Warmińsko-Mazurskie

Przemysł drzewny jest wizytówką naszego regionu

 "Coraz lepiej rozwija się u nas przemysł turystyczny i usługi wokół niego, czego najlepszą wizytówką jest produkcja jachtów i łodzi, związana ściśle z branżą turystyczną. Tę branżę cechuje wysoka jakość i nowe technologie. Producenci jachtów z Warmii i Mazur znajdują swoich odbiorców na całym świecie, nawet w odległej Australii", mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Przemysł drzewny jest wizytówką naszego regionu
     
Z Jackiem Protasem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, rozmawia Jerzy Krajewski 

W jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera rozwój przedsiębiorczości w Waszym województwie?

Od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007–2013 samorząd województwa stał się poważnym partnerem w biznesie. Jednym z najważniejszych celów tego programu jest wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług. Służą temu głównie dwie osie: Przedsiębiorczość i Turystyka, w których na realizację działań zapisaliśmy odpowiednio: ponad 207 mln euro i ponad 134 mln euro ze środków UE. W pierwszej stawiamy na wsparcie strefy badawczo-rozwojowej, projektów z zakresu bezpośredniego dofinansowania ośrodków naukowych prowadzących badania na potrzeby usług budowlanych, projektów związanych z tworzeniem sieci powiązań sektora badawczo-rozwojowego z biznesem. Wspieramy powstawanie parków technologicznych, przemysłowych, stref i inkubatorów przedsiębiorczości. Dla wzmocnienia pozycji firm z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych branż regionu przewidujemy pomoc przy tworzeniu i rozwoju powiązań kooperacyjnych, czyli tak zwanych klastrów. Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwoliły na wypracowanie strategii rozwoju dla istniejących struktur klastrowych. Chcemy także wzmocnić instytucje otoczenia biznesu, żeby zapewnić dostęp do odpowiedniej jakości usług specjalistycznych z zakresu doradztwa, informacji i finansowania. Kolejnym instrumentem zapewniającym przedsiębiorcom dostęp do środków na inwestycje jest projekt dotyczący dokapitalizowania istniejących funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, na który przeznaczyliśmy 25 mln euro. Założona wartość bezpośredniego dofinansowania inwestycyjnego dla sektora przedsiębiorstw ze środków UE wyniesie powyżej 129 mln euro.

Jakie branże najlepiej rozwijają się w Waszym województwie?

Na Warmii i Mazurach można wyróżnić kilka takich branż, przede wszystkim: przemysł drzewny i wyrobów z drewna, który jest wizytówką regionu, a także przemysł spożywczy, przetwórstwo metali, produkcję wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, produkcję wyrobów ze szkła oraz produkcję odzieży. Chciałbym podkreślić, że coraz lepiej rozwija się u nas przemysł turystyczny i usługi wokół niego, czego najlepszą wizytówką jest produkcja jachtów i łodzi, związana ściśle z branżą turystyczną. Tę branżę cechuje wysoka jakość i nowe technologie. Producenci jachtów z Warmii i Mazur znajdują swoich odbiorców na całym świecie, nawet w odległej Australii. Kryzys, który objął niemal wszystkie kraje europejskie, dotyka również przedsiębiorców działających na terenie Warmii i Mazur. Jednak na podstawie m.in. charakteru projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy w poddziałaniach osi Przedsiębiorczość można zdecydowanie wyróżnić kilka branż, którym kryzys nie przeszkodził w podejmowaniu inwestycji. Jest to m.in. branża motoryzacyjna, usługi budowlane, branża medyczna oraz produkcja stolarki budowlanej (okna i drzwi). Przedsiębiorstwa z tych branż stanowiły najliczniejszą grupę wnioskodawców.

Czy mógłby Pan wskazać gminy, miasta i powiaty najbardziej przyjazne przedsiębiorczości?

Na Warmii i Mazurach większość samorządów wspiera przedsiębiorczość i to na różne sposoby. Jedną z form jest tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. Tereny objęte takimi strefami znajdują się w 22 miastach i gminach. Inna forma wsparcia to długofalowe ulgi i zwolnienia z podatków, które są jedną ze skuteczniejszych zachęt inwestycyjnych. Na ten krok zdecydowało się 37 miast i gmin. Działaniem pośrednim, ale również przynoszącym efekty, jest też współorganizowanie spotkań informacyjnych dotyczących m.in. możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorców. Takie możliwości oferuje bardzo wiele samorządów z Warmii i Mazur, natomiast jako przykłady dobrych praktyk można wskazać miasto Iława, gminę oraz miasto Szczytno czy miasto Mrągowo.

Jak przedsiębiorcy w Waszym województwie korzystają z nowych funduszy unijnych?

Zaineresowanie przedsiębiorców nowymi funduszami unijnymi jest bardzo duże. W roku 2008 przedsiębiorcy złożyli 498 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 280 mln zł, w roku 2009 wpłynęły 633 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 409 mln zł. Widać tu wyraźną tendencję zwyżkową. Największym zainteresowaniem cieszy się poddziałanie 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” dedykowane inwestycjom związanym z utrzymaniem dotychczasowych i tworzeniem nowych miejsc pracy. Łączna liczba złożonych wniosków w dotychczasowych konkursach wyniosła tu 815, na kwotę dofinansowania ponad 383 mln zł (dla porównania – łączna alokacja w dotychczasowych konkursach w tym poddziałaniu wyniosła 245,4 mln zł). W bieżącym roku zaplanowano uruchomienie kolejnego konkursu w poddziałaniu 1.1.9, z alokacją na kwotę około 29 mln euro. Projekty wnioskowane do dofinansowania są bardzo różnorodne pod względem wielkości i charakteru. Projekty o maksymalnych kwotach dofinansowania w danych poddziałaniach nie są przeważające, większość stanowią projekty o kwotach dofinansowania z przedziału 250–500 tys. zł. Tak duże zainteresowanie przekłada się na liczbę i wartość podpisanych umów. Od uruchomienia programu do 31 grudnia 2009 roku w osi Przedsiębiorczość podpisano 617 umów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 365 mln zł. Środki wypłacone przedsiębiorcom wyniosły na koniec ubiegłego roku około 60 mln złotych.

 

Więcej na ten temat:

Marszałek Jacek Protas na Konferencji Gepardów Biznesu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *