Podkarpackie

Centrum południowo-wschodniej Polski

"Rzeszów to atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasto młodych i przedsiębiorczych ludzi. Jest stolicą województwa podkarpackiego, centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego.  15 marca 2010 r.  w dzielnicy Przybyszówka została utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro- Park Mielec", mówi prezydent Tadeusz Ferenc.

 

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc:

Rzeszów to atrakcyjne, dynamicznie rozwijające się miasto młodych i przedsiębiorczych ludzi. J jest stolicą województwa podkarpackiego, centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego, a także gospodarczym, naukowym i kulturalnym centrum południowo-wschodniej Polski.

Miasto jest też członkiem prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast EUROCITIES.

W Rzeszowie krzyżują się ważne trakty drogowe: międzynarodowa trasa E40 Drezno – Kijów oraz drogi krajowe nr 9 i 19, umożliwiające najkrótsze połączenie krajów skandynawskich i nadbałtyckich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Przez Rzeszów prowadzi również magistrala kolejowa E-30 z Zachodu na Wschód, mająca międzynarodowe znaczenie gospodarcze. Realizacja projektowanej autostrady A4 zapewni dogodne połączenie sieci dróg Europy Zachodniej z Ukrainą i Rosją.

Bardzo dużym atutem Rzeszowa jest Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, dysponujący drugim pod względem długości w Polsce
Rzeszów to miasto innowacyjne, krajowe centrum i wzór innowacji w sferze gospodarki, kultury, nauki, inicjatyw obywatelskich i praktyk organizacyjnych.

 Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc

Podnoszenie konkurencyjności rzeszowskiej i podkarpackiej gospodarki oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to główne cele strategii rozwoju miasta i regionu.

Rzeszów to centrum przemysłu lotniczego, badań dla potrzeb lotnictwa, usług edukacyjnych związanych z lotnictwem. Stanowią o tym: tradycja, istniejący potencjał ludzki i produkcyjny oraz plany inwestycyjne. Przemysł lotniczy przyciąga inwestorów z segmentu gospodarki innowacyjnej.

W 2003 roku, z inicjatywy Zarządu WSK „PZL- Rzeszów”, zostało powołane do życia Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. W skład Stowarzyszenia wchodzi obecnie ponad 80 członków – przedsiębiorstw i ośrodków naukowo-badawczych z południowo-wschodniej Polski. Główne cele działalności Stowarzyszenia to tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego, dalszy rozwój sektora badawczo-rozwojowego w przemyśle lotniczym, przyciąganie nowych inwestorów, a także przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” dostarczają 90% polskiej produkcji w przemyśle lotniczym.

Innowacyjny wizerunek miasta kształtuje również branża informatyczna skupiona w klastrze Informatyka Podkarpacka. Rzeszów jest liczącym się w skali kraju ośrodkiem skupiającym podmioty z branży informatycznej, a wiodąca rola przypada firmie Asseco Poland S.A. jednemu z największych przedsiębiorstw informatycznych w Europie.

Rzeszów staje się krajowym centrum przemysłu i usług opartych na zaawansowanych  technologiach.

Rzeszowski ośrodek akademicki specjalizuje się w unikatowych kierunkach kształcenia i w przedsiębiorczości akademickiej związanych z lotnictwem i z nowymi technologiami. Pozwala to Rzeszowowi na skuteczne konkurowanie z większymi ośrodkami akademickimi.

W mieście działa ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw, obsługiwanych przez ponad 800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Wiodącym rzeszowskim przedsiębiorstwem, będącym równocześnie awangardą technologicznego rozwoju regionu, jest WSK „PZL-Rzeszów” S.A. – producent silników lotniczych, największy pracodawca w mieście. Głównym udziałowcem przedsiębiorstwa jest od kilku lat United Technologies Corporation, światowy potentat w produkcji wyrobów dla przemysłu lotniczego, energetycznego oraz budowlanego, dostawca silników do samolotów odrzutowych.

Wśród firm z udziałem kapitału zagranicznego najbardziej znaczące to: ALIMA-GERBER S.A. produkująca soki i odżywki dla dzieci i niemowląt oraz producenci farmaceutyków: ICN-POLFA RZESZÓW S.A. – działająca w korporacji VALEANT oraz SANOFI-AVENTIS.

Dużym uznaniem w Polsce i za granicą cieszy się produkowany przez rzeszowski ZELMER sprzęt gospodarstwa domowego.

Oprócz tradycyjnych branż, w Rzeszowie prężnie rozwija się przemysł elektroniczny i informatyczny. ASSECO POLAND S.A. jest obecnie największą firmą informatyczną w Polsce i jedną z największych w Europie.

Ponadto do największych zakładów przemysłowych w mieście należą również: MTU Aero Engines Polska, Borg Warner, Koral SA, Zelmer SA , BUDIMEX-RZESZÓW SA, CONRES SA, Elektromontaż Rzeszów SA oraz Marma Polskie Folie.

Celem podnoszenia konkurencyjności rzeszowskiej i podkarpackiej gospodarki oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych utworzony został Podkarpacki Park Naukowo- Technologiczny AEROPOLIS. Przykładem zainteresowania w obrębie Parku są wyżej wymienione firmy – MTU Aero Engines Polska, wiodący producent silników lotniczych i podzespołów napędowych dla lotnictwa cywilnego oraz firma Borg Warner, światowy potentat w produkcji turbosprężarek.

Na terenie miasta Rzeszowa, w dzielnicy Przybyszówka 15 marca 2010 r. została utworzona Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro- Park Mielec. W obrębie strefy łącznie z terenami przyległych gmin znajdzie się w przyszłości ok. 450 ha gruntu.  Tereny przemysłowe, zaplanowane do objęcia przez SSE w obecnych granicach miasta Rzeszowa obejmą w sumie ok. 180 ha powierzchni. W przyszłości w tym rejonie przebiegać będzie droga ekspresowa S19 oraz autostrada A-4. Założeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest stworzenie sprzyjających warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym nastawionym również na kooperację z zakładami Doliny Lotniczej. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na inwestycję w Strefie, może liczyć na wysokie zwolnienia w podatku dochodowym.

 W obrębie SSE wyodrębniono trzy obszary funkcjonalne:
1.    Strefa produkcji- jest to główny trzon Strefy, stanowiący 60% całego obszaru, na którym powstaną zakłady przemysłowe, w tym zakłady innowacyjnych technologii związanych z działalnością Stowarzyszenia ,,Dolina Lotnicza”.
2.    Strefa składów i magazynów- obejmuje centra logistyczne, magazyny i składy oraz bazy transportowe.
3.    Strefa Parku Naukowo- Technologicznego AEROPOLIS wraz z terenami wystawienniczymi oraz administracyjnymi.                                                                                                                      

W Rzeszowie promuje się nowoczesne technologie, tworzy się system ulg podatkowych i korzystną atmosferę społeczną dla realizacji inwestycji.

Wzorem innych miast na świecie, w których władze lokalne decydują się na wdrażanie intensywnych programów rozwoju gospodarczego, polegających na wyszukiwaniu priorytetowych branż dla regionu i aktywnym wspieraniu pozyskiwania inwestycji w tych branżach oraz poprawie ogólnego wizerunku i infrastruktury miasta, Rzeszów planuje opracowanie takiego programu, który będzie miał na celu stworzenie konkurencyjnej gospodarki, wykreowanie nowych miejsc pracy oraz podniesienie potencjału rozwojowego Rzeszowa i regionu.

Obecnie kierunki te wyznacza Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 oraz Program Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2009-2013, przyjęte Uchwałą Nr XLVI/748/2008, 19 grudnia      2008 r.

Zgodnie uchwalonym dokumentem, za priorytetowe kierunki promocji i rozwoju miasta Rzeszowa uznano nowoczesne technologie i innowacyjność. Rzeszów ma stać się krajowym centrum i wzorem innowacji w sferze gospodarki, kultury, nauki, inicjatyw obywatelskich, praktyk organizacyjnych, w którym będzie funkcjonował innowacyjny biznes.

Pracownicy urzędu miasta zapewniają merytoryczne wsparcie i indywidualne traktowanie wszystkim zainteresowanym inwestowaniem w naszym mieście. Korzystną atmosferę dla lokalizacji biznesu Rzeszowa tworzy również dobrze rozwinięta sieć banków oraz instytucji wspierania przedsiębiorczości.

W 2008 roku Rada Miasta Rzeszowa uchwaliła program regionalnej pomocy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, związane z nowymi inwestycjami na terenie Rzeszowa. Program ten obejmuje zwolnienia od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty z nimi związane, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzone zostały nowe miejsca pracy. Zwolnienie uzależnione jest od liczby nowo utworzonych miejsc pracy, związanych z nową inwestycją i przysługuje przez okres od 6 miesięcy do 5 lat. Pomoc taka może być udzielana do końca 2013 roku. Program gwarantuje trwałe przywiązanie przedsiębiorcy do Rzeszowa, a w dalszej perspektywie przynosi dodatkowe dochody budżetowe z podatku od nieruchomości (po okresie zwolnienia). Zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących nowe inwestycje zwiększa atrakcyjność inwestycyjną Rzeszowa, a także przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

W Biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Rzeszowa funkcjonuje profesjonalny Punkt Obsługi Przedsiębiorcy, w którym pracownicy Urzędu Miasta, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczą przyszłym przedsiębiorcom pełną obsługę w zakresie rejestracji działalności gospodarczej. Można tu także uzyskać kompleksową informację związaną z prowadzeniem własnej firmy.

Podczas spotkań z osobami zainteresowanymi lokowaniem inwestycji w Rzeszowie bardzo często stosowane są interaktywne prezentacje multimedialne ofert inwestycyjnych Miasta.
Miasto prowadzi aktywne działania mające na celu pozyskanie nowych inwestorów oraz ich profesjonalną obsługę:

•    tworzy PPNT i SSE,
•    wydziela działki pod tereny inwestycyjne,
•    uchwala Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
•    przejrzyste przepisy i procedury, poradnik dla inwestorów,
•    szybka obsługa,
•    prawidłowo podejmuje decyzje administracyjne,
•    terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań,
•    wskazuje rozwiązania oszczędzające koszty i czas,
•    pracownicy Urzędu pomagają inwestorom,
•    ulgi podatkowe dla inwestorów,
•    wspiera się projekty promujące atrakcyjność gospodarczą Miasta.

 Tereny inwestycyjne gminy opracowane są w jednolitej postaci tekstowej i kartograficznej. Prezentowane są w postaci Katalogu Terenów Inwestycyjnych, umieszczonego na miejskiej stronie internetowej oraz w wersji drukowanej i na płycie CD.         

Prezentacja terenów inwestycyjnych dostępna jest również na stronie PAIiZ i RARR.

Oferta ustna prezentowana jest podczas rozmów telefonicznych z zainteresowanymi inwestorami, a także podczas omawiania szczegółów dotyczących konkretnego przedsięwzięcia. Podczas spotkań z osobami zainteresowanymi lokowaniem inwestycji w Rzeszowie bardzo często stosowane są interaktywne prezentacje multimedialne terenów inwestycyjnych miasta.

Od kilku lat prowadzona jest promocja terenów inwestycyjnych Rzeszowa w internetowym Katalogu Ofert Inwestycyjnych uczestników konkursu Gmina Fair Play.

W celu uatrakcyjnienia miasta dla inwestorów i przedsiębiorców gmina wprowadziła możliwość dostosowywania profilu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb inwestorów i kształcenie młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Miasto bierze czynny udział w konferencjach, misjach i targach międzynarodowych.
 ( Promocja Województwa Podkarpackiego –Miasta Rzeszowa – Paryż  9- 10 grudnia 2009 r., Międzynarodowe Targi Lotnicze Paryż 2009-International Paris Air Show 2009 – Le Bourget,
EXPO 2010 w Szanghaju, Międzynarodowe Targi Lotnictwa Ila Berlin Air Show 2010, Targi informatyczne 2010 r. w Cannes.

Ponad stu uczestników wzięło udział w obradach Forum Innowacji, które odbyło się w dniach 7-8 września 2010 r. w Hotelu Grand w Rzeszowie. Rzeszowskie Forum zorganizowane zostało po raz pierwszy i stanowiło część krynickiego Forum Ekonomicznego. W Forum uczestniczyli przedstawiciele polskich i zagranicznych firm (m.in. z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Chorwacji, Węgier i Holandii), przedstawicie państwowych agencji, rządu, samorządu oraz wyższych uczelni.

Miasto Rzeszów współpracuje z organizacjami wspierania biznesu, środowiskami gospodarczymi i naukowymi, w zakresie działań służących rozwojowi gospodarczemu miasta.

Bardzo dobrze układa się współpraca Urzędu Miasta Rzeszowa z działającym w strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora oraz przekazywanie informacji i nowych ofert inwestycyjnych do umieszczania w katalogach publikowanych przez COI oraz PAIiIZ.

W celu uatrakcyjnienia miasta dla inwestorów i przedsiębiorców gmina wprowadziła możliwość dostosowywania profilu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb inwestorów i kształcenie młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *