1Mazowieckie

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest Wielkim Modernizatorem 2013

Ostatnie 5 lat to okres intensywnego rozwoju infrastruktury badawczej Uczelni i badań naukowych, prowadzonych przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa oraz w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, mówi nadbrygadier Ryszard Dąbrowa, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

nadbrygadier Ryszard Dąbrowa, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP):

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest publiczną uczelnią techniczną a także jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej podległą Komendantowi Głównemu PSP w zakresie realizacji zadań. Co warte podkreślenia – to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicka przygotowująca cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.
Misją Uczelni jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystywanie na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kształtowania kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

 

 

 

 

Wydziały i kierunki kształcenia SGSP jest uczelnią dwuwydziałową. Działalność naukowo-dydaktyczna jest realizowana na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) oraz na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC). Szkoła kształci na kierunku studiów “INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA” (w specjalnościach: “inżynieria bezpieczeństwa pożarowego” i “inżynieria bezpieczeństwa cywilnego”) oraz na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE.
WIBC jako pierwszy w Polsce rozpoczął tradycje naukowe i dydaktyczne z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. WIBP zaś przygotowuje wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania systemu ochrony. Prowadzone są tu studia stacjonarne i niestacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej, dla funkcjonariuszy PSP, a także studia dla osób cywilnych.
Dodatkowo, dla osób pragnących doskonalić wiedzę zawodową Uczelnia oferuje bogatą ofertę studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Obecnie prowadzi na obu wydziałach 11 rodzajów studiów podyplomowych i już planowane jest uruchomienie 3 kolejnych.
Ostatnie 5 lat to okres intensywnego rozwoju infrastruktury badawczej Uczelni i badań naukowych, prowadzonych przede wszystkim w zakresie bezpieczeństwa oraz w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie została wyróżniona w drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu  Wielki Modernizator 2013, bo w latach 2011-2012 dokonała amortyzacji wartości większej niż 5 mln zł, a dokładnie 6 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *