Łódzkie

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2018 uzyskało 27 firm z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, bo rozwijały się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking firm według dynamik zysku i przychodów.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu. Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.


Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Gepardy Biznesu 2018 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
Lp. Nazwa firmy Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł
1 EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 4025,6 86772
2 SULIMAR Sp. z o.o. 1492,3 25876
3 Przedsiębiorstwo Usługowe Wakat Kelm S.J. 220,4 9497
4 Ares Bracia Maciołek Sp. z o.o. 118,1 2984
5 MK Centrum S.J. 105,4 41645
6 Generiks Sp. z o.o. sp.k. 98,8 6692
7 Bjor Andrzej Gałasiewicz S.K. 90,3 14769
8 D & D S. J. P P H U 53,8 4145
9 Buszrem S.A. 52,8 76827
10 Radio Pasmo Piotrków Sp. z o.o. 50,5 1729
11 Ventus R. Dłużewski i J. Michalak S.J. 48,7 14075
12 Grupa Transportowa Sp. z o.o. 42,7 7119
13 Polanik Sp. z o.o. S.K. 38,8 43114
14 Euro – Kerze Sp. z o.o. 32,8 12619
15 Haftina Sp. z o.o. S.K. 25,2 12440
16 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Cza -Ta Niciak Sp.J. 24 38989
17 Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński 23,1 25715
18 Algo Polska Sp. z o.o. 20 67886
19 Reac Poland Sp. z o.o. 19,2 151059
20 Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. 18,5 17575
21 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 16,2 33104
22 Car-Dar Sp. z o.o. 16,1 105
23 Sierant Sp. z o.o. S.K. 15,8 13996
24 Inwemer Ochrona Sp. z o.o. 14,7 1286
25 FERRCON Sp. z o.o. 13,4 856
26 IMA Ostrowski sp.j. 13,4 1762
27 Zakład Konfekcji Dziecięcej Pinokio M. P. W. Gizińscy sp. j. 10,9 9059

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

To bardzo uproszczona metoda liczenia wartości rynkowej firm. Instytut Europejskiego Biznesu nie ponosi odpowiedzialności za jej wykorzystywanie w działalności inwestycyjnej czy gospodarczej.

Featured image by Szymon Dędek, CC BY-SA 4.0, Link