Pomorskie

W Słupsku w różny sposób wspieramy przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

„Jednym z najważniejszych zadań stojących współcześnie przed włodarzami miast jest dbanie o przedsiębiorców, zachęcanie potencjalnych inwestorów do lokowania biznesu właśnie na terenie należącym administracyjnie do konkretnej jednostki samorządu terytorialnego i stwarzanie im możliwie najlepszych warunków rozwoju”, mówi Wojciech Szulc, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska.

Wojciech Szulc, Dyrektor Gabinetu Prezydenta Miasta Słupska:

    Jednym z najważniejszych zadań stojących współcześnie przed włodarzami miast jest dbanie o przedsiębiorców, zachęcanie potencjalnych inwestorów do lokowania biznesu właśnie na terenie należącym administracyjnie do konkretnej jednostki samorządu terytorialnego i stwarzanie im możliwie najlepszych warunków rozwoju. Nowe przedsiębiorstwa duże i małe to koła zamachowe miast, z istnienia których korzystają nie tylko biznesmeni, samorząd, ale i sami mieszkańcy. W Słupsku w różny sposób wspieramy przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy.
 
 
 
    Przede wszystkim w Urzędzie Miejskim w Słupsku funkcjonuje Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta. Jest to wyspecjalizowana jednostka, której jednym z najważniejszych zadań jest obsługa inwestora i dbanie o rozwój gospodarczy. WIRM zajmuje się realizacją projektów wspierających przedsiębiorczość (m.in. Inwestuj w Słupsku, Przy Obwodnicy, SDG, Niedźwiedzie Gospodarki itp.) Pracownicy Wydziału są dostępni dla przedsiębiorców i inwestorów. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, starają się we współpracy z innymi wydziałami i jednostkami rozwiązywać ich problemy.
    Bardzo cieszy nas, że od roku 1997 w Słupsku funkcjonuje Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która zajmuje powierzchnię ponad 824 ha. Większość przedsiębiorców strefowych stanowią polskie MŚP, natomiast zagraniczni inwestorzy reprezentują głównie kapitał: cypryjski, portugalski, szwedzki, duński, norweski, włoski, szwajcarski oraz kanadyjski i działają w następujących branżach: przetwórstwo drzewne, w tym produkcja mebli, motoryzacja, branża metalowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze, usługi logistyczno-dystrybucyjne, transportowe oraz chłodni składowych, produkcja węzłów cieplnych, produkcja elementów dla przemysłu okrętowego, produkcja prefabrykatów betonowych oraz elementów dla budownictwa (okna i drzwi).

    Przedsiębiorcy, którzy inwestują na terenie Strefy mogą ubiegać się o zwolnienie od podatku dochodowego (z tytułu realizacji nowej inwestycji oraz z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy) oraz zgodnie z uchwałą nr V/33/06 Rady Miejskiej w Słupsku mogą ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości.

    Ponadto, mając na uwadze potrzeby inwestorów i wychodząc im naprzeciw Miasto realizuje projekt pn. „Inwestuj w Słupsku”, w ramach którego funkcjonuje elektroniczne centrum obsługi inwestora. Projekt realizowany jest przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    Na stronie coislupsk.pl można znaleźć oferty inwestycyjne Miasta Słupska oraz wszelkie informacje o zachętach inwestycyjnych i wydarzeniach gospodarczych w mieście, regionie i całej Polsce oraz o możliwościach pozyskiwania przez przedsiębiorców dofinansowania z UE oraz innych źródeł.
    Celem podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Miasto Słupsk realizuje również projekt pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji studyjno-koncepcyjnej dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" w Słupsku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

    W ramach projektu m.in. zostały wydane oferty inwestycyjne oraz przewodnik inwestora zawierający wszystkie najpotrzebniejsze dla inwestora informacje – jak założyć firmę, jak wyglądają procedury w Słupsku, gdzie się zgłosić z jakimś problemem. Materiały wydano w 4 językach (polskim, angielskim, niemieckim i chińskim).
    Ot 2013 przy Prezydencie Miasta Słupska funkcjonuje Zespół ds. rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Miasta Słupska. Głównym celem Zespołu jest stworzenie programu/warunków do ożywienia gospodarczo – społecznego miasta. Ponadto, Zespół stara się pomóc w rozwiązywaniu jednostkowych problemów przedsiębiorców zgłaszanych na bieżąco. Zasiadają w nim przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawiciele urzędu. Na każde posiedzenie zapraszani są przedstawiciele innych instytucji – zgodnie z tematyką posiedzenia oraz zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców – organizacji pozarządowych, jednostek budżetowych, banków itp. Jednym z działań Zespołu są dążenia do wprowadzenia Słupskiej Karty Dużej Rodziny.

    To nie wszystko, w 2012 roku powstał Słupski Inkubator Technologiczny, który umiejscowiony został na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, by pomóc w powstawianiu i rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw w Regionie Słupskim. Obecnie budynek jest zagospodarowany głównie przez Start-upy, firmy innowacyjne oraz świadczące usługi okołobiznesowe. Z uwagi na fakt, iż obiekt zrealizowany jest na terenie Strefy, przedsiębiorcy inkubatora mogą ubiegać się o zezwolenie i korzystać ze zwolnień strefowych. W ramach inwestycji powstało także nowoczesne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne z audytorium na 300 osób umożliwiające organizację wydarzeń gospodarczych, również o zasięgu międzynarodowym. Na potrzeby firm z inkubatora, strefy oraz regionu powstaje Pracownia Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych, która będzie świadczyła usługi przede wszystkim dla MŚP.
    Oczywiście ściśle współpracujemy z instytucjami otoczenia biznesu – Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Słupską Izbą Przemysłowo – Handlową, Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Radą Regionalną FS NT NOT w Słupsku, Słupskim Stowarzyszeniem Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości oraz uczelniami wyższymi.
    Bierzemy udział w inwestycyjnych targach międzynarodowych (Brno, Barcelona, Wiedeń, Monachium, Hannover) oraz w Polsce – Poznań. A dzięki ścisłej współpracy z Invest In Pomerania – promujemy miasto i nasze oferty inwestycyjne na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
    Ponadto, zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorców i biznesu oraz instytucji otoczenia biznesu do tworzenia i konsultowania dokumentów strategicznych na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Mam tu na myśli takie dokumenty, jak np.: Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2022, Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Regionalne Programy Strategiczne oraz Zintegrowane Porozumienia Terytorialne.

    Nasze działania, jak widać, są bardzo szerokie i nie kończą się na rogatkach Słupska. W tym miejscu można podać przykład podpisanej w czerwcu 2012 roku umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w sprawie udziału Miasta Słupska we współfinansowaniu kosztów funkcjonowania Biura Pomorskiego w Chinach prowadzonego przez DRAGON ERA Trade Corporation Limited w Pekinie.
    Zgodnie z Umową Biuro Pomorskie z siedzibą w Pekinie świadczy na rzecz przedsiębiorców, instytucji i władz samorządowych z województwa pomorskiego zainteresowanych szeroko pojętym rozwojem województwa pomorskiego, podnoszeniem jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz tworzeniem sprzyjających warunków dla pomorskich podmiotów gospodarczych w rozwijaniu działalności na rynku chińskim.

    Rozwój przedsiębiorczości i dbanie o inwestorów to także przygotowanie dla nich szkoleń i spotkań z ekspertami. Dlatego od dekady organizujemy Słupskie Dni Gospodarki, coroczne przedsięwzięcie mające na celu promocję gospodarki, umożliwienie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz wymianę poglądów przedstawicieli sektora publicznego i biznesu Ziemi Słupskiej oraz całego regionu pomorskiego. Pierwsze SDG miały formę targów, na których przedsiębiorcy z regionu mogli wystawić swoje stoiska. Od kilku lat SDG przybrały formę dwudniowej konferencji, na której poruszane są kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości w regionie, dyskusje dot. branż kluczowych dla regionu itp. Impreza organizowana jest w partnerstwie z powiatem słupskim, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami oraz prywatnymi partnerami.
 
    Wracając do doceniania i nagradzania ciężkiej pracy ludzi małego i dużego biznesu, nie można pominąć przedsięwzięcia pod nazwą Lider Promocji Słupskiej Gospodarki, czyli „Srebrnego Niedźwiedzia” – konkursu, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie firm, menedżerów gospodarki oraz innowacyjnych produktów promujących gospodarkę Ziemi Słupskiej. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: Najciekawsza Inwestycja, Menedżer Słupskiej Gospodarki, Innowacyjny Produkt Roku, Zielona Firma, Gospodarstwo Agroturystyczne.”

Słupsk został wyróżniony w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *