpóźniej ostatniego dnia upływu okresu wypowiedzenia. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu cała należność kapitałowa zostanie przeksięgowana na konta zadłużenia wymagalnego, od którego Bank będzie naliczał przysługujące mu odsetki według stopy karnej.Ponar informuje, iż dotychczas terminowo realizowała zobowiązania finansowe wynikające z ww. umowy kredytowej. Przeczytaj pełny tekst komunikatu .

tm ESPI2008-11-19, ostatnia aktualizacja 2008-11-19 19:05

źródło: www.gazeta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *